İdrar yolu taraması.

advertisement
ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU
İNFEKSİYONUN TARAMASI
İdrar Yolu İnfeksiyonu :
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu 5 yaşına gelinceye sıklıkla rastlanan bir
hastalıktır.Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu mesanede meydana geliyor ise buna sistit adı
verilir, eğer böbreklerde oluşuyorsa o zaman da piyelonefrit adını alır. İdrar yollarındaki
enfeksiyona neden olan bakteri esherichia coli bakterisidir. Bu bakterinin idrar yollarına bulaşması
ile enfeksiyon hastalığı meydana gelmektedir. Eshericihia coli bakterisi % 80 gibi çok yüksek bir
oranda çocuklarda idrar yolu enfeksiyonuna yol açmaktadır. Ancak çocuklardaki tüm idrar yolu
enfeksiyonu oluşumları bağırsak bakterileri, virüsler ve mantarlar yolu ile de meydana
gelebilmektedir.
Akut İYE geçirmiş olan kızların yaklaşık %50’ si çocukluk döneminde tekrar
bakteriüri ile karşımıza çıkmaktadır.Bunların %90’ ı reenfeksiyon özelliğindedir
ATEŞLİ İNFANT VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
PREVALANSI %4.1 - %7.5.
„
Tanı ve tarama yöntemleri :
… Tam idrar/idrar kültürü
… Nitrit testi Gram (-)…..%45-60/%85-95
… Lökosit esteraz….%48-86/%17-93
… CRP>20 µg/mL (Akut PN**)
… İdrar N-asetil-beta glukozaminidaz (Tubüler hasar)
… IL-6
… USG
… DMSA
… Sistoüretrografi (1 yaş>**)
… IVU, BT, MR (???)
… Ürodinami (İşeme disfonksiyonu, mesane duvar kalınlığı, rezidü idrar varlığ
Işık Mikroskopisi
Faz kontrast mikroskopisi
İdrar sedimentinin gram boyaması
Dipstick testi
ANAN ALKAHATİB 0101060333
Download