Vibrio, Campylobacter, Helicobacter

advertisement
Vibrio
Campylobacter
Helicobacter
1
Vibrionaceae ve Aeromanadaceae

Vibrio

Aeromonas

Plesimonas

V.cholerae
V.parahaemolyticus
V.vulnificus


2
Vibrio türleri

V.cholerae 01 ve 0139


V.cholerae non-01, NON-0139


KOLERA BENZERİ ENFEKSİYON
V.parahaemolyticus


KOLERA
GASTROENTERİT, YARA ENFEKSİYONU VE BAKTERİYEMİ
V.vulnificus

YARA ENFEKSİYONU VE BAKTERİYEMİ
3
Vibrio











Gram-negatif
Hareketli, sporsuz, 2-4m.
Konveks, yumuşak ve yuvarlak
Mineral tuzları ve asparajin
TCBS ( “thiosulfate citrate bile
sucrose”)
Alkalen peptonlu su
Oksidaz pozitif
Geniş çoğalma ısısı (14-40o C)
pH 6.5-9.5
0/129 hassas
%6 NaCl dirençli
4
Vibrio cholerae


H ve O antijenleri
V.cholera 01 serotipleri




V.cholera 01 biyotipleri



Ogawa
İnaba
Hikojima
Klasik
El Tor
Hemolizin,VP, polimiksin B
5
Virulans Faktörleri







Bakteriyofaj
Toksin
Pilus
Kemotaksis protein
Sınır kaldırıcı toksin
İlave enterotoksin
Nörominidaz
CTXΦ
ctxA ve ctxB
tcp
cep
zot
ace
6
7
Virulans Faktörleri

V.parahaemolyticus

V.vulnificus

Kapsül

V.vulnificus
v.cholerae non-01
Isıya dirençli
hemolizin, Kanagawa
Sitolizin,
proteaz,
antifagositik
polisakkarit, siderofor
kollagenaz.
8
Kolera Haritası
9
Kolara öldürücüdür
10
Temel bulgusu dehidratasyon
11
Epidemiyoloji







1817-1923
Altı kolera pandemisi
V.cholerae 01 Klasik
1961
V.cholerae El Tor
1992-1993 8.pandemi
V.cholerae O139 Bengal
12
Vibrio cholerae



1010
İnvaziv değil
Yüzeye tutunma






Pili, tcp
Kemotaktik proteinler, cep
Gangliozid GM1
%1-5
3-4 ay taşıyıcılık
Sularda 3 haftadan fazla
13
Klinik



%60 asemptomatik,
Kuluçka dönemi kısa, 1-4 gün,
GİS semptomları









Bulantı
Kusma
Karın ağrısı
İshal
Dehidratasyon
Metabolik asidoz
Zengin su, pirinç çorbası
%25-50 mortalite
Sporadik olgular
14
Yatak
15
Kültür





TCBS ve alkalen peptonlu
su
Faz kontrast mikroskop
Cary-Blair taşıyıcı by
TCBS sarı
V.parahaemolyticus yeşil
16
Tedavi


Dehidratasyonun düzeltilmesi
Ab





Tetrasiklin
Furozalidon
TMX
Eğitim
Altyapı
17
Bağışıklık



Gastrik asit
Reenfeksiyon
Antikorlar



LPS ve vibrio ekstreleri


Vibrosidal
Antitoksik
Epidemik bölgelere seyahat
Oral aşı


Tam hücre+ctxB+toksoid alt üniteleri
Attenue
18
Diğer vibriolar

Vibrio parahaemolyticus









Halofilik
Deniz kabukluları, balık
Çiğ yemek
6-72 saat
Bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş
Sulu veya kanlı ishal
Lökosit var
1-4 gün
Enterit, yara enfeksiyonu,
bakteriyemi
19
20
Diğer vibriolar

Vibrio vulnificus





Deniz suyu, deniz
kabukluları
Yara enfeksiyonu,
sepsis
Eritem, ağrı, şiş,
vezikül, bül, nekroz
Ateş
Karaciğer, kan,
böbrek,
immünosüpresif
21
22
Diğer

Vibrio alginolyticus



Kontamine deniz suyu
Yüzeyel enfeksiyon
V.hollisae-Vibrio damsele

Enterit, yara enfeksiyonu ve nadiren
bakteriyemi
23
Aeromonas







Serbest yaşayan Gram-negatif basil
Taze sular
Sürüngenler
Karada ve suda yaşayan hayvanlar
Balıklar
Toprak
Yiyecekler
24
Aeromonas







Gram-negatif basil, 1-4 mikrometre
Hareketli
Kanlı agarda hemoliz
Üç önemli tür
 Aeromonas hydrophila kompleks
 Aeromonas veroni biotip sobria
 Aeromonas caviae kompleks
Klinik
 İshal
 Yara enfeksiyonu
 Fırsatçı sistemik enfeksiyon
Oksidaz pozitif
0/129 direnç, %6 NaCl’ de üremez
25
Klinik

Çocuklar


Yetişkin


Kronik
İmmün sistemi baskılanmış olanlar



Ani ve şiddetli, (ishal, bulantı, kusma)
Yara enfeksiyonu
Bakteriyemi
Lens kullananlar

Göz enfeksiyonu
26
Plesiomonas

Plesiomonas shigelloides
27
Campylobacter
28
Virgül Şeklinde Bakteriler


Campylobacter
Helicobacter
29
30
Campylobacter rezervuarları

C.jejuni


C.coli


Kümes hayvanları, domuz, sığır, koyun, kuş
C.upsaliensis


Kümes hayvanları, domuz, boğa, kedi, köpek,
kuş, tavşan
Domuz, kedi, köpek
C.fetus

Sığır, koyun, kedi
31
Campylobacter enfeksiyonları

C.jejuni


C.coli


Gastroenterit, sepsis, menenjit, düşük
C.upsaliensis


Gastroenterit, sepsis, menenjit, Guiian-Barre,
düşük
Gastroenterit, sepsis, Guillain-Barre
C.fetus

Gastroenterit, sepsis, menenjit, düşük, artrit
32
Campylobacter





Gram-negatif
Virgül biçiminde
Hareket
LPS O, H ve Kapsül
Mikroaerofilik


%5-7 Oksijen
%5-10 CO2

C.jejuni 42 derecede çoğalır.

0.2-0.5 m
33
Enfeksiyon







Bakteri miktarı, 104
Mide asidi
Şahsın immün durumu
Coğrafi bölge
Jejunum, ileum, kolon
Mukozada; ülser, kanama, ödem, kriptik abse
LP; nötrofil, mononükleer, eozinofil
34
Özellikler

Guillain-Barre


C.jejuni, O19
C.upsaliensis

Reaktif artrit

C.fetus


Kapsül benzeri S protein,
C3b
Alkol, diabet, malignensi,
akıl hastalığı, karaciğer
hastalığı, immün sistemin
baskılanmış
35
Bulaşma

Oral


Temas


Hasta kümes hayvanı ürünleri ile
kontamine gıdalar
Hasta ve sağlam kedi-köpek
Fekal-oral

İnsanlar arası
36
Klinik






Akut ishal
Karın ağrısı, kramp
Kanlı ishal
1 hafta
Bakteriyemi ve kronik enfeksiyon
C.fetus enfeksiyonları yayılabilir
37
Otoimmün Hastalıklar

Guillain-Barre





Periferik sinir sistemi
Otoimmün
Kaslarda simetrik kuvvet kaybı
%20 sekel
Reaktif-Artrit
38
Tanı

Örnek


Mikroskop




Dışkı
Gram boyama “Martı kanadı”
Faz-kontrast “ok tarzı”
Antijen tayini
Kültür


Skirrow
Campy-BAP
Vankomisin ve Polimiksin B ve TMP
Sefalosporin
39
Tür Ayırımı








Oksidaz
Katalaz
Nitrat redüksiyonu
Üreaz aktivitesi
Hidroliz
 İndol asetat
 Hippurat
Üreme derecesi
 25, 37, 42 derecede
Glisinde üreme
Antibiyotik hassasiyeti
40
Antibiyotik

Dirençli




Penisillin
Sefalosporin
Sülfonamid
İlk seçim



Eritromisin
Tetrasiklin (Amoksisilin/KlavülonikAsit)
Florokinolon
41
Helicobacter pylori
42
43
Helicobacter pylori


Warren ve Marhall 1983
Hastalık




Gastrit
Peptik ülser
Gastrik adenokarsinom
Gastrik mukoza ile ilgili B hücre lenfoması

H.pylori, H.cinaedi, H.fennelliae

Özellikler



Gram-negatif, Spiral, Hareketli
Üreaz aktivitesi
Mikroaerofilik
44
Özellikler







Üreaz aktivitesi türe bağlı
Katalaz ve Oksidaz pozitif
KH kullanmaz
AA fermente eder
Kan, serum, kömür, nişaşta ve yumurta sever
pH 6-7
37 derece
45
46
Virulans Faktörleri

Üreaz

Heat Shock Protein



Asit inhibitör protein
Flagella
Adezin









Hemaglütinin
Sialik asit bağlayan adezin
Lewis antijenleri
Musinaz, Fosfolipaz
Süperoksit dismutans
Katalaz
Vakuol oluşturan sitotoksin, Vag A
IL-8 ve PAF artışı
Cag A, Cag A protein
47
Helicobacter pylori Hareketi
48
Epidemiyoloji

Gelişmekte olan ülkeler


Diğer Ülkeler


%70-90
%45
Hastalık


Gastrit ve Ülser
%70-100
49
HASTALIKLAR

İLGİLİ





Gastrit
Gastrik ülser
Gastrik adenokarsinom
Gastrik MALT Lenfoma
İLGİSİZ



Gastro-özefagial reflu
Altözefagus adenokarsinomu
Gastrik kardia adenokarsinomu
50
Klinik

Gastrik


H pylori
Enterik





H fennelliae
H cinaedi
H canis
H canadensis
H pullorum
51
Klinik







Gastrit
Ülser
Adenokarsinom
Lenfoma
Gatroenterit
Proktokolit
Sepsis
52
Tanı

Histoloji



Üreaz aktivitesi




Mikroaerofilik
Kan, hemin vb. ilaveli by
Seroloji


ELISA
Kültür


pH indikatörü
Nefes testi
Dışkıda Antijenin gösterilmesi


Giemsa
Warthin-Stanley
IgG, IgM ve IgA sınıfı antikorlar
Tür ayırımı
53
Tür Ayırımı



Nitrat redüksiyonu
Üreaz aktivitesi
Hidroliz



Üreme derecesi



İndol asetat
Hippurat
25, 37, 42 derecede
Glisinde üreme
Antibiyotik hassasiyeti
54
55
Tedavi

Proton pompa inhibitörleri


Antibiyotik





Omeprazole
Tetrasiklin
Klaritromisin
Amoksisilin
Metranidazol
Bizmut tuzu


Bizmut subsalisilat
Bizmut subsitrat
56
Download