Campylobacter Genel Bilgiler (Kaynak 1)1

advertisement
Campylobacter Genel Bilgiler (Kaynak 1)1
01. Genel Bilgiler
01. Genel Bilgiler
İnsanlarda enteritlere neden olan bir diğer bakteri cinsi Campylobacter' dir. Bu cinse giren 20 tür
arasında C. jejuni, C. lari, C. coli gıda kaynaklı enteritler açısından önem taşır. İçlerinden en
sıklıkla hastalıklara neden olan C. jejuni' dir. C. jejuni' nin iki alt türü bulunur. Birisi C. jejuni
subsp jejuni, diğeri ise C. jejuni subsp doylei' dir. Ancak subsp. doylei' ye gıdalarda
rastlanmamaktadır.
Gram negatif, ince çubuk, kıvrılmış bazen de spiral formlu olan bu bakteriler optimum 37 oC de
ancak mikroaerofilik koşulda gelişebilirler. C. jejuni, Campylobacter' lerin neden oldukları tüm
enteritlerin % 90-95' inden sorumludur. C. jejuni ve C. lari en çok insan ve hayvanların
barsaklarında bulunurlar. Sığırlarda, domuzlarda, koyunlarda, kanatlılarda, sebze ve meyvelerde,
deniz ürünlerinde sıklıkla görülürler. Termotrof özellikteki bakteriye, vücut sıcaklığının yüksek
olması nedeniyle en fazla kanatlılarda rastlanır.
C. jejuni' nin neden olduğu hastalık; diyare, kusma ve ateşle kendini gösterir. Hastalığa neden
olan suşların enterotoksin, sitotoksin ve adhezyonu olanaklı kılan adhesin oluşturdukları
saptanmıştır. Minimal enfeksiyon dozunun 103-105 arasında olduğu kabul edilir.
Campylobacter türlerinin gıdalarda aranması, sayılması için yöntemler mevcuttur. Gıdalarda
aranmasında Preston' a göre Campylobacter Zenginleştirme Broth' u (Oxoid) ve selektif katı
besiyeri olarak da Modifiye Campylobacter Selektif Agar kan katılmaksızın hazırlanıp kullanılır.
Katı besiyeri üzerindeki tipik kolonilerden 3-5 adet seçilerek, Columbia Blood Agar üzerine saf
koloni elde etmek için sürülür. Doğrulama testleri olarak serotiplendirme lateks aglutinasyon
testleri ile yapılır.
C. jejuni hücre sayısının belirlenmesinde; spatülle yayma, damla plak ve flitrasyon yöntemleri
kullanılır. Kansız olarak hazırlanan Campylobacter Selektif Agar amaca hizmet eder. Tipik
kolonilerin sayımının ardından şüpheli kolonilere biyokimyasal testler uygulanır. Doğrulama için
lateks aglutinasyon testi (Micro Screen Campylobacter, Fa. Neogen) veya BBL Campyslide test
kitleri kullanılabileceği gibi, enzimle bağlı immuno floresan (ELFA) tekniğine dayalı VIDAS
Campylobacter CAM (BioMeriéux) test kitleri de kullanılabilir.
1
Kaynak : Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları ; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü
Download