Uploaded by User8876

tel ve cubuk cekme

advertisement
TEL ve ÇUBUK ÇEKME
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEL ve ÇUBUK ÇEKME
• Bu işlemde en genel ifadesiyle çubuk veya telin kesit alanı küçültülmekte ve boyu
uzatılmaktadır.
• Ekstrüzyona prensip olarak benzemekte olup temel fark ekstrüzyonda takoz (iş parçası)
ıstampa (piston veya koç) ile kalıp içerisine bastırılarak (ittirilerek) gerçekleştirilirken,
• Tel ve çubuk çekmede ise işlem, çubuk veya telin matris (kalıp) dışından tutulup çekilmesiyle
gerçekleştirilmektedir. İşlem sırasında oluşan çekme gerilmeleri ile birlikte matris içerisinde
basma gerilmeleri de önemli bir etkiye sahiptir.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
2
• Yandaki şekilde bir çubuk çekme düzeneği
görülmektedir. Burada hidrolik silindir
vasıtasıyla çekme işlemi uygulanıyor.
• Hidrolik silindire bağlı çekme arabasındaki
çenelere tutturulan çubuk (veya tel) malzeme
matris (kalıp) içerisinden geçecek şekilde
çekilerek soğuk şekillendirme yoluyla kesiti
küçültülüp boyu uzatılmış olur.
• Çubuk ve tel çekme arasındaki temel fark işlem görecek
stok (malzeme) boyutudur. Çubuk çekme büyük çaplı
çubuk stok için kullanılan bir terimdir.
• Tel çekme ise çok daha küçük (0.03 mm den aşağı) tel
çapları mümkündür.
• Çubuk çekme genellikle tek bir operasyon olarak yapılır.
Büyük bir çapa sahip olan başlangıç stoku bir kalıp
açıklığından çekilir. Stok tambura sarılmamış haldeki
doğrusal silindirik parça formundadır.
• Yandaki şekilde ise bir tel çekme düzeneği görülmektedir.
Burada ise işlemin arka arkaya gerçekleştirildiği çok
tamburlu (4 ile 12 arasında değişen kalıp sayısı) sistemler
ve yağ hazneli çekme matrisleri vasıtasıyla çekme işlemi
uygulanıyor.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
3
• Yukarıdaki şekilde tipik bir çubuk veya tel çekme matrisine (kalıp) ait kesit görünüş verilmiştir.
• Çekme işleminde matris ile malzeme (stok) arasında çok büyük sürtünme gerilmeleri oluşmaktadır
ve bu durum da işlemi güçleştirmektedir. Sürtünmeleri azaltmak için çok iyi yağlama yapılması
gerekir. Bunun için matris içerisinde yağ bulunan bir haznenin (kutu) içerisinde bulunur ve
dolayısıyla tel bu kutunun içerisindeki yağa daldırılmış olarak matris içerisinden geçer. Böylece
sürekli bir yağlama işlemi garanti edilmiş olur.
• Matris girişinde matris açısı ile daraltılan bir şekillendirme bölgesinden geçen tel kesiti matris
açıklığındaki son boyuta daraltılır. Matris açısı malzemeye bağlı olarak 6 ile 20 derece arasında
değişir. Çıkış bölgesi yaklaşık 30 derece açılı konik işlenmiştir.
• Genelde kalıp malzemesi olarak soğuk iş çelikleri ile birlikte sinterlenmiş (toz metalurjisi ile
üretilmiş) malzemelerden üretilen kalıplar da kullanılmaktadır. İnce tel çekme işlemi için yapay
elmas kalıplar da kullanılmaktadır.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
4
Çekme işlemine hazırlık aşamaları
• 1- Yumuşatma tavlaması: malzemenin sünekliğini veya şekillendirilebilme özelliğini iyileştirmek
için yeniden kristalleşme tavı uygulanır. Böylece mevcut iç gerilmeler sıfırlanmış olur.
• 2- Yüzey temizleme: ısıl işlem sonrası veya bekletilme sonrasında yüzeyde oluşan tufal (oksit
tabakası) ve pasın temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde bu tufal tabakası oldukça sert
olduğundan matrisin normalden daha kısa sürede aşınmasına neden olabilir. Temizleme işlemi
kimyasal (asidik) banyolarda veya kumlama (aşındırıcı küçük partiküllerin malzeme yüzeyine
hızla püskürtülerek yüzeyi temizleme işlemi) gibi mekanik işlemlerle yapılır. Temizleme işlemi
sonrası yüzeylere bir ön yağlama da uygulanabilir.
• 3- Malzeme ucunun kesitini küçültme: malzemenin kalıp boşluğundan geçmesi için yapılır.
Bunun için tokaçlama (eksenel dövme), dövme, tornalama gibi yöntemler kullanılabilir.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
5
ÇEKME ANALİZİ
• Çekme işleminin gerilme ve kuvvet analizi için öncelikle şekil değişim miktarı ε tanımlanmalıdır.
• Bunun için uygulamada redüksiyon (azaltım), (r) terimi kullanılır ve
𝑟=
𝐴0 −𝐴𝑠
𝐴0
(1) ile ifade edilir.
Birim şekil değişimi ise;
𝜀 = 𝑙𝑛
𝐴0
𝐴𝑠
= 𝑙𝑛
1
1−𝑟
(2) olarak tanımlanır.
İdeal durumda yani sürtünme ve iç şekil değişimi işinin olmadığı varsayıldığında çekme gerilmesi;
𝜎ç = 𝜎𝑜𝑟𝑡 . 𝜀 = 𝜎𝑜𝑟𝑡 . 𝑙𝑛
𝐴0
𝐴𝑠
(3) şeklinde belirlenebilir.
Burada akma gerilmesi olarak 𝜎𝑜𝑟𝑡 kullanıldığına dikkat edilirse işlemin pekleşme şartında yani soğuk işlem olarak
gerçekleştirildiği anlaşılır. Çekme işlemi genelde soğuk şekillendirme işlemi ile yapılır. Aksi takdirde sıcak şekillendirme
işlemi yapılacak
olursa bu durumda dayanımı düşecek olan malzemenin çekme işlemini gerçekleştirmek mümkün olamaz.
Ayrıca hidrodinamik yağlamayı sıcak koşullarda sağlamak mümkün değildir.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
6
• Sürtünmenin ve iç şekil değişimi işinin dikkate alındığı gerçek durumda çekme gerilmesi;
𝜎ç = 𝜎𝑜𝑟𝑡 . 𝑙𝑛
𝐴0
.
𝐴𝑠
1+
𝜇
tan 𝛼
.∅
(4) ile hesaplanır.
Denklem 4’te parantez içerisinde verilen ifade sürtünme etkisini, sondaki ф ise iç şekil değişimi işinden kaynaklanan ve
homojen olmayan deformasyonu hesaba katan bir faktörü temsil eder.
Burada μ kalıp-iş sürtünme katsayısını, α ise kalıp (matris) açısı (yarım açı)dır.
Şekil değişimi etkisi kesit geometrisine bağlı olarak;
𝐷
𝐿𝑐
(yuvarlak kesitli malzemeler için)
ℎ
𝐿𝑐
(prizmatik kesitli malzemeler için)
∅ = 0,88 + 0,12.
∅ = 0,80 + 0,20.
İle tanımlanmaktadır. Burada D ortalama çapı, Lc malzemenin matrise temas uzunluğu, h ise prizmatik kesitli malzemede
ortalama yüksekliktir. D ve Lc değerleri geometriden
𝐷=
𝐷0 +𝐷𝑠
2
,
𝐿𝑐 =
𝐷0 −𝐷𝑠
2.𝑠𝑖𝑛𝛼
(5)
ile belirlenir.
Bu durumda çekme kuvveti ise çekme gerilmesi ile kesit alanının çarpımı ile hesaplanabilir.
𝐹ç = 𝐴𝑠 . 𝜎ç = 𝐴𝑠 . 𝜎𝑜𝑟𝑡 . 𝑙𝑛
𝐴0
.
𝐴𝑠
1+
𝜇
tan 𝛼
.∅
(6)
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
7
• Uygulanacak Çekme gerilmesi için dikkat edilmesi gereken husus:
• Uygulanacak çekme gerilmesi malzemenin akma gerilmesinden daha küçük olmalıdır!!
• Aksi takdirde malzeme bir süre sonra kopar ve çekme işlemi başarısız olur.
• Bu durumda 𝜎ç < 0,8. 𝜎𝑜𝑟𝑡 gibi bir ifadenin geçerli olabileceği belirtilmektedir.
• Diğer bir ifade ile uygulanacak çekme gerilmesi malzemenin pekleşmiş haldeki ortalama akma
gerilmesinin %80’inden daha az olması gerekmektedir.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
8
• Çekme işleminin önemli bir bölümünü de içi boş profillerin (örneğin boru) çekilmesi oluşturur.
Bu işlemlerde gerek et kalınlığının gerekse çap veya çevresinin küçültülmesi sağlanır. Genellikle
borular ekstrüzyonla veya Mannesmann usulü haddelemeyle üretilir. Ancak bu işlemlerin
doğası gereği küçük çap ve et kalınlıkları elde edilemez. Belirtilen yöntemlerle üretilen dikişsiz
borular ile sac veya levhadan merdaneler ile kıvırarak daha sonra kıvrılan alınlardan kaynakla
birleştirilen dikişli boruların et kalınlığı ve çapını düşürmek için boru çekme işlemi uygulanır.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
9
Soru-1
Bir tel çekme işlemi tel giriş açısı 15
derece olan bir kalıpta
gerçekleştirilecektir. Tel başlangıç çapı
2,5 mm ve son çapı 2 mm dir. Malzeme
ile kalıp arayüzeyindeki sürtünme
katsayısı 0,07 dir. Tel malzemesinin
dayanım katsayısı 205 MPa ve
pekleşme üsteli 0,2 olduğuna göre bu
işlemi gerçekleştirmek için gerekli
çekme gerilmesi ve çekme kuvvetini
hesaplayınız.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
10
Soru-2
Bir çubuk çekme işlemi giriş açısı 13
derece olan bir kalıpta
gerçekleştirilecektir. Çubuk başlangıç
çapı 1,25 cm ve son çapı 0,9 cm dir.
Malzeme ile kalıp arayüzeyindeki
sürtünme katsayısı 0,1 dir. Çubuk
malzemesinin dayanım katsayısı 275
MPa ve pekleşme üsteli 0,2 olduğuna
göre;
a) Alanın azalma miktarını
(redüksiyon)
b) Bu işlemi gerçekleştirmek için
gerekli çekme kuvvetini
c) Çıkış hızı 0,6 m/sn ise işlem için
gereken beygir gücünü
hesaplayınız.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
11
Download