Uploaded by User8224

iktisad soru cevap

advertisement
SORULAR VE CEVAPLARI
Hangi yaklaşımda para talebi tamamen işlem amacıyla gerçekleşir?
Fisher yaklaşımı
Keynesyen yaklaşımda faiz oranları normal düzeyin üstündeyse ekonomik birimler, aşağıdakilerden
hangi durumun gerçekleşmesini beklerler?
Tahvil fiyatlarının yükseleceğini
Keynesyen yaklaşıma göre gelir yada fiyatlarda meydana gelen artış, para talebi eğrisini nasıl etkiler?
Sağa kaydırır
Keynesyen yaklaşımda faiz oranının para talebini etkilemesi, hangi ekonomik sonuca yol açar?
Dolaşım hızının sabit olmaması
Keynesyen yaklaşımda, tahvil talebinin sıfıra inmesi halinde para talebinde meydana gelen değişiklik
aşağıdakilerden hangisidir?
Sonsuz olur
Friedmana göre sürekli gelirin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Uzun dönemde beklenen ortalama gelir
Monetarist yaklaşımda, paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para
miktarını nasıl etkiler?
Artar
Elde mal tutmaktan beklenen getiri aşağıdaki değişkenlerden hangisi ile ölçülebilir?
Beklenen enflasyon oranı
Keynesyen yaklaşıma göre, faiz oranındaki artışın para talebi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden
hangisidir?
Para talebi fonksiyonu üzerinde yukarıya hareket edilir
Fisher yaklaşımında paranın dolaşım hızı (V)=4 ise Cambridge yaklaşımında k değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
0.25
Aşağıdakilerden hangisi klasik görüş tarafından para talebini belirleyen temel faktör olarak kabul
edilir?
Gelir
Miktar teorisinin Fisher yaklaşımı esas alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Paranın getirisi sıfırdır
Değişim denklemi göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel düzeyini verir?
P=(MV)/Y
Klasik miktar teorisinin Fisher ve Cambridge yaklaşımları karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Her iki yaklaşımda da gelirin belirli bir oranı kadar para talep edilir
Keynesyen para talebi kuramına göre, paranın dolaşım hızı açısından aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Paranın dolaşım hızı ve faiz oranları arasında pozitif bir ilişki vardır
Keynesyen yaklaşımda tahvil talebinin sıfıra inmesi halinde para talebinde ne gibi değişiklik
gerçekleşir?
Sonsuz olur
Keynesyen yaklaşıma göre gelir veya fiyatlarda meydana gelen azalış para talebi eğrisini nasıl etkiler?
Sola kaydırır
Monetarist para talebi kuramına göre, para miktarı ile fiyatlar arasında istikrarlı bir ilişki kurulmasını
sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
İstikrarlı bir gelir düzeyi
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisinin geliştirdiği para talebi teorisi çoğu zaman Modern Miktar Teorisi
olarak adlandırılır?
Friedman
Enflasyonda bir artış yaşanırsa para talebinde ve denge faiz oranında ne gibi değişiklik gerçekleşir?
Para talebi sağa kayar, denge faiz oranı yükselir
Aşağıdaki teorilerden hangisi reel para miktarı teorisi olarak da adlandırılmaktadır?
Fisherin para talebi teorisi
Cambridgeli iktisatçılara göre aşağıdakilerden hangisi servetin düzeyini belirleyen faktördür?
Gelir
Klasik miktar teorisine göre paranın dolaşım hızı 2 iken para arzında meydana gelecek %50 oranındaki
artış fiyatları hangi oranda arttıracaktır?
%100
Fisherin Md=kPY olarak ifade edilen para talebi eşitliğinde yer alan k aşağıdakilerden hangisidir?
Dolaşım hızının tersine
Fisher yaklaşımında paranın dolaşım hızı (V)=2 ise Cambridge yaklaşımında k kaçtır?
0.5
Konjonktürün genişleme dönemlerinde faiz oranlarının artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Tahvil arzının tahvil talebinden daha hızlı artması
Bir ülkede yaşanan enflasyonist ortam, diğer şartlar sabitken, para talebinin ����. Ve sonuçta
faiz oranının ����� neden olur?
Artmasına, artmasına
Diğer şartlar sabitken, aşağıdaki değişikliklerden hangisinin ortaya çıkması halinde para talebi
artacaktır?
Emlak fiyatlarında artış
Monetarist para talebi kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi para talebini etkileyen faktörler
arasında yer almaz?
Download