Uploaded by User7747

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU

advertisement
EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU
S-1) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın doğum ve ahirete irtihal tarihleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)6 Nisan 610
9Eylül 630
b)1 Ocak 570
5 Kasım 633
c)20 Nisan 571
8 Haziran 632
d)20 Mayıs 570
9 Temmuz 631
S-2) ‘’Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma. Çünkü onlar Allah’ı ve
Rasulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler’’Ayetini Cebrail (as) hangi olay üzerine getirmiştir?
a)Hz Muhammed’in İkrime bin Ebu Cehil’in cenaze namazını kıldırmak istemesi üzerine
b)Hz Muhammed’in Velid bin Muğire’nin cenaze namazını kıldırmak istemesi üzerine
c)Hz Muhammed’in Abdullah bin Übey bin Selül’ün cenaze namazını kıldırmak istemesi üzerine
d)Hz Muhammed’in Ebu Süfyan’ın cenaze namazını kıldırmak istemesi üzerine
S-3) Peygamber efendimiz kendisine suikast için bekleyen müşriklerin arasından geçerken hangi sûreyi okumuştur?
a)Yasin
b)Tebareke
c)Nebe
d)Tahrim
S-4) Siyer-i Nebi ne demektir?
a)Peygamberimizin arkadaşlarına verilen isimdir.
b)Peygamberimizin akrabalarına verilen isimdir.
c)Peygamberimizin Kur’an-ı Kerim’de geçen isimlerinden birisidir.
d)Peygamberimizin hayatını anlatan ilim dalına verilen isimdir.
S-5) Hac ne zaman farz kılınmıştır?
a)Hicretin 9.yılı Zilhicce ayında
c)Hicretin 8. Yılı Zilhicce ayında
b)Hicretin 8. Yılı Zilkade ayında
d)Hicretin 9.yılı Zilkade ayında
S-6) Hz Muhammed’in: ‘Her nebinin bir havarisi vardır;benim de havarim…………….’dediği kişi kimdir?
a)Hz Ali
b)Hz Usame
c)Hz Enes
d)Hz Zübeyr
S-7) Münafıkların lideri diye tanınan ve Uhud Savaşında 300 kişinin geri dönmesine sebep olan kişi kimdir?
a)Abdullah bin Übey
b)İkrime bin Ebu Cehil
c)Mutim bin Adiy
d)Safvan bin Ümeyye
S-8)Müslümanların hicret etmeleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlar ilk hicretlerini 615 yılında Habeşistan’a 11 erkek 4 kadın şeklinde 15 kişi ile yapmışlardır.
b) Müslümanlar Habeşistan’a hicret ettiklerinde Habeş necaşisi Esham’dı. (Ashame)
c) Müslümanlar Habeşistan’a hicret ettiklerinde onlara uygulanan boykot durumları henüz başlamamıştı.
d) Müslümanlar 616 yılında çoğu kadınlardan oluşan bir grupla Habeşistan’a yine hicret ettiler.
S-9) ‘’Peygamber efendimizin ‘’Bu Günden sonra burası kıyamete kadar bir daha istila görmeyecektir.’ dediği belde
neresidir?
a)Medine
b)Mekke
c)Taif
d)Hayber
S-10) Peygamberimiz Hz. Muhammed anne tarafından Kureyş Kabilesinin hangi koluna mensuptur?
a)Zühreoğulları
b)Haşimoğulları
c)Abdulmüttalipoğulları
d)Kasımoğulları
S-11) Peygamber efendimiz Taif’e yanına kimi alarak gitmiştir?
a)Hz.Ali
b)Hz.Osman
c)Hz.Abbas
d)Hz.Zeyd bin Harise
S-12) Mekkeli müşrikler ile Medineli Müslümanlar arasında yapılan Hudeybiye anlaşmasının büyük bir başarı olduğunu
müjdeleyen sure hangi suredir?
a)Nasr Suresi
b)Fetih Suresi
c)Rahman Suresi
d)Muhammed Suresi
S-13) Uhud savaşında peygamber efendimiz Ayneyn Tepesine okçuların komutanı olarak kimi görevlendirmiştir?
a)Abdullah bin Mesut
b)Abdullah bin Cübeyr
c)Abdullah bin Abbas
d)Ali bin Ebi Talip
S-14) İslam dini, imanında sağlam olup müşriklerin oyununa gelmeyen, geçici hevesler peşinde koşmayanları dünyada mutluluk âhirette cennetle müjdelemektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde müşriklerin tuzağına düşmeden İslam
üzere sabit olan şu üç kimse için peygamberimiz. “Cennet şu üç insana kavuşmak için iştiyak için dedir.” buyurmuştur. Bu
sahabiler kimlerdir?
a)Hz. Ebu Bekir-Hz. Osman-Hz. Ömer
b)Hz.Ali –Hz.Selman-Hz.Ammar
c)Hz. Sa’d-Hz. Musab-Hz.Hatice
d)Hz. Ayşe-Hz. Hatice-Hz. Fatma
S-15) Hudeybiye’de Hz Osman’ın ve 12 sahabinin şehit edildiği haberi üzerini peygamber efendimiz neye karar verdi?
a)Medine’ye geriye dönmeye
b)Mekke üzerine hareket edilmesine
c)Medine’den destek kuvvet istenmesine
d)Bütün Müslümanların kendisine biat etmesine
S-16) Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde insan hakları görevi yapan bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt haksızlık kimden
gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu. Bu örgütün adı nedir?
a) Muallakat-ı Seba
b)Bir’i Ma’une
c)Beytü’l Mamur
d) Hılful Fudul
S-17)-Peygamberimizi gören Müslümanlara verilen isimdir.
-Mekke’de peygamberimizin akrabaları ve Müslümanların bulunduğu mezarlığın adıdır.
-Dört halife dönemine verilen isimdir.
-Cennetle müjdelenen kişilere verilen ortak addır.
Yukarıda verilen bilgilerin doğru olarak belirtildiği şık aşağıdakilerden hangisidir?
a)Aşere-i Mübeşşere-Seadet-i ebediyye-Tabiun-Hamma letel hatap
b)Ashab-Cennetü’l Mualla-Hulefa-ı Raşidin-Aşere-i Mübeşşere
c)Sahabe-Cennetü’l Baki-Ravza-ı Mübareke- Resulus Sakaleyni
d)Tabiun-Ravza-ı Mutahhara-Kabe-i Muazzama-Cennat-u Naim
S-18) Uhud Savaşında attığı taşla Hz Muhammed’in dişlinin kırılmasına sebep olan Mekkeli müşrik kimdir?
a)Utbe bin Ebi Vakkas
b)İkrime bin Ebi Cehil
c)Vail ibni As
d)Halit bin Velit
S-19) ) Senetül Vufud diye neye denir?
a)Hicret senesi
b) Elçiler Yılı
c) Hüzün Senesi
d)Ruhsat Senesi
S-20) Kuşatılmasına rağmen alınamayan daha sonra kendiliğinden İslam’ı kabul eden belde neresidir?
a)Huneyn
b)Mekke
c)Hayber
d)Taif
S-21)Boykot sebebiyle Ebu Cehil ile kavga eden ve eline geçirdiği deveye ait çene kemiğiyle Ebu Cehil’in başını yaran kişi
kimdir?
a)Hz.Ömer
b)Hz.Hamza
c)Ebul Bahteri
d)Ebu Talip
S-22)Hz.Hatice validemizi Peygamber Efendimiz kendi elleriyle … mezarlığına defnetti.
a)Baki
b)Yermuk
c)Hacun
d)Taif
S-23) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların şimdiki kıblelerinin isimlerinden birisi değildir?
a)Mescid-i Haram
b) Ravza-ı Mutahhara
c) Kâbe-i Muazzama
d) Beyt
S-24)Taif dönüşünde peygamber efendimize üzüm getiren ve orada İslamla şereflenen kölenin adı nedir?
a)Utbe
b)Addas
c)Şeybe
d)Rebia
S-25) Aşağıda verilen sıfatlardan hangisi peygamberimize ait olan sıfatlardan birisi değildir?
a)Zün Nurayn
b)Habib-i Zîşan
c)Resul-ü Kibriya
d) Rahmet Peygamberi
S-26)Medine de Allah Rasulü’nün geleceğini zaman zaman anlatan ve Hazreclilerin müttefiki sayılan kişi kimdir?
a)Esad ibni Zürare
b)Ukbe bin Amir
c)Züfer
d)Cabir bin Abdullah
S-27) Peygamber efendimize Hendek savaşı için hendek kazılması fikrini hangi sahabe vermiştir?
a)Zeyd bin Harise
b)Zeyd bin Sabit
c)Selmanı Farisi
d)Ebu zer El Gıffari
S-28)Miraçta efendimizin gördüğü cennet ırmaklarından daha belirgin olan iki ırmağın adı nedir?
a)Nil-Fırat
b)Aras-Fırat
c)Göksu-Amazon
d)Fırat-Kızılırmak
S-29) Uhud Savaşında Muhammed öldü ifadeleri üzerine onun ölmediğini yaşadığını ilk olarak gören ve ashaba ilan eden
sahabi kimdir?
a)Hz Ali
b)Hz Ömer
c)Kab ibn Malik
d)Zeyd ibn Harise
S-30) ) Mute Savaşındaki ordu kumandanlarının sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Zeyd bin Harise(1) Cafer ibn Ebi Talip(2) Abdullah ibn Revaha(3) Halid bin Velid(4)
a)1-2-3-4
b)4-3-2-1
c)3-4-2-1
d)2-1-3-4
S-31)Hicret yolunda rehber olarak Efendimiz kiminle anlaşmıştır?
a)Hz.Ömer
b)Amr bin As
c)Abdullah ibn-i Uraykıt
d)Hz.Ebu Bekir
S-32)Peygamber Efendimiz hicret ederken tedbir olarak Mekke’nin güneyinde hangi mağarada kalmıştır?
a)Hira
b)Kubeys
c)Nur
d)Sevr
S-33) Aşağıda peygamberimizle ilgili verilen bilgilerden kronolojik sıraya uygun olan sıralama hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
a)Doğumu-Fil Olayı-Babasının vefatı-Evliliği-Hâkem olayı
b) Nastura ile karşılaşma-Evliliği-Hâkem olayı-Peygamber oluşu-Gizli davet dönemi
c) Sütanneye verilmesi-Şakku’s-Sadr olayı-Bahira ile karşılaşma-Peygamber oluşu-Hâkem olayı
d)Doğumu-Bahira ile karşılaşma-Ticarete başlama-Evliliği-Hılf’ul Fudu’l’a üye olması
S-34)Peygamber efendimizi hicret yolunda takip edip yakalamaya çalışan ama atının ayaklarının kuma batması sebebiyle
yakalayamayan ve O’na iman eden Mekkeli kimdir?
a)Abbas
b)Amr bin Hişam
c)Utbe bin Rebia
d)Süreka ibni Malik
S-35)Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebiye bitişik olarak yapılacak hücrelerine kadar kimin evinde misafir kalmıştır?
a)Ebul Heysem
b)Ebu Eyyub el Ensari
c)Ebu Bekir
d)Hz.Hamza
S-36)Peygamber Efendimiz Medine de kardeşlik anlaşması yaptığında kendisine kimi kardeş seçmişti?
a)Hz.Ömer
b)Hz.Osman
c)Hz.Musab
d)Hz.Ali
S-37)Peygamber Efendimiz mescidinde kimsesi olmayanlar için bir yer yaptırmıştı.Bir okul gibi çalışan bu yerde kalanlara
ne ad verildi?
a)Ashab-ı Bedir
b)Ashab-ı İlim
c)Ashab-ı Suffe
d)Ashab-ı Sohbet
S-38)Peygamber Efendimizde Uhud Savaşına giderken Medine’de yerine vekil olarak kimi bırakmıştır?
a)Zeyd bin Sabit
b)Zeyd bin Harise
c)Amr ibn Hazm
d)Abdullah ibn Ümmü Mektum
S-39) Mekke’de müşrikler devlet yönetiminde ve Mekke ile ilgili kararlar alınırken belirli bir merkezde toplanıyorlar ve buradan halkı idare etmeye çalışıyorlardı. Mekkelilerin bu merkezlerine ne ad verilmektedir?
a)Dar’ul Erkam
b) Dar’ul Mülük
c) Dar’un Nedve
d) Beytullah
S-40) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin getirdiği dine inanan ilk Müslümanlardan değildir?
a)Ali bin Ebi Talip
b)Zeyd bin Haris
c)Hatice bint-i Huveylid
d)Ebu Talip bin Abdulmuttalip
S-41) ) Efendimize Medineliler 1. Akabeden sonra kendilerine İslam’ı öğretmesi için birini görevlendirmesini istediklerinde
Peygamber Efendimiz onlara kimi göndermiştir?
a)Hz.Ali
b)Hz.Bilal
c)Hz.Osman
d)Hz.Musab
S-42) Mekke müşriklerinin Abdullah ibni Revaha ile birlikte Habeşistan’a Müslümanları getirmek için gönderilen ve sonradan
Müslüman olan sahabinin adı nedir?
a)Hz.Amr ibni As
b)Hz.Ali
c)Hz.Osman
d)Hz.Halid bin Velid
S-43) Peygamber Efendimizi Uhud’da öldürmek için yemin eden Mekkeli müşrik kimdi?
a)Ebu Sufyan
b)İbn Kamie
c)Velid bin Muğire
d)Ebu Cehil
S-44) ‘’Hürmetli ay hürmetli aya bedeldir ve hürmetler karşılıklıdır’’ ayeti neye işaret etmiştir?
a)Kaza Namazı
b)Kaza Orucu
c)Kaza Haccı
d)Kaza Umresi
S-45) Uhud Savaşında Hz Muhammed’in yüzüne saplanan demir halkaları dişleriyle çıkartan sahabi kimdir?
a)Ebu Dücane
b)Ebu Ubeyde
c)Ebu Zerr
d)Ebu Bekir
S-46) Mekkelilerin Müslümanları boykot etmeleri kaç yıl sürmüştür?
a)4
b)3
c)2
d)1
S-47) Medine’de yaşayan ve Yahudi gruplardan birisi olan Nadiroğulları hangi savaştan sonra Medine’den sürülmüştür?
a)Bedir Savaşı
b)Uhud Savaşı
c)Hendek Savaşı
d)Beni Müstalik Gazvesi
S-48) Hendek Savaşına niçin Azhab Savaşı da denmiştir?
a)Hendekler kazıldığı için
b)Müslümanlar bu savaşta savunma savaşı yaptıkları için
c)Mekkeli Müşriklerin ordusunun çevre kabilelerden toplama bir ordu olması
d)Müslümanların ordusunun toplama bir ordu olması
S-49) Peygamber Efendimiz kimin evindeyken Cebrail (AS) gelip Efendimizi Mirac’a davet etmiştir?
a)Ümmü Hani
b)Ebu Talip
c)Hz.Ebu Bekir
d)Hz.Ömer
S-50) Hendek savaşında müşriklerden Amr İbn Abdivüd Müslümanlara meydan okuyor ve :’Karşıma çıkacak kimse yok mu?
diye soruyordu. Amr İbn Abdivüd’ün bu meydan okumasına Müslümanlardan kim karşılık vererek onunla çarpışmıştır?
a)Hz Üsame
b)Hz Enes
c)Hz Ali
d)Hz Ömer
S-51) Müslümanların Habeşistan’a ikinci hicretlerinde Habeşlileri etkileyen ve müşriklerin çaresiz geri dönmesini sağlayarak
Müslümanların burada ikametlerini kesinleştiren konuşmayı yapan kafile başkanı kimdir?
a) Abdullah ibn Mes’ud
b) Musab bin Ümeyr
c)Cafer bin Ebi Talip
d)Sa’d bin Ebi Vakkas
S-52) Hudeybiyede Hz Muhammed’i tıraş ederek daha sonraki dönemlerde de Peygamberin berberi olarak tanınan sahabi
kimdir?
a)Hıraş bin Ümeyye
b)Hz Zübeyr
c)Hz Talha
d)Esat bin Zürare
S-53) Peygamberimize Muhammed (sav) ismini kim vermiştir?
a) Amcası Ebu Talip
b) Babası Abdullah
c)Bakıcısı Ümmü Eymen
d)Dedesi Abdulmüttalip
S-54) Hz Muhammed ve sahabi hangi savaş dönüşünde uyuya kalmış ve sabah namazını kaçırmışlardı?
a)Mekke’nin Fethi
b)Hayber Savaşı
c)Huneyn Savaşı
d)Uhud Savaşı
S-55) Mekke yakınlarında bulunan ve Medineli Müslümanların Efendimize biat ettiği yere ne ad verilir?
a)Yelemlem
b)Cemre
c)Akabe
d)Kuba
S-56) ‘’Benim nübüvvetim nasıl peygamberliğin sonuncusuysa, senin hicretinde ey………..!Hicretin sonuncusudur.’’
ifadeleriyle Peygamber Efendimiz boş bırakılan yerde kimi kastetmiştir?
a)Hz Cafer
b)Hz Abbas
c)Halid bin Velid
d)Usame bin Zeyd
S-57) Peygamberimiz gizli olarak anlattığı İslam dinini kendisine gelen yeni bir ayetle Safa Tepesine çıkıp tüm Mekkelilere
ilan ederek anlatmaya başlamıştır. Peygamberimiz hangi ayetten sonra İslam’ı aleni olarak yani açıktan tüm Mekkelilere anlatmaya başlamıştır?
a)Önce en yakın akrabalarını uyar! Müminlerden sana tabi olanların üzerine şefkat ve merhametle eğil! …
b)Emrolunduğun şeyleri, başları çatlatırcasına bir gayretle tebliği et ve müşriklerden de yüz çevir. …
c)Söyle ey Muhammed O Allah birdir. Allah Samed’dir. (Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır.) …
d)Elif Lam Mim. Bu kendisinde asla şüphe bulunmayan kitaptır. Allah’tan korkanlar için de bir hidayettir. …
S-58) Peygamber Efendimiz Mekke’ye döndüğünde iman etmediği halde Efendimize kim eman vermiştir?
a)Mutim bin Adiy
b)Ahnes ibni Şerik
c)Süheyl ibni Amr
d)Utbe ibni Rebia
S-59) Uhud Savaşının bitiminde Ebu Süfyan Müslümanlara seslenerek : ‘içinizde İbn Ebi Kuhafe var mı? diye sorarken
kimi kastediyordu?
a)Hz Ali
b)Hz Muhammet
c)Hz Ebu Bekir
d)Hz Ömer
S-60) Peygamber efendimizin ayı iki parçaya ayırma mucizesine ne ad verilir?
a)Fekki Kamer
b)Şakkı Şems
c)Şakkı Kamer
d)Halkı Kamer
S-61) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a)Peygamberimizin soyu Vehb bin Abdi Menaf aracılığıyla Hz. İsmail peygambere dayanmaktadır.
b)Fil Hadisesi Peygamberimiz doğumundan 50 gün sonra gerçekleşmiş Kâbe’yi yıkma üzerine kurulu bir olaydır.
c)Şakku’s Sadr olayı Peygamberimiz annesi Âmine’nin yanında iken gerçekleşmiş bir olaydır.
d)Peygamberimiz Kusay bin Kilab yoluyla Hz. Adnan’dan Hz. İbrahim’e uzanan bir soy kütüğüne sahiptir.
S-62) Peygamberimiz Hz. Muhammed İslam dinini insanlara anlatırken O’na eziyet ve işkence çektiren, davasından
vazgeçirmeye çalışan ve alay eden müşrikler vardı. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz zamanında yaşamış İslam düşmanı müşriklerden birisi değildir?
a)Habbab bin Eret
b)Ukbe ibn Ebi Muayt
c)Ümeyye ibn Halef
d)Ümmü Cemil
S-63)Peygamber efendimiz vefat etmeden önce hangi gün ve hangi vakitte son kez imamlık yaparak namaz kıldırmıştır?
a)Perşembe-İkindi
b)Perşembe-Akşam
c)Cuma-Sabah
d)Cuma-Öğle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
CEVAP ANAHTARI LİSE A
C
22
C
C
23
B
A
24
B
D
25
A
A
26
C
D
27
C
A
28
A
D
29
C
B
30
A
A
31
C
D
32
D
B
33
B
B
34
D
B
35
B
D
36
D
D
37
C
B
38
D
A
39
C
B
40
D
D
41
D
C
42
A
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
B
D
B
B
B
C
A
C
C
A
D
C
C
B
B
A
C
C
D
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
B
D
D
B
A
B
D
C
C
B
B
A
C
C
A
C
A
C
D
B
D
CEVAP ANAHTARI B
22
B
23
D
24
C
25
D
26
C
27
D
28
D
29
A
30
B
31
D
32
B
33
B
34
B
35
C
36
A
37
C
38
C
39
A
40
D
41
C
42
C
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
B
C
C
A
D
A
D
A
D
B
A
D
B
B
B
A
C
C
D
A
B
Download