Uploaded by TurkishEveryDay

Grup teorisi

advertisement
Grup teorisi
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Grup kuramı, simetrileri inceleyen matematik dalıdır. Simetri kuramı olarak
da adlandırılabilir. Bir nesnenin simetrileri ile kast edilen, nesneye
uygulandığında nesneye hiçbir etki olmamış gibi sonuç veren dönüşümlerdir.
Her nesnenin en az bir simetrisi vardır: hiçbir şey yapmadan olduğu gibi
bırakma dönüşümü. Bahsettiğimiz dönüşümlerin tersleri de vardır ve
aradığımız özellikleri sağlarlar. Son olarak da dönüşümlerin art arda
yapılması, birleşimli bir işlemdir. Bu üç koşula sırasıyla birim elemana sahip
olma, elemenların tersi olma, ve grup işleminin birleşmeli olması denir. Bu
kavramların matematikte soyutlanması, üzerinde tersinebilir ve bileşme
özelliğine sahip ikili bir işlemin tanımlı olduğu kümeler ile yapılır. Daha
detaylı açıklamak gerekirse, grup nesnesi bir küme G ve onun üzerinde
tanımlı bir işleminden oluşur. Bu operasyonun aşağıdaki şartları sağlaması
gereklidir:
Grup Kuramı - Beşgensel
hiperbolik çini-döşemesi
1) G'nin herhangi üç elemanı a,b,c için
eşitliği sağlanmalıdır,
2) G'nin öyle bir e elemanı vardır ki, G'deki herhangi bir a için
eşitliği sağlanır (yani e etkisiz elemandır), ve de e, G'de bu özelliği sağlayan tek elemandır,
3) G'deki her a elemanı için öyle bir b elemanı bulmak mümkündür ki
eşitliği sağlansın. Eğer bu eşitlik sağlanıyorsa b elemanına a elemanının tersi adı verilir.
Yukardaki tanımda dikkat edilmesi gereken bir nokta ise işlemimizin değişme özelliği olduğunu varsaymıyor
oluşumuzdur. Yani bazı gruplarda öyle iki a ve b elemanı bulmak mümkündür ki
olsun. Öte yandan
eğer bir grupta fazladan değişme özelliği de varsa o gruba "Abel grubu" veya "değişmeli grup" denir. Gruplar
sonlu, sayılabilir sonsuz veya sayılamaz sonsuz sayıda eleman içerebilirler.
İçindekiler
Kısa tarih
Gruplara bazı örnekler
Önemli Grup Sınıfları
Grupların Cayley Çizgeleri
Grupların Gösterim Kompleksleri
Grup Teorisinin Diğer Teorilerle İlişkisi
Grup Teorisinin Önemli Uygulamarı
Kaynakça
Kısa tarih
İlk başta Fransız matematikçi Evariste Galois tarafından cisimler teorisi'ndeki sonlu genişlemeleri açıklamak için
tanımlanmışlardır. Bu konu daha sonraları Galois genişlemeleri adıyla anılmaya başlanmış ve bu alanda karşımıza
çıkan gruplara da Galois grupları denmiştir. Galois grupları günümüzde hala daha Cebirsel geometri alanının
temel uğraş alanları içerisindedirler. Öte yandan gruplar saf matematikte hızla başka uygulama alanları bulmuşlar
ve katı hal fiziği ve Oyunlar teorisi gibi uygulamalı alanlara da sıçramışlardır. 1980'li yıllarda tamamlanan sonlu
grupların sınıflandırılması projesi modern matematiğin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir.
Gruplara bazı örnekler
1) Tam sayılar kümesi ve üzerindeki toplama işlemi, bir Abel grubudur.
2) 0'dan farklı rasyonel sayılar ve çarpma işlemi, bu da Abeldir.
3) Simetrik n grubu,
kümesinden kendi içersine birebir örten fonksiyonlardan oluşur. Eleman sayısı
dir ve Abel değildir. n sonsuz ise, bu grubun eleman sayısı da sonsuzdur.
4) Lie grupları, diferansiyel geometri alanının uğraş konularıdır. Lie gruplarının en temel örneği, genel doğrusal
grup olarak adlandırılan ve
ile gösterilen, doğrusal uzayanın birebir örten ve doğrusal dönüşümlerinin
oluşturduğu gruptur.
5) n bir pozitif tam sayı ve G, 2n mertebeli bir grup olsun G’nin ( e, G’nin birimi ) a2 =e olacak şekilde e’ den
farklı bir a elemanı vardır.
6) Boş olmayan bir kümesi verilsin. tarafından üretilen serbest grup,
ile gösterilen ve elemanları in
elemanları tarafından oluşturulan sadeleşmiş kelimeler olan gruptur.
boş olmadığından
her zaman
sonsuzdur.
ise
dir.
ise
değişmeli değildir.
Önemli Grup Sınıfları
1) Değişmeli gruplar, eleman sayılarına göre sonlu veya sonsuz olabilirler. Değişmeli grupların sınıflandırılması
şöyledir: Grup eğer sonlu ise, mertebesi asal sayıların kuvvetleri olan devirli değişmeli grupların toplamı şeklinde
yazılabilir. Mesela,
i düşünelim.
olduğundan
tir. Aynı mertebeye sahip olan
fakat birbirlerine izomorf olmayan değişmeli gruplar bulunabilir. Örnek olarak, mertebesi 8 olan değişmeli gruplar
ailesi şu farklı grupları içermektedir: ,
ve
. Sonsuz mertebeli değişmeli gruplar kendi
içlerinde sonlu eleman tarafından üretilenler ve sonsuz eleman tarafından üretilenler olmak üzere iki sınıfa
ayrılırlar. Sonlu eleman tarafından üretilen sonsuz değişmeli gruplar,
nin tane kopyasının ve bir sonlu
değişmeli grubun toplamı şeklinde ifade edilebilirler. Örnek olarak,
yi verebiliriz. Burada sayısına
o grubun rütbesi, yani rankı, denir.
örneğinde rütbe 2 dir. Dikkat edilecek olursa, grubun rütbesinin
tanımlandığı kısım, örnekte
, grubun sonsuz kısmını ifade eder. Geriye kalan kısım, örnekte
kısmı,
grubun burulma (veya kıvrılma) kısmını ifade eder. Sonlu gruplar her zaman sonlu bir küme tarafından
üretildiklerinden şu sonuca varırız: Sonlu eleman tarafından üretilen değişmeli gruplar (sonlu veya sonsuz
olabilirler) her zaman bir serbest değişmeli kısım (yani li kısım) ve burulmalı kısmın toplamı şeklinde ifade
edilebilirler.[1]
Başka bir örnek olarak, mertebesi 12 olan grupları düşünelim. Mertebesi 12 olan değişmeli gruplar
ve
tür. Mertebesi 12 olan fakat değişmeli olmayan gruplar,
,
ve
dir. Bu
lisetenin başka bir grup içermediği gösterilirken, başka bir deyişle, mertebesi 12 olan bir grubun bu listelenmiş
gruplardan biri olduğu gösterilirken Sylow teoremleri kullanılır. Mertebesi 12 olan değişmeli grupların listesi
hazırlanırken yukarıda bahsedilen sınıflandırma kullanılır.
2) Aşağıdaki tabloda, mertebesi küçük gruplar listelenmiştir.
Küçük Mertebli Gruplar
Mertebe;
Grup
1
2
3
4
,
5
6
,
7
8
9
,
,
,
,
,
10
,
11
12
,
,
13
14
,
15
3) Keyfi seçilmiş her grup bir grup gösterimine sahiptir.
grubu verildiğinde, öncelikle
yi üreten bir
altkümesi seçilir. Böyle bir her zaman vardır çünkü
seçilebilir. Serbest gruplar gruplar kategorisinin
serbest objeleri olduklarından
tarafından üretilen serbest grup
her zaman vardır.
kümesi
yi
ürettiğinden, nin elemanları tarafından üretilmiş sadeleşmiş serbest kelimelerin bir kısmı
nin elemanlarını
temsil ederler. Diğer bir kısmı ise
içinde birim elemana eşit olan elemanları temsil ederler.
kümesi ile,
içinde birim elemanı temsil eden -kelimelerini gösterirsek,
grup gösterimini elde ederiz.[2]
Örnek olarak,
verilebilir. Bu gösterimden
grubunun
ve gibi iki eleman tarafından üretildiği ve bu iki eleman arasında
ve
ilişkilerinin
olduğu görülür.
ilişkisi grubun değişmeli olduğunu gösterir. Ayrıca, ve tarafından üretilen serbest
grup
nin kelimelerinin, bu ilişkilere göre sadeleştirilmiş halleri
grubunun elemanlarını ifade ederler.
Gruplar, sonlu gösterimli ve sonsuz gösterimli olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Sonlu gösterimli gruplar kümesi
sonlu olan en az bir gösterimi kabul eden gruplardır. Hiçbir gösterimi sonlu olmayan gruplar ise gösterimi sonsuz
sınıfına düşerler.
Sonlu gösterimli grupların Descartes çarpımları da serbest çarpımları da sonlu gösterimlidir.
olsun.
nin bir gösterimi
dir.
gösterimi ise
dir.
ve
nin bir
4) üzerinde tanımlanan ikili işlemin, yine
üzerinde tanımlanmış bir topolojiye göre sürekli olup olmaması
önemli grup sınıfları oluşturur. Eğer, bu ikili işlem
in topolojisine göre sürekli ise, grubuna topolojik
grup denir. Benzer şekilde,
üzerinde bir topoloji ve ayrıca gerçel analitik yapı var ise, mesela
bir çokkatlı
olabilir, ve ikili işlem gerçel analitik ise, grubuna Lie grubu denir. Örnek olarak, 2 boyutlu tersinir kare matris
grubu,bir gerçel 4 boyutlu tıkız olmayan bağlantısız Lie gruptur. Eğer gerçel yapı karmaşık yapıyla değiştirilirse,
karmaşık Lie grubu elde edilir.[2]
5) Gruplar ayrıca, hiperbolik gruplar, uyumlu grup lar (amenable group), T-özelliğine sağlayan veya sağlamayan
gruplar gibi ana sınıflara ayrılırlar.
Grupların Cayley Çizgeleri
Her gruba bir çizgesi tayin edilerek, çizge teorisinin kombinatorik sonuçları, grup teorisinde kullanılabilir .[2]
Bu özel çizgeye Cayley çizgesi denir ve şöyle inşa edilir: grubunu üreten kümesi seçildikten sonra, nin her
elemanına
ile gösterilen bir renk atanır. Uçlar kümesi, yani
, olarak kümesi seçilir.
için
şeklinde
var ise,
ucundan
ucuna
renkli kenar çizilir. Elde edilen renki yönlendirilmiş
çizge dir.
grup gösterimi ile verilen
grubunun Cayley çizgesi şekilde
verildiği gibidir. Bu çizgenin ucu
bulunmaktadır. Uçlar, grup içinde
denk geldikleri elemanların adları
kullanılarak isimlendirilmişlerdir.
kümesi
olarak seçilmiştir.
Kırmızı renk ile gösterilen kenarlar
tarafından verilen kenarları, mavi
renkli kenarlar ise tarafından
verilen kenarları göstermektedir.
grubunun Cayley çizgesi
grubunun Cayley çizgesi
Grup içerisinde,
olduğundan, kırmızı kenarların dört
defa art arda yönlü şekilde takip edilmesi, başlangıç noktasına dönmek demektir. Bu çizgenin
topolojik olarak temel grubu
tür. Ayrıca, uçların içine konulmuş olan F sembolü,
ün tarif
ettiği simetriyi anlatmaktadır.
Yandaki şekilde,
grup gösterimi ile verilen
grubunun Cayley çizgesi verilmiştir.
nin elemanları ve kullanılarak oluşturulabilecek kısaltılmış kelimeler olduklarından
bu
durumda sayılabilir sonsuzdur. Mesela,
bu tür
kelimelerdendir. Şekilde, bir uçtan çıkan ve sağ tarafa giden oklar ya, üst tarafa giden oklar ye,
sol tarafa giden oklar
e ve aşağı tarafa giden oklar
e denk gelirler.
bir serbest grup
olduğundan, bir uçtan başlayıp yönlü şekilde kenarları katip edersek, başladığımız noktaya geri
dönemeyiz. Ayrıca, bu çizge bir fraktaldır. Daha net olarak, şekilde verilen çizge, soyut çizgenin,
düzleme gömülmüş halidir, ve bu haliyle bir fraktaldır.
Grupların Cayley çizgeleri
e her zaman gömülebilirler. Ayrıca, her yönlü çizge bir Cayley çizgesi değildir.
Cayley çizgesi kullanılarak, grubun tekil Laplace operatörü tanımlanır.
Grupların Gösterim Kompleksleri
Grup gösterimleri kullanılarak, her gruba karşılık bir hücre kompleksi inşa edilir. Bu teknik, geometrik grup
teorisinde sıklıkla kullanılır.
gibi bir gösterimin verildiğini kabul edelim.
ile tek noktası olan
topolojik uzayı gösterelim. kümesinin her elemanı için, 1-boyutlu bir kenar, bu tekil noktaya uç noktalarından
yapıştırılsın. Oluşan uzayı
ile gösterelim.
kümesinin elemanları,
içinde birim elemana denk gelen
kelimeler olduklarından, bu tür her kelimeye karşılık, 2-boyutlu bir disk, topolojik sınırı 1-boyutlu kenarlara denk
gelecek şekilde yapıştırılabilir. Oluşan 2-boyutlu
uzayı,
nin hücre kompleksi dir. Bu hücre kompleksinin
temel grubu nin kendisi olup, topolojik evrensel örtüsünün 1-boyutlu iskeleti nin Cayley çizgesidir.
Örnek:
in gösterim kompleksi torustur.
Grup Teorisinin Diğer Teorilerle İlişkisi
Grup teorisi cebirin en sık kullanılan yapısı olduğundan, matematiğin diğer dallarında pek sık kullanılır. Aşağıda,
bu ilişkilerin birkaçı açıklanmıştır.
Topolojik uzaylar ile grup teorisi arasındaki münasebet, cebirsel topolojide tanımlanan temel grup
ve homoloji gruplarıdır. Kabaca, topolojik uzaylar için tanımlanan ve görüntüleri grup kategorisi
veya değişmeli kategori olan izleçler sayesinde, uzaylar arasındaki topolojik işlemler, grup
kategorisinde cebirsel işlemlere dönüşürler. Seifert-Van Kampen teoremi; uzayların birleşimleri ile,
denk gelen grupların ilaveli çarpımları arasındaki ilişkiyi sağlar. Ayrıca, gruba atanan Cayley
çizgesi ve gösterim kompleksi, bazı cebirsel işlemlerin topolojik kategorisinde yapılmasını sağlar.
Bunun sonucu olarak da, Hopf teoremi olarak bilinen,; grubun ikinci tekil homoloji grubunu,
grubun gösterimini kullanılarak cebisel şekilde ifade eden teorem bulunur. Diğer bir taraftan,
çokkatlıların gelişmiş şekli olan Satake-Thurston nun yörüngekatlıları (orbifold), grupların simetri
özelliklerini kullanırlar ve Gromov un hiperbolik grupları ile Riemann yüzeylerinde dinamik
sistemler arasında bağlantı kurarlar.[3][4]
Analiz ile grup teorisi arasında şöyle bir münasebet vardır. Analizin alt kolu olan harmonik analiz,
topolojik gruplarda integral operatörünün yapısını inceler. Bu çalışma, grubun uyumlu grup olup
olmadığının, Kazhdan nın T-özelliğine sahip olup olmadığının belirlenmesi içindir. T-özelliği ve
uyumluluk, grubun geometrisi ve tarif ettiği dinamik sistem ile ilgili bilgi verir.[5] T-özelliği ayrıca
grup üzerindeki sürekli topoloji ile alakalıdır. Bunların yanında, topolojik gruplar için Fourier tip ve
kotip denilen nicelikler tanımlanır.[6] Bu nicelikler,
de Fourier dönüşümü ile ilgili olup,
Banach uzaylarının tip ve kotip nicelikleri ile ilgilidir. Tip ve kotip, meşhur Khintchine eşitsizlikleri
ve Banach uzaylarında olasılık ile alakalı olup, Banach uzaylarının Hilbert uzayı olup olmadıklarını
kontrol etmek için kullanılır.
Ergodik Teori ile grup teori arasında, ergodik teorem ile verilen bir ilişki vardır. Kabaca ergodik
teorem, ölçülebilir ergodik bir dönüşümün uzay ortalaması ile zaman ortalamasının eşit olduğunu
söyler. Bu da, grupların temsil teorisi, kaydırma operatörü (shift), kapalı kaydırılmış altuzaylar
(subshift), grupların Cayley çizgeleri üzerinde hücresel otomat ve sonlu-tip gruplar (sofic groups)
gibi dinamik sistem konularıyla alakalıdır.
Grup Teorisinin Önemli Uygulamarı
Aşağıda bazı önemli uygulamar verilmiştir.[2]
Rubik Küpünün çözümü grup teorisi kullanılarak elde edilir.
Galois teorisinde, polinomların köklerinin simetrileri gruplar kullanılarak çalışılır.
Grup teorisi, kriptografide sıklıkla kullanılır.
Diferansiyel denklemlerin çözümlerinde ve simetrilerinde, Lie grupları kullanılır.
Kimya biliminde, kristal yapıların sınıflandırılmasında grup teorisi kullanılır.
Fizik biliminde, Noether teoremi ile fiziksel sistemlerin simetrileri ile o sistemin koruma kanunu
arasında bir münasebet kurulur. Simetriler çoğu zaman gruplar kullanılarak izah edilir. Noether
teoremi yüzeysel olarak, bir sistemin simetrisi var ise, o simetriye
denk gelen ve zaman tarafından korunan bir niceliğin var
olduğunu söylemektedir.
Kaynakça
1. ^ [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%
D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%
BF%D0%BF) Rusça Wiki
2. ^ a b c d [2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Group_theory) Grup
Teori İngilizce Wiki
3. ^ William Thurston, The Geometry and Topology of ThreeRubik Küpü probleminin çözümü
Manifolds (http://msri.org/publications/books/gt3m/) (Chapter 13),
için grup teorisi kullanılır.
Princeton University lecture notes (1978–1981)
4. ^ André Haefliger, Orbi-espaces, pages 203–213 in "Sur les
groupes hyperboliques d'après Mikhael Gromov", Progress in Mathematics 83 (1990), Birkhäuser.
ISBN 0-8176-3508-4.
5. ^ Bekka, Bachir; de la Harpe, Pierre; Valette, Alain (2008), Kazhdan's property (T) (http://perso.uni
v-rennes1.fr/bachir.bekka/KazhdanTotal.pdf) (PDF), New Mathematical Monographs, 11,
Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88720-5, Şablon:MathSciNet
6. ^ D.J.H Garling, Inequalities A Journey into Linear Analysis, pages 144–14 , Cambridge
University Press, (2007).
G · T · D (https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eablon:Cebir&action=edit)
Alanlar
Cebirsel yapılar
Lineer cebir
Çokludoğrusal cebir
Cebir
Soyut cebir · Kategori teorisi · Temel cebir · K-teori · Değişmeli cebir ·
Geçişli olmayan cebir · Sıra teorisi · Evrensel cebir · Homolojik cebir ·
Bilgisayar cebri (Boole cebri • İletişim sistemleri cebiri • İlişkisel cebir) ·
Mantıksal Cebir · Temsil teorisi
Grup teorisi (Grup) · Halka teorisi (Halka) · Modül teorisi (Modül) · Cisim · Alan ·
Polinom Halkaları (Polinom) · Birleşmeli cebir · Lie cebiri
Matris teorisi · Vektör uzayı (Vektör • Vektör hesabı) · Modül · İç çarpım uzayı
(Nokta çarpım) · Hilbert uzayı
Tensör cebri (Tensör) · Dış cebir · Simetrik cebir · Geometrik cebir (Çoklu vektör)
Listeler
Soyut cebir · Cebirsel yapılar · Grup teorisi · Doğrusal cebir · Sophus Lie
Tablolar
Lie gruplarının tablosu
Sözlükler
İlgili konular
Kategori ·
Doğrusal cebir · Cisim teorisi · Halka teorisi · Sıra teorisi
Matematik · Cebir tarihi · Cebirsel geometri · Cebirsel kombinatorik · Cebirsel topoloji
· Cebirsel sayı teorisi · Cebirin temel teoremi · Üreteç
Heyting cebri · Süper açıkorur cebir · Kac-Moody cebiri · Hopf cebiri · Poisson cebri ·
Heisenberg cebri
Matematik Portalı ·
Wikibooks (Temel · Lineer · Soyut) ·
Wikiversity (Lineer · Soyut)
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grup_teorisi&oldid=24679042" sayfasından alınmıştır
Bu sayfa son olarak 17 Ocak 2021 tarihinde ve 17.31 saatinde değiştirilmiştir.
Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak, Kullanım
Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
Download