Uploaded by User4117

Avrupa Birliği Özgürlük Güvenlik Adalet Alanı

advertisement
Avrupa Birliği
Özgürlük-Güvenlik-Adalet Alanı
Hazırlayan: Ahmet ERDEM
Topluluk Hukuku ve Kurumsal Yapısı Dışında Çıkan
İşbirliği Formları
•Trevi
•Schengen
•Europol
Trevi Grubu
• 1972 münih olimpiyatları'nda filistinli teröristlerin israilli atletleri rehin alıp
öldürmesi üzerine sadece ekonomik anlamda işbirlik yapan aet devletlerinin
güvenlik konusunda da işbirlik yapmaya karar vermesiyle kurulmasına karar
verilmiş, uluslararası organize edilmiş, suçla mücadele grubu.
• 1974 yılında kurulmuş paris zirvesi'nde kurulmuş olan grubun çalışmaları aet
devletlerinin toplantılarından bağımsız olarak gerçekleşmiştir. her ne kadar adli
bilimler, polis eğitimi, göç sorunu gibi güvenlikle ilgili konularda karşılıklı bilgi
alışverişi sağlayan bir organizasyon yaratılmış olsa da, trevi'nin hiçbir zaman
operasyonel bir yapısı olmamıştır. bir başka deyişle icraata geçememiştir bunlar.
• trevi'nin devamında avrupa'da iç güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak
schengen grubu, pompedio grubu gibi organizasyonlar kurulmuştur. şimdilerde
europol, trevi'nin yapamadığı operasyonel iç güvenlik faaliyetlerini yapmaktadır.
Schengen
• Schengen Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi beş ülke
arasında, sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini bütünüyle
ortadan kaldırmayı amaçlayan antlaşmadır.
• 1997 yılına kadar Avrupa Birliği hukukundan ayrı ayrı olmasına
rağmen bu tarihte yapılan Amsterdam Antlaşması ile topluluk
hukukuna dahil olmuştur.
• Schengen anlaşması ile oluşturulan Schengen bölgesi, şu anda 26
Avrupa ülkesi için de geçerli olup yaklaşık olarak 4.312.099
kilometrekarelik alanı kaplamaktadır.
Europol
• Avrupa Polis Teşkilatı ya da kısaca Europol, Avrupa Birliği
üyesi ülkeler ile birliğin ortaklık kurduğu diğer ülkelerin
güvenlik güçleri arasında, uluslararası organize suçlar ve
terörizm konusunda iş birliği ve etkili çalışma ortamı
sağlamak amacıyla kurulmuş bir birimdir. Ofisin iş birliği
sahası içinde yasa dışı uyuşturucu ve motorlu taşıt ticareti,
çocuk pornografisi de dâhil her türlü insan ticareti, para ve
diğer ödeme araçları ile ilgili kalpazanlık, radyoaktif ve
nükleer maddelerin yasa dışı ticareti ve bu suç türleri ile ilgili
kara para aklama, yasa dışı göç konuları da yer almaktadır.
• Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Avrupa Polis
Ofisi, 1976 tarihinde kurulan TREVI (Terrorisme, Radicalisme,
Extrémisme et Violence Internationale – Terörizm,
Radikalizm, Aşırılık ve Uluslararası Şiddet) olarak adlandırılan
hükümetler arası bir kuruluşun temelleri üzerine
kurulmuştur.
• AB'nin kurumsal ve hukuki çerçevesinde
yeterli sonucun alınamaması, üye
devletlerden bazılarının kendi egemenlik
hakları çerçevesinde Schengen Sözleşmesi
ile hedefe yürümelerine yol açtı.
Vize ve Sınır
Kontrolleri
Frontex
• Fransızca'da dış sınırlar anlamına gelen frontières extérieures
ifadesinden türetilmiş, avrupa birliği üye ülkelerinin dış sınırlarındaki
operasyonel işbirliğinin yönetimi amacıyla kurulmuş ajans.
• Avrupa birliği'nin üye olmayan ülkeler ile dış sınırlarında görev yapan
sınır muhafızlarının yönetimi amacıyla 3 ekim 2005 tarihinde göreve
başlamıştır, merkezi varşova'dadır.
Vize Bilgi Sistemi (VIS)
• VIS ya da VBS Schengen Üye Ülkelerine bilgi paylaşım imkanı veren bir sistemdir.
Aslında, zaten konsolosluklar uzun yıllardır schengen bilgi sistemi’ni (Schengen
Information System) kullanmaktaydılar. Bazı schengen ülkelerinin sınırlı erişim
hakkı olması (schengen alanına daha sonraki özel anlaşmalarla dahil olmaları veya
tam üye olmamalarından dolayı)sorunlara yol açmaktaydı. Vize başvuru sürecini
hızlandırmak ve koordinasyon sorunlarını çözmek için 28 Schengen ülkesi ortak bir
sistemi kullanmaya karar verdiler.
• VBS, Schengen üyesi Avrupa Birliği ülkelerinin; vize başvuru sahiplerinin bilgilerini
paylaştığı merkezi bir veri tabanıdır. VBS Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki
Avrupa Birliği üyesi olan ülke konsoloslukları ile Schengen Alanına giriş yapılan
Avrupa Birliği dış sınırlarındaki kontrol noktalarını merkezi bir sisteme
bağlamaktadır. Böylelikle vize başvurularına ilişkin veriler ve prosedürler, vize
başvuru kararları, kısa süreli vizeler ve transit vize uygulamaları ortak bir
merkezden görüntülenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.
Göç Politikası
Göç AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından belirlenen önemli
ve öncelikli alanlardan biridir. Komisyon'un göç konusuna ilişkin gündemi,
daha fazla göçmenin hayatını kaybetmesini önlemek ve acil durum
müdahalelerini güçlendirmek adına alınacak acil önlemleri belirlemektedir.
Göç gündemi, iç ve dış politikaları birleştirip AB'nin ajanslarından ve
araçlarından en iyi şekilde faydalanarak AB ülkeleri ve kurumları ile
uluslararası örgütler, sivil toplum, yerel yönetimler ve AB dışındaki ulusal
ortaklar gibi tüm aktörleri bir araya getirerek bu konuya Avrupa çapında bir
çözüm ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ile göç yönetimi alanında
yapılan işbirliği kilit rol oynamaktadır. Sırasıyla 29 Kasım 2015 ve 18 Mart
2016 tarihinde hayata geçirilen Ortak Eylem Planı (OEP) ve AB-Türkiye
Bildirisi, AB ile Türkiye arasındaki işbirliğinin temel taşlarından biridir.
Maastricht Antlaşması ve Göç Politikası
• Önceden Trevi Göç Grubu üzerinden üye devletler arasında koordine
edilen göç konusu Antlaşma ile Aİİ Alanı olan üçüncü sütun altına
konularak ilk kez Ab düzeyine çıkarılıştır.Antlaşma ile AB'nin göç ile
ilgili yetkileri gevşek tutulmuştur.
Amsterdam Antlaşması ve Göç Politikası
• Antlaşma ile göç, üçüncü sütundan birinci sütuna aktarılmıştır.
• Antlaşma ile ATA'da "Kişilerin Serbest Dolaşımı, Sığınma ve Göç"
konusunda yeni bir başlık getirilmiştir.
İltica Politikası
• Ortak bir Avrupa iltica politikasının geliştirilmesi oldukça önemli
olmakla birlikte kompleks bir konudur. Avrupa Komisyonu, kapmsamlı
bir iltica rejimi için ısrarla uğraşmaktadır.
Dublin Sözleşmesi
• 1990 yılında irlanda'nın dublin kentinde imzalanan ve daha sonra pek çok
değişikliğe uğrayan ve mülteciler ile sığınmacıların kabul prosedürlerini
düzenleyen sözleşme.
• Sözleşme, mültecilerin belge işlemlerinin ilk ayak bastıkları sözleşmeye
taraf ülkede yapılmasını şart koşmaktadır. burada karşılaşılan en büyük
sorun ise, mültecilerin göç yollarındaki ilk durakları olan ve avrupa
birliği'nin akdeniz'deki sınırını teşkil eden italya, ispanya ve yunanistan ile
birliğin orta avrupa'daki sınırı olan macaristan'a iç avrupa ülkelerinden
daha fazla sorumluluk yüklemesidir. sözleşme'de değişiklik yapılması
gerektiğine dair eleştiriler 2011 yılında suriye iç savaşı'nın başlaması ile
daha da alevlenmiştir.
• Sözleşme'nin sınırları "istenmeyen unsurlara" karşı daha güvenli hale
getirilmiş bir Avrupa kalesi inşa etme amacı taşıdığına dair eleştiriler de
mevcuttur.
Eurodac
Herhangi bir Avrupa Birliği üye devlette mültecilik
başvurusu yapanların parmak izlerinin toplandığı bir
sistem. Dublin Anlaşması sonrası kurulmaya
başlanan bir sistemdir. Mevcut Avrupa Birliği mülteci
düzenlemelerine göre, bir sığınmacı birden fazla üye
ülkede mültecilik başvurusunda bulunamaz. bu
nedenle başvuruda bulundukları ilk yerde parmak
izleri alınır ve karar verme süreci başlar, başvuru
reddedilirse, hayati tehlike mevcut değilse,
göçmenin ülkesi göçmeni kabul ediyorsa ve üye
ülkenin kaynakları el veriyorsa, göçmen sınır dışı
edilir.
İdari İşbirliği
• İltica konusunda başvurulan iki tür işbirliği vardır: CIREA ve
Destekleme Programları
• CIREA: Operasyonel bir kurum değildir. Üçüncü ülkeler hakkında
bilgilerde dahil olmak üzere ulusal iltica hukuku ve politikası hakkında
bilgiler toplayan bir merkezdir.
Londra Çözümü
• Ab ülkelerine iltica taleplerinin önüne harici yasal engeller çıkarmak
için ortaya konmuştur.
• Üye devletler Dublin Sözleşmesine göre bir başka üye devletin
sorumlu olup olmadığını değerlendirmeden önce, prensip olarak,
iltica arayanların başvurularını yapmalarına imkan tanımaktan
sorumlu olarak, Ab dışından bir "güvenli" ülke belirleyebilir.
Medeni Hukuk Alanında İşbirliği
• Bu türden bir işbirliği ilk olarak Roma
Antlaşması'nın 220. maddesinde
öngörülmüştür.Amsterdam Antlaşması ile bu
işbirliği Üçüncü Sütundan, Birinci Sütuna transfer
edildi.
Ceza Hukuku Alanında Adli İşbirliği
• AB ceza hukuku, 'yargılamanın serbest dolaşımı'nı
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.AB ceza hukuku,
topluluğun iç pazarının çalışması ve özellikle Topluluk
bütçesi ve ortak ticaret politikası başta olmak üzere
Topluluk politikaları ile yakından bağlantılıdır.
Eurojust ya da EUROJUST, Avrupa Birliği
üyesi ülkeler arasında yargısal iş birliğini
öngören bir kurumudur. Birlik üyesi
ülkelere mensup savcı yargıç ve polis
memurlarından oluşur. Ulusal yargı
mercilerinin yetkinliğini arttırmak ve
sınırötesi ve organize suçların
soruşturmalarını yürütmek amacıyla
kurulmuştur. 28 Şubat 2002 tarihinde
imzalanmış ve aynı yıl içinde yürürlüğe
girmiştir. Genel merkezi Hollanda'nın Lahey
kentinde bulunmaktadır.
Avrupa Tutuklama Müzekkeresi
• Üye devletler iç hukuk sistemlerine adaptasyon
yapmadan, birbirinin yakalama kararlarını hemen
yerine getirmekle ve yakalanan kişiyi yakalama
kararı veren makama teslim etmekle
yükümlüdür.
Avrupa Delil Müzekkeresi
•Suç soruşturmalarında kullanılmak üzere
başka bir devletten nesne, belge ve veri elde
etmek amacıyla bir ülkenin yetkili makamı
tarafından düzenlenir.
Polis ve Gümrüklerde İşbirliği
• Ana hatlarıyla, polis
güçleri, gümrük ve
diğer uzmanlaşmış
yasa uygulama
birimleri arasındaki
işbirliği ile ilgili
birtakım unsurları
içermektedir.
Teşekkürler
Download