Uploaded by dilekkazanci

SEPSİS AŞH

advertisement
SEPSİS te STEROİD
TEDAVİ
DR. DILEK KAZANCI
SUNU
PLANI
Sepsisde patofizyoloji
Sepsisde rölatif adrenal yetmezlik CIRCI
Steroidlerin görevleri
Sepsiste steroid kullanımı
The inflammatory response.
Konrad Reinhart et al. Clin. Microbiol. Rev. 2012;
doi:10.1128/CMR.00016-12
İLK BAĞIŞIKLIK TEPKISI, SPESIFIK HÜCRESEL RESEPTÖRLER TARAFINDAN PATOJEN VEYA HASARLA
ILIŞKILI MOLEKÜLER MODELLERIN TANINMASINDAN SONRA MEYDANA GELIR VE HÜCRESEL
AKTIVASYONA VE SISTEMIK ENFLAMASYONA YOL AÇAR.
Sepsis-Hastalığın şiddetini karşılayamayan yetersiz hücresel
kortikosteroid aktivitesi
CIRCI
1.HPA aks disregülasyonu
2.GK doku direnci
3.Değişen kortizol metabolizması
Septik şokta %60
Sepsis-Hastalığın şiddetini karşılayamayan yetersiz hücresel
kortikosteroid aktivitesi
CIRCI
1.HPA aks disregülasyonu
2.GK doku direnci
3.Değişen kortizol metabolizması
Sepsis-Hastalığın şiddetini karşılayamayan yetersiz hücresel
kortikosteroid aktivitesi
CIRCI
1.HPA aks disregülasyonu
2.GK doku direnci
3.Değişen kortizol metabolizması
İnflamasyonun baskılanması
Proinflamatuar sitokin üretiminin ve
inflamatuar mediatörlerin inhibisyonu
Nötrofil adezyon molekülü ekspresyonu
ve kemotaksisin inhibisyonu
Hepatositlerden akut faz proteinlerinin
üretimini arttırır
Vasküler endotelyal geçirgenliği azaltır
İmmün sistemin yeniden programlanması
845 gen
1125 gen
HPA Normal SŞ
α-adrenerjik reseptör sayısını ve
duyarlılığının regülasyonu
Vazomotor tonusun sürdürülmesi
HPA disregüle SŞ
Kritik Hastada Adrenal Yetmezlik
Murat SUNGUR*
!
Yüksek doz steroid ile;
30 mg/kg metilprednizolon (43 hasta)
3 mg/kg deksametazon (43 hasta)
Kontrol SF (86 hasta)
Ağır sepsisli 353 hasta,randomize plasebo kontrollü
Müdahale grubuna 200 mg/gün hidrokortizon (5 gün)- 11. güne kadar
Kortikosteroid ile sepsisli bir hastayı
tedavi etme kararı bireyselleştirilmeli ve her bir
hastadaki riskler ve faydalar dengesine
dayanmalıdır.
Sepsis, toplum kökenli pnömoni ve
septik şoklu hastalarda ek olarak
glukokortikoid kullanımı yaygındır; 40
yılı aşkın klinik deneyime rağmen, bu
ilaçların kullanımı tartışmalıdır.
Yayınlanmış verilerin analizi, düşük doz
hidrokortizonlu septik şoklu hastalarda
vasopressör bağımlılığını, ekstübasyon
süresini ve yoğun bakım ünitesinde
kalma süresinin hasta hasta alt
grubunda ölüm oranlarında azalma ile
azalttığını göstermektedir.
Hidrokortizon sepsisli ve septik şokta
olmayan toplum kökenli pnömoni
hastalarında sınırlı bir rol oynuyor gibi
görünmektedir.
Düşük doz hidrokortizon, artmış
sekonder enfeksiyon riski,
gastrointestinal kanama ve yara
ayrılması riskiyle ilişkili değildir; ancak,
miyopati riski artabilir.
Hidrokortizon, birleştiğinde
intravenöz askorbik asit ve tiamin; şu
anda, bu kombinasyon sepsis ve septik
şoku olan hastalarda birçok randomize
kontrollü çalışmada
denenmektedir.(VICTAS)
• Tercih edilen glukokortikoid ve
septik şoklu hastalarda en
uygun dozaj stratejisi belirsizdir.
• Flucorkortizonun hidrokortizon
ile birlikte eklenmesinin faydası
açık değildir.
Balancing Risks and Benefits of Steroids
BENEFIT
RISK
Download