Uploaded by User1416

2 hafta notlari

advertisement
22.02.2019
Standart Nedir?
ISO 9001-2008 KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ
2.Hafta
Standardizasyon; Belirli bir faaliyetle ilgili olarak
ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların
yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu
kuralları uygulama işlemi
Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan belge,
doküman veya eser; STANDART
Standardın Amacı Nedir?
Neden Standart?
 Kalite Yönetimi için genel bir çerçeve sağlamak
(yönetim sistemi ve yapısı)
Endüstri Devrimi
 Kuruluşlar arasında güven ortamı oluşturmak
 Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin
sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesine
olanak vermek,
Ticaretin Globalleşmesi
İstikrar
Rekabet
 Müşteriye ürün ve hizmetlerin güveninin verilmesini
sağlamak
Pazar beklentileri
Standartların Önemi
• Bugün işletmeler, sadece müşterilerinin beklentilerini
karşılayacak derecede değil, bunun çok daha üzerinde
kalitede ürün ve hizmetler sunmayı hedefler.
Üreticiye Faydaları:
Tüketiciye Faydaları:
Planlı Üretim
 Güvenilirlik
• Diğer tarafta ise rekabet edebilmek için maliyetlerini
düşürmek zorundadırlar.
Verimlilik
 Uygun Fiyatlı Ürün
Yeteri Kadar Stok
 Karşılaştırma, Seçme
şansı
• Küçük ve büyük ölçekli kuruluşların hem kalite hem de
maliyette verimlilik sağlayabilmesi, kapsamlı bir kalite
iyileştirme yaklaşımı geliştirebilmesine bağlıdır.
Düşük Maliyet
Birim Maliyet
 Bilinçli Tüketim
1
22.02.2019
Standartların Önemi
ISO (International Organization for
Standardization)
Ülke Ekonomisine Faydaları:
 Yüksek Kalite
 Milli Gelir Artışı
 İhracatta Öncelik
 Rekabet gücü
• Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu'nun
kısaltmasıdır.
• ISO, uluslararası alanda standardizasyonu sağlamak
amacıyla 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuştur.
• ISO halen 135 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının
katılımıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
ISO (International Organization for
Standardization)
TSE (Türk Standartları Enstitüsü)
Amacı
• TSE ISO'nun üyesi ve Türkiye'deki tek temsilcisidir.
Standartların geliştirilmesi
• Bu temsilcilikle TSE, ISO'nun yürütmekte olduğu
standart hazırlama çalışmalarına, TSE bünyesinden
veya sanayiden uzmanlarla birlikte katılmakta ve
katkıda bulunmaktadır.
Ürün ve hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkı
sağlanması
Ekonomik faaliyetlerde işbirliğini geliştirmek
amacıyla
TSE (Türk Standartları Enstitüsü)
ISO 9000 Standart Ailesi
• TSE, 1955 yılından beri üyesi olduğu ISO'nun
35 Teknik Komitesi ile 89 Alt Komitesi'nin asal
üyesidir.
ISO 9000 Tanımlar
ISO 9001 Standart
ISO 9004 Kılavuz
2
22.02.2019
ISO 9000 Standart Ailesi
• ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar,
Terimler ve Tarifler: ISO 9000 Standardı, kalite yönetim
sistemlerinin temel esaslarını açıklar ve kalite yönetim sistemleri
terminolojisini tanımlar. Bir nevi sözlük mahiyetindedir.
TS EN ISO 9000 standartları dört temel
standarttan oluşmaktadır. Bunlar;
1) TS EN ISO 9000:2005 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel
Kavramlar, Terimler
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar: ISO 9001
Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir
mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu
kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı
amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir.
Belgelendirmesi yapılan standarttır.
2) TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri- Şartları
• ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans
İyileştirilmeleri İçin Kılavuz: ISO 9004 Standardı, kalite
yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini dikkate alarak,
kılavuzluk bilgilerini sağlar. Bu standardın amacı, kuruluşun
performansının iyileştirilmesi ve müşteriler ile diğer ilgili
tarafların memnuniyetinin sağlanmasıdır.
4) TS EN ISO 19011:2011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
için Tetkik Kılavuz
ISO 9000 Yapısı ve Gelişimi
ISO 9000 - ISO 9001
3) TS EN ISO 9004:2009 Kalite Yönetim SistemPerformansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
ISO 9000
Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik
olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir
standartlar bütünüdür.
ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması
gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi
olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.
ISO 9001: 2008 KYS
TS-EN-ISO 9001-2015 KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI
• TS: Türk standartları
• EN: European norm
ISO 9001: 2015 KYS
Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve
kontrol için gerekli yönetim sistemi
• ISO: Internatıonal standardızatıon for organizatıon
• 9001: Standart numarası
• 2015: Yayımlanma veya revize tarihi
3
22.02.2019
Kalite Yönetim Sistemleri
TS EN ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi
TS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
TS EN ISO 22000
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
TS ISO/TS 16949
Kalite Yönetim Sistemleri - Otomotiv Üretimi Ve
İlgili Yedek Parça Üreticisi Kuruluşlar İçin ISO
9001:2000’in Uygulanmasına Dair Özel Şartlar
TS EN ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi
Kalite Nedir?
Bir ürünün mevcut, ya da
gelecekte ortaya çıkabilecek
ihtiyaçları karşılama
özelliklerinin toplamına
KALİTE denir.
ISO 9001 İle İlişkili Diğer
Standartlar
• Havacılık Sanayi – AS 9100
• Bilgisayar Yazılımları – ISO/IEC 90003
• Yiyecek ve İçecek Sanayi – ISO 22000
• Petrol, Petrokimya ve Doğalgaz Sanayi – ISO/TS 29001
• Telekomünikasyon Sanayi – TL 9000
• Tıbbi Cihazlar – ISO 13485
ISO 9001 Nedir?
ISO 9000 KYS Standartları
• 1987’de yayınlanmış, son olarak 2015 yılında revize
edilmiştir.
• Kapsamı jeneriktir (her işletmeye uyarlanabilir)
• Kalite terim ve tanımlarını standart hale getirmektedir.
• Tedarikçinin süreç kontrol kabiliyetini belirlemek için
kullanılır.
ISO 9001 Nedir?
ISO 9001 Nedir?
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, dünya genelinde 180
ülkede, bir milyonun üzerinde organizasyonu belgelendirmiş,
dünyanın en popüler kalite yönetim sistemi standardıdır.
 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Uluslararası Standartlar
Örgütü tarafından yayınlanan, müşteri beklentileri,
ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri
memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş
bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.
• 9001 standardı, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)
tarafından yayınlanan 9000 standart serisinden uygunluk
değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek tek standarttır.
 Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan
kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları
önlemektir.
 Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil,
yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir.
4
22.02.2019
ISO 9001 Nedir?
ISO 9001 Ne Değildir?
ISO 9001:2015, tarımsal sektörden sanayi sektörüne,
kamudan özel sektöre kadar, her türlü organizasyonda
uygulanabilir.
Kalite ile ilgili bütün problemlere çözüm getirmez
ISO 9001 aynı zamanda, ISO 13485 (medikal
cihazlar), ISO/TS 16949 (otomotiv), AS/EN 9100
(havacılık ve uzay) gibi sektöre özel standartlar ile çok
yaygın olarak kullanılan OHSAS 18001 ve ISO 14001
gibi yönetim sistemleri standartlarına da temel
oluşturur.
Neyin yapılacağını söyler ancak nasıl yapılacağını
söylemez
Etkin bir kalite yönetimi sistemi için minimum
şartları belirtir
Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör
için uygulanabilir.
Bu nedenle standart bir yönetim
sistemi yoktur
• Atlas okyanusunda yer alan bir nükleer denizaltı
ile bir yelkeni düşünelim bunların kaptanları farklı
rotaları kullanacaklar ve kesinlikle farklı kontrol
sistemlerinden faydalanacaklardır.
• Ancak, her ikisi de mevcut koordinatlarını ve
nereye gideceklerini bilmeli faaliyetleri organize
etmeli, eğitimli mürettebata sahip olmalı ve seyir
defterini doldurmalıdır. Bunlar her iki seyahat
içinde ortaktır.
• Fakat her bir kaptan bunları farklı ve
içinde bulundukları ortama en uygun yöntemleri
kullanarak başarırlar
İş dünyasında da böyledir. Tüm kalite sistemleri
farklıdır ve öyle olmalıdır. Standardın hazırlanması
sırasında da şartların nasıl karşılanacağı kuruluşa
bırakılmıştır.
TS-EN-ISO 9001-2015 KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI
ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ STANDARDI
• TS: Türk standartları
• EN: European norm
• ISO: Internatıonal standardızatıon for organizatıon
• 9001: Standart numarası
• 2015: Yayımlanma veya revize tarihi
AMAÇ; STANDART BİR KALİTE SİSTEMİ DEĞİL
STANDARDIN İSTEDİKLERİNİ KARŞILAYAN BİR
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAKTIR.
• ISO 9000: 2015 – Temel kavramlar ve sözlük
• ISO 9001: 2015 - Gereksinimler: Tasarım, Üretim, Satış ve Servis
• ISO 9002: 2015 – Gereksinimler: Üretim, Satış ve Servis
• ISO 9003: 2015 – Gereksinimler: Satış ve Servis
• ISO 9004: 2015 - Süreç iyileştirme için kılavuz
5
22.02.2019
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
Kalite = Nitelik = Verimlilik = Müşteri
beklentilerinin karşılanma düzeyi =
Müşteri Memnuniyeti
ETKİNLİK
Planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilme ve planlanan
sonuçların elde edilme derecesi.
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
VERİMLİLİK
Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.
PROSES
Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya
etkileşimli faaliyetler
Üretim Prosesi
Zaman-Sıcaklık
Sipariş prosesi
Tasarım kontrolü Pr.
Üretim Pr.
Ürün değerlendirme Pr
Tedarikçi değerlendirme Pr.
Satınalma Pr.
Planlama
Pizza
Un
Yağ
Kaynak
Çalışma talimatları
Depolama Pr.
Bakım Pr.
Muayene ve deney Pr.
Peynir
Tanımlama ve izlenebilirlik Pr.
Eğitim Pr.
Kalite planlama Pr.
Görev tanımları
Üretim
Çalışma ortamı Pr .
Düzeltici ve önleyici
faaliyetler Pr.
Verilerin analizi Pr.
İzleme ölçme Pr.
Uygunsuzluk Pr.
Kalibrasyon Pr.
Altyapı Pr.
6
22.02.2019
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
Çalışma talimatları
Muayene ve deney Pr.
Ürünün serbest
bırakılması
Planlama
ÜRÜN
Bir prosesin sonucu
Depolama ve
Dağıtım
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
Kalite = Nitelik = Verimlilik = Müşteri
beklentilerinin karşılanma düzeyi =
Müşteri Memnuniyeti
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Müşterinin şartlarının yerine getirildiğinin, müşteri
tarafından algılanan memnuniyet derecesi.
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
TEDARİKÇİ
Bir ürün veya hizmet sağlayan kuruluş veya kişi
7
22.02.2019
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
MÜŞTERİ
ÇALIŞMA ORTAMI
Bir ürünü veya hizmeti alan kuruluş veya kişi
İşin yapıldığı şartlar
Kavramlar, Terimler, Tanımlar
2008 vs 2015
Örnek tanımlama
ISO 9001 2015
ISO 9001 2008
0. Giriş
1. Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kuruluşun bağlamı
5. Liderlik
6. Planlama
7. Destek
8. Operasyon
9. Performans Değerlendirme
10. İyileştirme
0. Giriş
1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kalite Yönetim Sistemi
5. Yönetim Sorumluluğu
6. Kaynak Yönetimi
7. Ürün Gerçekleştirme
8.Ölçme Analiz İyileştirme
http://kgs.baskent.edu.tr/belgeler/Kalite_El_Kitabi.pdf
2008 vs 2015-Temel farklılıklar
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
• İleri seviye yapının (HLS – High Level Structure)
kullanılmış olması,
• Risk bazlı düşünme üzerine vurgu,
• Dokümantasyon şartlarında esneklik,
• «Hizmet» sunumu yapan kuruluşlar daha için daha
uygulanabilir bir yapı,
• Daha az gereklilikler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Müşteri Odaklılık
Liderlik
Kişilerin Katılımı
Proses Yaklaşımı
Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Sürekli İyileştirme
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri
8
22.02.2019
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
1. Müşteri Odaklılık
2. Liderlik
Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler.
Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam
ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında
tam olarak katılabilmeli ve hedefe kilitlenebilmelidir.
Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin
mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını iyi anlamalı, müşteri
şartlarına tam olarak uymalı ve müşteri beklentilerinin de
üzerine çıkmak için çaba göstermelidir.
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
3. Kişilerin Katılımı
4. Proses Yaklaşımı
Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak
yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin
olarak gerçekleştirilebilir.
P, Planla
U, Uygula
K, Kontrol Et
Ö, Önlem al
Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer
değeridir ve tam olarak katılımları ile
kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için
verimli bir şekilde kullanılabilir.
Madde 4.1’e PUKÖ Döngüsünün Uygulanması
Hedefleri & Prosesleri Belirle
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi,
anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve
hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik sağlar.
İyileştir..
Sürekli İyileşme
Sağla
Prosesleri Uygula
İzle & Ölç
9
22.02.2019
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
6. Sürekli İyileştirme
7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi konusu
kurumun kalıcı bir hedefi halinde olmalıdır.
Etkili kararlar veri ve bilginin analizine
dayanacak şekilde kullanılmalıdır.
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
Proses tabanlı kalite yönetim sistemi
modeli
8. Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri
Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine
bağımlıdır ve bir değer oluşturma
konusunda kabiliyetleri artırmak için
karşılıklı çıkarları var olup bu kapsamda
verimli ilişkiler kurulmalıdır
ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ STANDARDI
ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ STANDARDI
ISO 9000 yaklaşımları
• Süreç yaklaşımı
• Tedarik zinciri yaklaşımı : Tedarikçiler → Organizasyon → Müşteri
• Risk tabanlı yaklaşım
KYS gereksinimleri
• Yönetim sorumlulukları
• Kaynak yönetimi
• Süreç yönetimi
• Ölçme, analiz ve iyileştirme
KYSS’ye niçin ihtiyaç duyulur?
• Müşteriler / Pazar talep eder
• Süreçlerde / sistemlerde iyileştirme ihtiyacı
• Ürün ve hizmetleri küresel yayma arzusu
Genel olarak nasıl çalışır?
• Tedarikçiler sistemi geliştirir
• Müşteriler sistemi denetler (3. Parti kaydı)
10
22.02.2019
ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ STANDARDI
ISO 9001:2015 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden
Oluşmaktadır.
• 3. Parti kaydı: Tedarikçi kalite sisteminin 3. Parti (alıcı –
satıcı dışındaki bir kuruluş) tarafından periyodik uygunluk
denetimi ve değerlendirmesi. Kayıtçı, denetim sonrası
tedarikçiye Standarda Uygunluk Sertifikası verir. Sertifika,
kalite sistem güvencesi sağlamaktadır.
1 KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 TERİMLER TARİFLER
4 KURULUŞ BAĞLAMI
• 4.1 Organizasyon ve yapısını anlama
• 4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması
• 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
• 4.4 Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri
5 LİDERLİK
• 5.1 Liderlik ve taahhüt
• 5.2 Kalite Politikası
• 5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
ISO 9001:2015 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden
Oluşmaktadır.
ISO 9001:2015 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden
Oluşmaktadır.
6 PLANLAMA
• 6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
• 6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
• 6.3 Değişikliklerin Planlaması
7 DESTEK
• 7.1 Kaynaklar
• 7.2 Yeterlilikler
• 7.3 Farkındalık
• 7.4 İletişim
• 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
8 OPERASYON
• 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
• 8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
• 8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve Geliştirilmesi
• 8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
• 8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
• 8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
• 8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin
Kontrolü
ISO 9001:2015 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden
Oluşmaktadır.
ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
STANDARDI
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME İzleme, ölçme, analiz ve
değerlendirme
• 9.1 İç denetim
• 9.2 Yönetim Gözden Geçirilmesi
10 İYİLEŞTİRME
• 10.1 Genel
• 10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler
KYS’nin faydaları
• İç kalite ↗
• Dış kalite ↗
• Ürün/hizmet güvenilirliği ↗
• Zaman performansı ↗
• Kusurlu ürün/hizmet maliyeti ↘
• Önleme + Ölçme değerlendirme maliyeti ↗
11
22.02.2019
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin
Faydaları
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin
Faydaları
• Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 belgesi ile piyasa koşullarında
rekabet şansının artması sağlanır. Yeni pazarlara açılma imkanı
sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
• Pazarlama faaliyetlerinde rakiplere göre farlılık oluşturulması sağlanır.
• Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma sağlanır. Kurumsal
kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.
• Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir
adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
• Uluslararası ticari avantajlardan yararlanılır.
• Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır,
müşteri memnuniyetinde ve müşteri bağlılığında artış sağlanır.
• Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır,
müşteri memnuniyetinde ve müşteri bağlılığında artış sağlanır.
• Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanır.
• Girdi, üretim ve son kontrollerde etkinlik sağlanır.
• Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık
sağlanır.
• İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak
dökümantasyonun (altyapının) oluşması sağlanır.
• Geçmişe yönelik kayıtlar düzenli bir şekilde tutulur.
• Kuruluş içerisinde yapılan işler kişilerden bağımsız hale gelir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin
Faydaları
ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ STANDARDI
• Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım
verimlilik ve karlılık artar. Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki
tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
• Firma içi iletişim gelişir.
• Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
• Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma
heyecanları artar.
• Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede
sürekli bir gelişme olur.
• Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetler minimuma
indirilir.
Uygulama başarısını engelleyen hususlar
1. Jenerik veya bir başka işletmeye ait dokümantasyon
programını kullanmak
2. Çok fazla veya karmaşık dokümantasyon
3. İşletme içi sahipliği veya katılım olmaksızın dışarıdan
danışman kullanmak
4. Dokümantasyonu metinle sınırlamak
5. Üst yönetimin katılımını ihmal etmek
6. Uygun olmayan bir sistem geliştirmek
ISO 9000 ve TKY
ISO 9000 ve TKY
• Birbirlerinin yerine geçemezler
• ISO 9000, TKY ile uyumlu olup onun bir alt kümesi olarak
görülebilir
• ISO 9000, TKY uygulanmayan ortamlarda sıklıkla kullanılır
• ISO 9000, geleneksel ortamlarda operasyonları iyileştirebilir
• ISO 9000, tam TKY uygulanan ortamlarda gereksiz olabilir
• ISO 9000 ve TKY rekabet içinde değildir.
• ISO 9000 TKY prensiplerinden yararlanır
• Günümüzde milyonlarca şirket (hemen tüm dünya ülkelerinden)
ISO 9000 sertifika sahibidir.
• Türkiye’de halihazırda 30’un üzerinde kayıtçı şirket vardır.
12
22.02.2019
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi, bireysel ve kurumsal olarak hedefe
ulaşmanın temelini oluşturmaktadır.
Tüm proseslerin, ürün ve hizmetlerin tam katılım yoluyla
geliştirilmesi, iç ve dış müşteri tatmininin artırılması, müşteri
bağlılığının yaratılmasının sağlanması amacıyla
• işletmede alınan sonuçların iyileştirilmesine dayanan,
• müşteri beklentilerini her şeyin üstünde tutan ve müşteri
tarafından tanımlanan kaliteyi,
• tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün hizmet
bünyesinde oluşturan modern yönetim biçimidir
Belgelendirme ve Akreditasyon
Kavramları
 Ürün Güvenliğini sağlamanın temel stratejisi, ISO 9000
Kalite Yönetim Model Standart Serileri’ nin yanı sıra, GMP
ve HACCP uygulamalarının da tamamlayıcı olarak kombine
edilmesidir.
 HACCP sisteminde KKN larının saptanmasında kullanılan 7
prensip, TKY’ deki ana kalite kontrol noktalarının saptanması
ve kontrolünde kullanılabilir.
 Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve izlenmesi etkili
bir TKY yönetimi için gereklidir.
• Belgelendirme: Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün,
sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik
düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf
(bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi
faaliyetidir. Ülkemizde en çok yapılan belgelendirme ISO
9001 ve ISO 14001 belgelendirmesidir.
Belgelendirme ve Akreditasyon
Kavramları
• Akreditasyon: Ulusal veya uluslar arası kuruluşlar
tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme
kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik
kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması
ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.
13
Download