proje tabanlı öğrenme proje

advertisement
•
•
•
•
•
Çevre kirliliği (ışık-ses-toprak…)
Geri dönüşüm
Organ bağışı
GDO lu ürünler
Nesli tükenmekte olan hayvanlar
PROJE
• tasarı
• tasarı geliştirme,
• hayal etme,
• planlama
demektir
NEDEN PROJE YAPMALIYIZ?
• Proje tabanlı öğretim aktif öğrenmeyi destekler.
• Aktif öğrenmede:
– Bireyler yaparak öğrenir,
– Öğrenciler sonucunu bilemedikleri bir araştırma
problemi seçer ve bu problem üzerinde sınırlı bir
zaman ve ön bilgiyle kendi aralarında iş birliği yaparak
çalışırlar.
Proje tabanlı öğrenim nedir?
Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri çekici
problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda
orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir
öğretim modelidir.
Dayandığı Görüş
Dewey- ilerlemecilik ve yeniden
yapılanma
Kilpatrick- proje tekniği
Bruner-buluş yolu ile öğrenme
Thelen-grup araştırması
PROJE
TABANLI
ÖĞRENME
PROJE
Proje bir tasarıdır.
Tasarı geliştirmeye
yönelmiş bir süreçse,
ilişkisel öğrenmeyi ve
sürekli yeniden
yapılanan bir zihinsel
modeli ön görür
TABANLI
Tabanlı sözcüğü, projenin
bir hedef değil, bir süreç
olduğu gerçeğini
vurgulamakta ve
projeyi tamamlanmış
bir bitirme ödevi olmaktan
kurtarmaktadır
ÖĞRENME
Öğrenme ise dikkati
öğretenden öğrenene
kaydırarak, gerçek
Anlamda öğrenci
merkezliliğin altını
çizmektedir.
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Tarihçesi
PTÖ Yaklaşımının temelini oluşturan görüşler ilk olarak, 1918 de William Heard
Kilipatrick tarafından ortaya atılmıştır.
1916

John DEWEY
Yaparak Yaşayarak Öğrenme
İş birliğine Dayalı Öğrenme
Ve Sosyal
bir organizasyonun
vurgulandığı bir eğitim planı olarak
tanımlamıştır.
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğeleri
•
•
•
•
İçerik
Etkinlikler
Süreç
Sonuç
İçerik
PTÖ yaklaşımı tek bir kaynağa bağlı kalınmaksızın,
öğrencilerin farklı kaynaklara ulaşması ve sorunu çözmek
için ulaştığı bilgilerden oluşur.
Öğeler
Etkinlikler
Etkinlikler boyutunda öğrenenler aradıkları cevapları bulmak
ve problemleri çözmek için araştırma yapılır.
Öğeler
Süreç
PTÖ Yaklaşımın süreç boyutunda,öğrenenlerin iş
birliği içerisinde birbirleriyle çalışmaları içi teşvik
etmesinin yanı sıra kendi başlarına çalışmalarını da
desteklemektedir.
Öğeler
Sonuç
PTÖ Yaklaşımı,öğrencilerin üst düzey düşünme
becerilerinin ve problem çözme stratejilerinin gelişmesine
yardımcı olmaktadır.
Öğrenenler öğrenme süreci sonunda örneklerle kanıtladıkları
karmaşık, entelektüel, mantıklı ürünler oluştururlar ve ortaya
koydukları ürünleri kendileri değerlendirirler.Bu süreçte
sosyal becerileri, yaşam becerileri ve kendini yönetme
becerilerini sergileme fırsatı bulurlar.
Öğeler
Proje tabanlı öğrenmede sadece ürün
değil, ürüne giden süreç önemlidir.
Neden
Proje Tabanlı Öğrenme ?
ÇÜNKÜ
Bilim ve teknoloji hızla gelişiyor
bilgiler hızla yenileniyor ve değişiyor
Bu model, geleneksel bir sınıftan
dönüşümü gerçekleştiriyor
•
•
•
•
•
•
•
ÇÜNKÜ
Önceden cevabı belirlenmemiş bir problem, araştırma var
Hata ve değişimi hoşgörüyle karşılayan bir ortam var
Öğrenciler bir programa bağlı kalarak kararlarını veriyorlar
Öğrenciler, bir çözüme ulaşmak için BİR DIZI işlem tasarlıyorlar
Öğrenciler, aktiviteleri etkilemek ve biçimlendirmek şansına sahipler
Değerlendirme sürekli olarak yapılıyor
Sonunda bir ürün tasarlanıyor ve kalitesi değerlendiriliyor ve sunuluyor
PROJE TABANLI ÖĞRENME
•
•
•
•
•
•
•
İş bölümü yapmayı,
Bilgiyi toplamayı,
İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmeyi, organize etmeyi,
Zamanı iyi kullanmayı,
Zaman ve iş bağlantısını iyi kurarak plan yapmayı,
Özgün ürünler ortaya çıkarmayı,
Rapor yazmayı ve kaynakça belirtmeyi,
gerekli kılar.
Proje tabanlı öğrenmenin karakteristik
özellikleri
• Öğrenenler öğrenme görevlerini belirleyebilirler.
• Öğrenenler çözüm sürecini kendileri tasarlarlar.
• Öğrenenler çözüm için bilgileri toplamak ve düzenlemekle
yükümlüdürler.
• Öğrenenler düzenli olarak yaptıklarını arkadaşları ve
öğretmenleriyle paylaşırlar.
• Sınıf ortamı değişim ve hataları gözardı edebilecek şekilde
oluşturulmuştur.
• Süreç değerlendirme için önemlidir (Global SchoolNet Foundation, 2000).
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı
Öğrenme Odaklı
bir süreçtir.
(Öğretme Değil)
PROJE TABANLI ÖGRENME
PROJE AŞAMALARI
•
•
•
•
•
•
•
•
PROJE KONUSUNA KARAR VERMEK
ZAMAN KULLANIMI VE SÜREÇ ŞEMASI HAZIRLAMAK
PROJE BASAMAKLARINI HAZIRLAMAK
DEĞERLENDİRME KRİTER VE ÖLÇÜTLERİNİ BELİRLEMEK
PROJEYE İLK ADIMI ATMAK
ÖĞRENME KAYNAKLARINI TANIMLAMAK VE ULAŞMAK
PROJEYİ SÜRECİNİ PLANLAMAK VE KULLANMAK
PROJEYİ DEĞERLENDİRMEK
Proje tabanlı öğrenme süreci
.
• Soru-Sorun Aşaması: gerçek yaşamla ilgili bir konu seçilerek çalışmaya, önemli ve dikkat çekici
bir soruyla başlanmalıdır. Bu sorunun öğrenciler için önemli ve anlamlı olduğundan emin olunmalı
• Planlama aşaması: öğrencilerin soruyu cevaplarken hangi hedeflere ulaşacağı önceden
belirlenmelidir. Öğrencilerin konuyu belirleme, planlama ve projeyi yapılandırma sürecine katılımları
sağlanmalıdır. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler araştırmayı destekleyici etkinlikleri beyin fırtınasıyla
belirlemelidir.
• Programlama aşaması: Öğretmen ve öğrenciler proje ile ilgili zaman çizelgesi yapmalı ve kriterler
belirlemelidir. Proje içeriği öğrencilerin seviyesine uygun olarak belirlenmelidir.
• Yönlendirme aşaması: Öğretmen, proje sürecini kolaylaştırmalı, sürece rehberlik etmelidir.
• Değerlendirme (Assessment) aşaması: Değerlendirme otantik (özgün) olmalı, kullanılan
değerlendirme araçları çeşitlendirilmeli, öz değerlendirme araçları (rubrikler) kullanmalıdır.
• Değerlendirme (Evaluation) Aşaması: Bireysel ve grup olarak yansımalara zaman ayrılmalı,
duygular ve deneyimler paylaşılmalı, iyi işleyen noktalar, yapılması gereken değişiklikler tartışılmalıdır.
Yeni araştırmalar ve projelere zemin hazırlayacak fikirler paylaşılmalıdır.
PROJEDE ELE ALINAN SORUNUN ÇÖZÜM
YOLLARI
•
•
•
•
SORUNU OKUYUP ANLAMA
BEYİN FIRTINASI YAPMA
SORUNU TANIMLAMA, TARTIŞMA, GÖREVLENDİRME
ÖĞRENME KAYNAKLARINI İNCELEME , OKUMA,
ARAŞTIRMA, HAZIRLIK YAPMA
• YAPILAN ÇALIŞMALARI GÖZDEN GEÇİRME, RAPOR
HAZIRLAMA, RAPORA SON ŞEKLİNİ VERME
• RAPORU SUNMA
• RAPORU DEĞERLENDİRME
PROJE EĞİTİMİ YAPACAK
ÖĞRETMENİNÖZELLİKLERİ
• Proje çalışmasa yapacak öğretmende
belli özellikleri olmalı.
• Bu özellikler öğrencidekilerle aynı
olmayabilir.
• Çünkü bir özelliğe sahip olmakla
o özelliğin eğitimciliğini yapmak farklı şeylerdir.
Teknoloji imkanlarını iyi kullanabilmeli
ve bunların kullanımını öğrencilere öğretmelidir.
• İyi bir rehberlik bilgisine sahip olmalı
Gelişmeleri iyi takip etmeli öğrencilere
gerekli durumlarda bilgi aktarmalıdır
Öğrenciden gelen her türlü fikre açık olmalı
İyi bir gözlemci olmalı.
İletişimi iyi olmalı.
Proje olarak kabul edilmesi için:
• Projeler öğretimin merkezinde olmalı
• Projeler öğrencinin bir disiplinin temel kavramları
ve ilkeleriyle karşılaşlalarını sağlayan yönlendirici
sorulara veya problemlere odaklarnır.
• Projeler öğrencilerin araştırma yaparak bilgileri
yapılandırmalarını sağlar
• Projeler öğrencilerin özerk olarak çalışmasını
sağlar
• Projeler gerçek yaşamla ilgilidir.
Projeler FEN’de 3 grupta incelenebilir…
• Yapı ya da makine projeleri
• Deneysel araştırma /Ölçme projeleri
• Araştırma ve keşif projeleri
Probleme Dayalı Öğrenme & Proje Tabanlı
Öğrenme
• Proje tabanlı öğrenme ve probleme dayalı
öğrenme zaman zaman birbiriyle
karıştırılmaktadır. Aslında
probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı
öğrenmenin farklılıkları kadar benzer yönleri
de vardır.
• Her ikisi de Yapılandırmacı görüşe
(constructivism) dayanmaktadır.
• Öğrencilerin grup içinde iş birliği yaparak çalışmalarını
gerektirir.
• Her iki öğrenme yaklaşımı da öğrencilerin öğrenmelerini
zenginleştiren gerçek yaşam problemleriyle
uğraşmalarını amaçlar ve
• öğrencilere gerçek yaşamlarında karşılaşmaları olası,
çözülmesi için birden fazla yaklaşım gerektiren açık uçlu
sorular verilir.
• Bu iki yaklaşım da öğrenci merkezlidir
• ve öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur.
• Öğretmen, öğrenme sürecinde yönlendirici, kolaylaştırıcı
bir role sahiptir.
• Öğrenciler her iki yaklaşımda da iş birliğine dayalı gruplar
hâlinde ve geniş bir zaman sürecinde, çok çeşitli bilgi
kaynaklarından faydalanarak çalışırlar.
• Her iki yaklaşım da genellikle otantik, performansa dayalı
ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
Farkları
• Proje tabanlı öğrenme, ilköğretimin her seviyesinde ve
disiplinlerarası buluşma için oldukça uygundur. (Hayat
Bilgisi, Türkçe)
• Probleme dayalı öğrenme ise ilköğretim düzeyine uygun
olmakla birlikte, bilginin ve disiplinlerin altyapısının
çalışma ilkelerinin olgunlaşması ve spesifikleşmesi
sonrası (Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler gibi), ve
mesleklere hazırlık eğitimi verilmesi anlamında
uygundur.
Probleme dayalı öğrenme süreci
• öğrencinin çözmek istediği ve eğitim kurumunun öğrenim amaç ve
hedefleri doğrultusunda hazırlanmış bir problemle başlar. Problemler bir
senaryo veya örnek olay şeklindedir. Problemi çözebilmek için gerekli bilgi,
beceri ve tutumların öğrenci tarafından fark edilmesi ve kazanılması
hedeflenir.
• Öğrenciler konuyla ilgili ön bilgilerini organize ederler, yeni sorular eklerler
ve bilgiye ihtiyaç duydukları alanları belirlerler. Öğrenciler bilgi toplamak
için plan yaparlar. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra yeni bilgilerini
özetleyerek birbirleriyle paylaşırlar. Öğrenciler araştırmalarıyla elde
ettikleri sonuçlarını sunarlar, ancak bu proje tabanlı öğrenmedeki gibi
sonuç ürünü şeklinde değildir.
• Bu öğrenme modelinde problem çözmek bir amaç değil araçtır;
öğrencilerin, problem takımlarını çözerken birtakım bilgilere ulaşmaları
üzerinde durulur.
Oysa Proje Tabanlı Öğrenmede
süreç sonunda bir ürün ya da sunumun ortaya
konulması
mutlaka beklenir.
• disiplinler arası çalışma gerektirir. Örneğin fen ve
matematik kavramlarının bütünleştirilmesine olanak
sağlar (Lewis ve ark., 2002).
• Okulda öğrenilenlerle günlük yaşam arasında
bağlantı kurulabilmesini kolaylaştırır. Öğrenciler, çalıştıkları
bir projeyi başarılı bir şekilde sonlandırıp bir ürün ortaya
koyarlar. Bu durum da, öğrenmenin özünü teşkil eder (Bickel,
1994).
MODEL ÖRNEĞİ
Değerlendirme için rubrik
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards