Slide 1 - ceit610

advertisement
PROBLEME DAYALI
ÖĞRENME
Nevin KUYUCUOĞLU
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
Öğrenenlerin bilişsel gelişim
düzeyleri,bilgiyi zihinsel yapılandırmada
önemli rol oynar. Öğrenme
ortamları,öğrenenlerin düşünme ve
problem çözme becerilerini geliştirici
nitelikte düzenlendiğinde,öğrenciler
bilgiyi ezberlemek yerine zihinsel olarak
anlamlandırarak bilgiyi içselleştirir ve
kalıcı bilgi edinirler.
Öğrenenden istenilen,kitaptaki soru
ya da problemler değildir.
Öğrenenlerin gerçek yaşamlarına
uygun özgün çalışmalar
yapabilmeleri ve yaşamlarının her
alanında etkin problem çözen bireyler
olabilmeleridir.
Probleme dayalı öğrenme gerçek
yaşam problemleri üzerine
kurulmuştur. Probleme dayalı
öğrenme öğrencilerin hem içeriği
hem de eleştirel düşünme
becerilerini öğrendiği gerçek
problemden oluşan bir çabalama
sürecidir.
Probleme dayalı öğrenmedeki temel
amaç,öğrencileri mesleksel yaşamda
karşılaşabilecek durumlara uygun
koşullarla karşı karşıya getirmek ve
onlara günlük yaşam problemlerinin
üstesinden gelebilmeyi öğrenmelerinde
yardımcı olmaktır.
Probleme Dayalı Öğrenmede
Bilimsel Araştırma Süreci
 PDÖ,öğrenenlerin bilimsel araştırma
becerilerini etkin bir biçimde
kullanmalarını gerektirir. Öğrenenler
problem çözme becerilerini kullanarak
bilgilerini organize etmek ve kalıcı bilgi
edinmek için bilimsel araştırma
sürecinde şu basamakları izler;
-Problem üzerinde düşünme,açık olmayan
kavram ve konuları netleştirme.
-Problemi tanımlama.
-Önceki bilgilere dayalı olası acıklamaları
belirleme/bilinmesi gerekenler üzerinde
fikir birliğine varma
-Olası çözüm yollarına ilişkin bilgi toplama.
-Öğrenme hedeflerini belirleme,
-Elde edilen sonuçların problemi
çözümlemeye katkı getirip
getiremeyeceğine karar verme,aksi taktirde
başa dönme,
-Açıklamaları sentezleme,sonuçları
raporlaştırma.
Problem çözme sürecinin
basamakları şu şekiledir;
- Problemin farkına varma
-Gerekli bilgilerin toplanması
-Problemin temeline inme
- Çözüm yollarının araştırılması ve
bulunması
- En uygun çözüm yolunun tespiti
- Problemi çözme
Probleme Dayalı Öğrenme
Sürecinde Öğrencinin Rolü
PDÖ sürecinde çoğunlukla öğrenenlerin
kontrolünde öğrenme organize edilir;bir
başka anlatımla “kendi kendine öğrenme”
gerçekleşir. PDÖ sürecinde öğrenciler
bilgiyi keşfeder,eğlenir ve heyecan
duyarlar. Öğrenme için daha fazla
zaman ayırır ve daha çok çaba sarf
ederler.Bü süreçte farklılaşan öğrenci
özellikleri ise şöyledir;
-Bilgiyi ezberlemek yerine kalıcı bilgi
edinirler,
-Öğrenme sürecinde keşfeder,eğlenir
ve heycanlanır,
-Bilgilerini benzer durum ve
bağlamlarda kullanma yeteneği
kazanır,
-Yaşam boyu öğrenen olurlar,
-Tek doğru yanıt yerine çoklu
çözümlere ulaşırlar,
-Grup içinde birbirlerinden öğrenirler,
Probleme Dayalı Öğrenme
Sürecinde Öğrtmenin Rolü
PDÖ oturumlarında
öğretmen,öğrencilerin problemlerini
çözmek için varolan bilgileri ile neyi
bilmeleri gerektiği arasındaki farkı
bulmalarına öğrencilere yardımcı
olur.
Probleme dayalı öğrenme sürecinde
öğretmen,öğrencilere doğrudan bilgileri
veren kişi olmak yerine öğrenci
gruplarını yönlendiren ve öğrenmeyi
kolaylaştıran rolünü üstlenir.
Öğrencilerin bir problem çözme uzmanı
gibi düşünmeleri konusunda cesaret
verir. Probleme dayalı öğrenme ile ilgili
dersleri veya üniteleri işlerken ve bu
konuda öğrencilerine rehberlik ederken
verilen etkinlikleri yaparak, etkili
öğrenmenin oluşmasını sağlamalıdırlar.
PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme, test sonuçları kadar
öğrencilerin sınıftaki davranışlarını
gözlemeye dayanarak öğrencilerin
performansı hakkında karar vermeyi
kapsayan bir kavramdır . Probleme dayalı
öğrenme, bu çalışmaların bütününü
kapsayan bir değerlendirmenin
yapılmasını gerektirir. Bunun için de iki
tip çalışma yapmak gerekir. Bunlar;
a) Standart testler,
b) Öğrencilerin çalışmalarını gözlemek
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM.....
Download