melġkgazġ – kayserġ ertuğrulgazġ anadolu ġhl

advertisement
2016 – 2017
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
MELĠKGAZĠ – KAYSERĠ
ÇEVRE ĠNCELEMESĠ
ERTUĞRULGAZĠ
ANADOLU ĠHL
Hazırlayan:
MUHAMMET ÇETĠNER
(Ġlahiyatçı, Eğitimci)
‫م‬
TARĠHÇE
Kayseri çevresindeki en eski yerleşme alanı , şehrin 20 km kuzey doğusunda bulunan Kaniş
Höyüğü‟dür. M.Ö. 2800 tarihinde Helenistik Çağa kadar önemini koruyan merkezde Eski Tunç Devri,
Asur Ticaret Konolonileri ve Hitit Çağları‟na ait bir çok belge bulunmuştur. Hititler‟den sonra
bölgenin Frig hâkimiyetinegeçmiş, daha ziyade Kızılırmak Havzasında egemen olan Frig‟ler
zamanında Mazaka ön plana çıkmıştır. M.Ö. 676 tarihinde Anadolu‟ya gelen Kimmerler „in Kaniş ve
Mazaka‟yı tahrip ederek Frig hâkimiyetine son verdikleri tarihi kaynaklarda belirtilmektedir.
Kaniş‟in önemini kaybetmesinden sonra,bölgenin kutsal dağı kabul edilen Argaios‟un (Erciyes) kuzey
eteğindeki Mazaka ön plana çıkmıştır. Kimmerler‟in Asur ve Lidyalılar tarafından Anadolu‟dan
atılmaları ile Mazaka, Lidya ve Med hâkimiyetine girmiş ve devrin önemli ticaret merkezi olmuştur.
M.Ö. 590 yılında Pers Kralı Kyros‟un Lidya Kralı Krisos‟u yenmesi ile bütün Anadolu ile birlikte
Mazaka‟da Pers hakimiyetine girmiştir. İran‟dan bölgeye göç eden halk, kendi ülkelerine benzettikleri
Argaios (Erciyes) ve çevresinde yerleşmişlerdir.
KAPPADOKĠA KRALLIĞI
M.Ö. 332 yıllarında Ariarathes I ,ilk Kappadokia Kralı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.
M.S. 17 tarihine kadar 349 sene hüküm süren bu krallığın başkenti Mazaka iken ,Ariarathes V
zamanında şehrin adı Eusebia olarak değiştirilmiştir. Nihayet takriben M.Ö. 8 yılı içinde tekrar bir
değişiklik yapılarak Roma İmparatoru Ceasar‟ın adına izafeten CEASAREA ismi verilmiştir. O
günden beri 2000 senedir şehir Kayseri adı ile anılmaktadır.
ROMA DÖNEMĠ
M.S. 193-211 tarihleri arasında şehir stadyumu yapılmış ve önemli Roma şehirlerinde olduğu
gibi birçok yarışmaların merkezi olmuştur. Şehir surları ise Roma İmparatoru Bordianus III zamanında
(M.S. 241) yıllarında yaptırılmıştır. 4.yy‟ın başlarında halk tamamen Hiristiyanlaşmış ve Kayseri bu
dinin ilmi merkezi haline gelmiştir.
Roma İmparatorluğunun doğu ve batı olarak ikiye bölünmesiyle Kayseri doğuda kaldğı için
Bizans şehri olmuştur. Bizans zamanında Arap ve İran ordularının yaptığı İstanbul seferleri sırasında
Kayseri defalarca işgal edilmiştir.
KAYSERĠ’NĠN TÜRKLEġMESĠ
Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan‟ın 1071 tarihinde Malazgirt‟te Bizans ordularını yenmesiyle
Anadolu kapıları Türklere açıldı. Bu tarihten 15 sene sonra, 1085 yıllarında Kayseri‟yi artık bir Türk
ve Müslüman şehri olarak görmekteyiz. Müslüman Türklerin hakimiyetinde Kayseri‟nin eski halkı
olan Rum ve Ermeniler‟in birer mahallede toplandıkları, çarşı, Pazar ve ticarette yavaş yavaş
hakimiyetlerini kaybettikleri görülmüştür.
Şehir süratle yapılan cami, han, medrese, hamam ve çeşmelerle kısa bir sürede tam bir İslam
Şehri kimliği kazanmıştır. Bir müddet Danişmendliler‟e merkez olan Kayseri özellikle Selçuklu
Sultanı Uluğ Keykubat (I.Alaeddin Keykubat) zamanında Türkiye Selçuklu devletinin Konya ve Sivas
ile beraber 3 baş şehrinden birisi olmuştur. Danişmendi ve Selçuklu Yönetimleri zamanında yapılan
görkemli yapıların en önemlileri olarak; Camii Kebir,Gülük Camisi ve Hamamı,Hunat
Küllüyesi,Şifaiye-Gıyasiye Medresesi,Hacı Kılıç Külliyesi,Lala Muhlisiddin Camisi,Sahabiye
Medresesi,Kale Surları ve Yoğunburç sayılabilir.
MOĞOL HÂKĠMĠYETĠ
Selçuklu ordusunun 1243 tarihinde yapılan Kösedağ Meydan Savaşı ile Moğol ordusuna
yenilmesi Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve artık Anadolu‟da Moğol hakimiyeti başlamıştır.
Gönderdikleri valiler ile Anadolu‟yu denetleyen Moğol‟lar 150 sene müddetle Kayseri ve
‫م‬
Anadolu‟nun bütün maddi ve manevi kaynaklarını yağmalamışlardır. Moğol sömürüsü altında ezilen
Selçuklu Devleti, bütün gücünü kaybetmiş ve II.Mesud‟dan sonra dağılarak yerini beyliklere
bırakmıştır.(1308)
ERETNA BEYLĠĞĠ VE KADI BURHANEDDĠN
Selçuklu Devleti‟nden sonra Kayseri, Eretna beyliğinin hâkimiyetine geçti. Eretna sülalesine
son veren Kayseri Kadısı ve Vezir Kadı Burhaneddin Ahmet 1381 yılında kendi adıyla anılan devletini
kurdu. Babası da Kayseri kadısı olan Burhaneddin, kuvvetli şahsiyete sahip bir hükümdardı. Kılıcı ve
zekâsı gibi kalemi de çok güçlüydü. İyi bir şair olan bu mücadeleci sultanın Kayseri sevgisi şu
satırlarında ifadesini bulmaktadır.
“Gözlerümün yaşını ahıdub, ırmağ idüben Kayseri‟yi dahi bu yaş ile Bağdat idelüm.”
Kadı Burhaneddin, 1397-98 tarihinde öldürülmüştür. Oğlu Alaeddin Ali Çelebi (Zeynel
Abidin) kısa bir müddet Sivas‟ta tahta çıktı. O yıllarda yaklaşan Timur tehlikesine karşı birleşen
Anadolu halkı Osmanlı Devleti‟ne İltihak kararı aldı. Önce Dulkadiroğlularına, sonrada Osmanlı
devletine tabi olan Zeynel Abidin, halkın “İmam Sultan” lakabıyla andığı bilgin bir devlet adamıydı.
1442 tarihinde Kayseri‟de vefat eden Zeynel Abidin‟in mezarı üzerine Abdulhamid Han tarafından
bugün ki türbesi yaptırıldı. Osmanlıların 1402 „de Ankara Savaşı‟nda Timur ordularına yenilmeleri
ile başlayan “Fetret Devri‟nde” Kayseri defalarca Dulkadiroğulları ile Karamanoğulları arasında el
değiştirdi.
OSMANLI DÖNEMĠ
Fatih Sultan Mehmet zamanında Gedik Ahmet Paşa tarafından Karamanoğulları Beyliği‟ne
son verilerek Karaman,Konya ve Kayseri bölgeleri Osmanlı toprağına katıldı.(1474) Kayseri‟nin
476‟dan itibaren eyaletine bağlı bir sancak merkezi oldu. 1839 tarihinde Bozok eyaletinde 1867
tarihinde de bağımsız sancak merkezi olarak Osmanlı idari taksimatında yerini aldı.
YAKIN DÖNEM
Cumhuriyet döneminde 1824 tarihinde yapılan yeni anayasa ile vilayet yapıldı. Bilinen en eski
dönemlerinden beri ticaret merkezi olan Kayseri‟de devletin öncülüğünde sanayileşme başlatıldı.
Sırayla Sümerbank dokuma fabrikası, Teyyare Fabrikası, Ana Tamir Bakım Fabrikası, Asker
Dikimevi kuruldu. 1850‟den sonra Kayserili ticaretten sağladığı tasarruflarını sanayiye dönüştürmeye
başladı. Bugün Kayseri, ortalama büyüklükte bir ticaret ve sanayi şehridir. Güçlenen üniversitesi ile
giderek bir kültür merkezi haline gelerek eski ününü yakalama yolundadır.
KAYSERĠ BELEDĠYESĠ
Kayseri‟de ilk belediye teşkilatı 1869 yılında kuruldu. O tarihten 1926 yılına kadar Kayseri
“mutasarrıflık” (sancakbeyliği) olarak idare edildi. İlk belediye başkanı olan Mollaoğlu Mustafa
Ağa‟dan bugüne kadar vekiller dahil 50 civarında belediye başkanı bu görevi yürüttü. Özellikle 195057 arasında başkanlık yapan Osman Kavuncu‟dan sonra modern şehirleşme alanında büyük adımlar
atıldı. 1989 yılında büyükşehir statüsü kazanan Kayseri Belediyesi bünyesinde Melikgazi ve
Kocasinan olmak üzere 2 merkez ilçe bulunmaktadır.
KAYSERĠ KÜLTÜR MĠRASI
Selçuklular devrinde önemli bir merkez olan Kayseri‟de o dönemden kalma çok sayıda camii,
medrese, kümbet, çeşme vardır. Bu yapıların günümüzdeki durumu, devrim sanat gücü hakkında fikir
vermeye yeterlidir. Cami-i Kebir, Hunat Camii, Hacı Kılıç Camii, Han Camii, Lale Camii abidevi
Selçuklu Eserlerinden bazılarıdır. Ortak özellikleri geniş mekanlı ,kitlesel,Loş ışıklı olmalarıdır. Portal
(kapı) minber ve mihrapları özellikle belirtilmiştir. Portal ve mihraplar taş işçiliğinin, minberler ağaç
işçiliğinin şaheserleridir.Medrese yapılarından en önemlisi 1206 yılında Selçuklu Hanım
‫م‬
Sultanlarından Gevher Nesibe Adına yaptırılan şifahane isimli dünyanın ilk tıp medresesi(üniversitesi)
ve hastanesidir. Kare bir avlu etrafında sıralanmış odalardan meydana gelen,bitişiğindeki hastanede
akıl hastalarının bile tedavi edildiği,devrini aşan bir eserdir. Hunat Medresesi,Hacı Kılıç
Medresesi,Sahabiye Medresesi, Seraceddin Medresesi, Köşk Medresesi de aynı şekilde kare planlı
yapılan ve abidevi portalleri ile devrin güzide örnekleridir.Kümbet yapılarının çokluğu ve güzelliği
yönünden Kayseri Ahlat‟tan sonra ikinci sırayı alır. Döner Kümbet Dünyaca tanınan nadir
örneklerindendir. Hunat Kümbeti, Gevher Nesibe Kümbeti,Ali Cafer Kümbeti,Köşk Kümbeti vs. aynı
devrin güzel mimari örnekleridir. Kümbetler, Orta Asya Türk çadırları biçiminde,Piramit külahlı
çokgen gövdeli Abidevi mezar yapılarıdır. Mezar kaide kısmının içinde toprak kısımda
bulunur.Osmanlı döneminden kalabilenler,kale içinde Fatih Camii,Mimar Sinan‟ın tek esiri Kurşunlu
Camii,Kapalı Çarşı birkaç çeşme ve bedestendir.Bu yapılar eski Kayseri‟de güzelim Selçuklu Türk
evleri arasında muhteşem yerlerini alıyorlardı. Günümüzde Bütünlük bozuldu. Bu yapılar şimdi çok
katlı bina yığınları arasında ayakta kalabilenlerle geleceğe uzanmaya çalışıyor yeni yapılarda Türk
geleneğini biraz da olsa yansıtabilir veya doğrudan yeni teknik imkânlarla Türk şehir karakteri belli
ölçüler de korunabilirdi.
CAMĠ-Ġ KEBĠR
(ULU CAMĠĠ)
Cami-i Kebir ,1134-1143 yılları arasında Kayseri‟yi devletine başkent yapan Danişmendlilerin
üçüncü hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. Caminin kuzey duvarının üzerindeki
mermere çok kalın sülüsle yazılı dört satırlık bir kitabe konulmuştur. Camii dikdörtgen planlı 42
kemer ayağına dayandırılan çatılı, taş kaplamalı,iki kubbeli bir eserdir. Tuğla minaresi yüksek ve kalın
inşa edilmiştir. Kıymetli,sanat değerine haiz ahşap minberi yeniden tamir görmüştür. Camii kuzey
kapısı üzerindeki Osmanlı Dönemi Kitabesinden anlaşıldığına göre 1722‟deki depremden harap olmuş
ve imar edilmiştir. Böylece dört adet olan kapılarda son tamirle bugünkü şekillerini almışlardır.
HUNAT CAMĠĠ
M.Ö.1238 yılında Selçuklu Hükümdarı I.Alaaddin Keykubat‟ın karısı Mahberi Hatun
tarafından yaptırılan külliyenin bir kısmıdır. Caminin ortasındaki kubbeli ve minaresi sonradan inşa
edilmiştir. Doğu ve batıdaki taç kapıları Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Ahşap
minberi orjinaldir. Sağlam kesme taş işçiliği ve kaleyi andıran duvarlarıyla dikkati çeker. “Huand”
ismi halk arasında “Hunat” diye telaffuz edilmektedir. Ön kapı kemerinin yukarısına yerleştirilen üç
satırlık mermer kitabesinin Türkçe‟si şöyledir.“Bu mübarek camii inşasını Keykubat oğlu , Yüce
Sultan din ve dünyanın koruyucusu, fetihler sahibi, Keyhüsrev devrinde (Mayıs 1238)‟ da,büyük
alim,kanaatkar, dünya ve dinin yüz akı,hayırlar fatihi Melike,oğluna emretti.
-Allah onun yüce varlığını devamlı kılsın,gücünü artırsın.”
GÜLÜK CAMĠĠ
Şehrin içinde,Düvenönü semtinin güney-batısında Gülük Mahallesinde yer alır.
Danişmendliler‟ e ait cami ve medreseden meydana gelir. Selçuklu devri çini mihrabı ve orijinal camii
medrese planı ile önem taşıyan bu eser “Gülük” ismini H.735,M.1334 yılında, depremden harap
olması üzerine Gülük Şemseddin adında bir kişinin imarı neticesi almıştır. Dikdörtgen plan üzerine
kurulmuş Cami ve Medreseden caminin orta bölümünü iki kubbe örtmektedir. Kubbenin kaidesinde
dört küçük pencere açılmıştır. Avlu ortasında dama açılan bir ışıklık vardır. Batısında iki katlı medrese
hücreleri yer alır. Kapının bulunduğu kesik yüzü, çok zarif işlenmiş bir silme çevirmektedir.
HAN CAMĠĠ
Şehrin merkezinde Talas Caddesi üzerindedir şehrin dış surları kapandıktan sonra han görevi
de gördüğü için bu isimle anılmıştır. İyi yontulmuş iri kesme taşlarla yapılmıştır. Camiinin güney
tarafında aynı isimli bir kümbet vardır.
‫م‬
LALE CAMĠĠ
Kayseri Lisesi arkasında Lale Mahallesinde Lala Muhlisiddin Paşa tarafından yaptırılan camii
Selçuklu Devrine aittir. Kare planlı, tonozlu camiinin orta bölümü üzerine sonradan muntazam bir
kubbe inşa edilmiştir. Mihrap kısmı aslına uygun olarak sonradan yapılmıştır. Selçuklu tarzındaki
ahşap minberi ağaç oyma olup üzerinde Ayete‟l-Kürsi dolaşır ve orijinaldir.
Minaresi sonradan yapılan caminin, doğu tarafından bir kümbet ile kuzey tarafından bir hamam
bulunmaktadır.
DÖNER KÜMBET
Talas yolu üzerinde, yapılan yeni parkın içerisindedir. Etrafındaki eski yapıların
temizlenmesiyle bir sanat değeri olarak çıkmıştır. Prenses Şah Cihan Hatun adına yapılmış olan bu
türbe,Selçuklu eserlerinin Kayseri‟de en güzel örneklerindendir. Kümbet, Sarımtırak kesme taştan
yapılmış olup planı itibari ile 12 köşeli bir üst gövdeye sahiptir. Alt kaide de kare planlı olup birde
lahit odası yer almaktadır.
COĞRAFĠ YAPI
14 Aralık 1988 tarihli ve 20019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 3508 sayılı yasa ile Kayseri
Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Statüsüne dönüştürülmüş ve aynı yasa ile Kayseri İl Merkezinde
Melikgazi ve Kocasinan adı ile iki ayrı ilçe ve aynı adlarla iki belediye kurulması yasallaşmıştır.
Bu yasanın mali hükümleri 1 Ocak 1989 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Yasanın geçici 1. maddesinde, Melikgazi ve Kocasinan Belediye seçimlerinin İlk Genel
Mahalli İdareler Seçimi ile birlikte yapılması öngörüldüğünden 26 Mart 1989 tarihine kadar Kayseri
Büyükşehir Belediyesi 3030 sayılı yasada yazılı ilçe ve Büyükşehir Belediyesi´ne ait yetkileri
kullanmış ve görevini yürütmüştür. Bu yasanın 2. maddesi ile; Kayseri ili Merkez İlçesi Bucağı´na
bağlı Anbar ve Konaklar köylerinin tüzel kişilikleri kaldırılarakMelikgazi Belediyesine mahalle olarak
bağlanmıştır.
26 Mart 1989 tarihinden hemen sonra ise Belediyemizin fiilen kurulması çalışmalarına
başlamış, çok kısa zaman içinde 3030 sayılı geçici 6. maddesinde öngörüldüğü şekilde organları
teşekkül ettirilerek 13 Nisan 1989 tarihinde Melikgazi Belediye Meclisinin toplanması sağlanmıştır.
BELEDĠYENĠN ĠSMĠ NEREDEN GELĠYOR
Danişmentlilerin ikinci hükümdarı Melik Emir Gazi 1105 yılında babası Danişment Gümüş
Tekin Ahmet Gazi´nin ölümünden sonra tahta geçti. Melik Emir Gazi, Haçlılara Emevilere ve
Bizanslılara karşı kazandığı zaferler ve üstün ahlakı ile ünlü bir hükümdardır. 1134 yılında Malatya´da
ölmüş, Kayseri Pazarören Kasabası, Melikgazi Köyün´de kendisi için yaptırılan türbeye gömülmüştür.
İlçenin ismi de bu hükümdarın ismi verilmiştir.
ĠLÇEMĠZ
Melikgazi ilçesi, İç Anadolu´nun ezili sembolu olan ulu Erciyes Dağı´nın eteklerinde
kurulmuş, tarihin derinliklerinden gelen kültür birikimini saklayan zengin medeniyetlere beşik olmuş
ve adeta Anadolu´da Türklüğün Tapusu sayılan birçok tarihi eser ve yapıları bağrında taşıyan şirin
ama şirin olduğu kadar doğal güzelliği ve modern yerleşimi olan bir ilçedir.
Merkez ilçe olan Melikgazi, Kayseri ilinin ortasından geçen ve Ankara ile Sivas ili
istikametindeki yolun güney cephesinde yer alan, Erciyes Dağı eteklerinde kurulu bir yerleşim yeridir.
Kayseri ili coğrafi yönden Kuzey ile Güney´i, Doğu ile Batı´yı birbirine bağlayan tarihi ipek
yolunun düğüm noktasında yer almasından dolayı, tarihin her döneminde kalabalık bir nüfusa, canlı ve
‫م‬
etkin bir ticarete ve ekonomiye, dinamik ve her düşünceye açık insanı, düşünen ve yücelten bir kültür
yapısına sahip olmuştur. M.S. II yüzyıl´da 400 bin, 120 yılında 100 bin nüfusa sahip olması haiz
olduğu önemin en büyük kanıtıdır.
Şehir bu uzun tarihi içerisinde, 13 değişik kültür ve medeniyete beşiklik yapmıştır. Yine bu
sürecin dörtte birini, türklerin tarihi ve medeniyeti doldurmaktadır. Kayseri´nin Türk Tarihi ve
Medeniyeti yönünden önemi büyüktür. Selçuklu Devletine başkentlik yapan, iklim olarak Orta Asya
iklimi ile aynı özelliğe sahip bulunan, Orta Asya´dan göç eden Türk Oğuz Boyları için bir cazibe
merkezi haline gelmiştir.
Şehir içinde yer alan bir çok medrese, cami, köprü, çeşme, külliyesi ile Arap yarımadasının ve
Orta Asya´nın bilim, sanat, tıp ve mimarlık merkezi olmuştur. Bir diğer yönden de Türk Ordusu´nun
tarih içerisinde lojistik ve askeri yönden en büyük desteği sağlamıştır.
Zengin mutfağı, kültür ve sanatı, ezgileri, folkloru ve halk oyunları ile türk geleneğinin kaynağı
olmuştur.
İç Anadolu´nun orta Kızılırmak bölümünde, 33 derece 30 dakika doğu boylamı ve 38 derece
45 dakika 30 saniye kuzey enleminde yer alan Melikgazi İlçesi´nin 1995 yılında nüfusunun merkezde
245 bin, köyler ile 287 bin, olduğu tahmin edilmektedir. İlçe sınırları içerisinde 72 bin konut ve 24 bin
işyeri bulunmaktadır. İlçe merkezinde hızlı bir kentleşme ve yapılaşma mevcuttur.
Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı geçen Melikgazi İlçesi´nin bitki örtüsü meyve
bahçeleri, fundalık ve meşe ile çam ağaçlarından oluşmaktadır. İlçe halkı daha çok tarım ürünleri
ticareti ve sanat ile uğraşmakta olup son 5 yıldır özellikle organize sanayi bölgesinde üretim ile yatak,
kanepe, yorgan, nevresim, soba, mutfak eşyaları gibi üretimdede Türkiye´de damgasını vurmuş ve 45
ayrı ülkeye ihracaat yapmaktadır. Tekstil sanayisinde büyük ve çok ölçekli yatırımlar yapılmaktadır.
Fabrikalar ve imalathaneler şehri olan ilçemiz sınırları içerisinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve
İkinci Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Ayrıca Ağaç İşleri, Örgü Sanayi, Metal Sanayi, Orta
Sanayi ve Toptancılar sitesi gibi ticaret ve üretim yerleri yer almaktadır. Kayseri ilimizin alış-veriş
merkezleri, dükkanlar, çok katlı çarşılar ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu açıdan çalışma
saatleri içerisinde merkez nüfusu artmaktadır. Kayseri ilindeki bankaların % 90´nı, Sanayi ile Ticaret
Odaların merkezleri ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır.
Kayseri ilinin zengin kültürel kaynaklarından Kültepe (Kaniş-Karum) Höyük merkezleri,
Mezaca yerleşim yeri, roma mezarları, Kayseri Kalesi, Döner Kümbet, Çifte Kümbet, Sırçalı kümbet,
Hunat Hatun Kümbet, Ali Cefir Kümbet, Kutlu Hatun Kümbet, Emir Ali Kümbet, Köşk Medresesi ile
Güllük, Hatıroğlu, Han, Kali, Hunat, ulu, Hacıkılıç, Lalapaşa, Yanıkoğlu Camileri ilçenin en önemli
tarihi eserleridir.
Erciyes Dağı´nın eteklerindeki mevcut yazlık sayfiye evleri de sosyal yaşamda önemli bir yer
tutmaktadır. Bağ evleri olarak bilinen bu yerler akşam oturmaları ile yörenin kültürüne ayrı bir renk
vermektedir.
Pastırma ve sucuk üretimi, el dokuma halı ve kilimleri ile dünyaca ünlü bir üretime sahip olan
Kayseri ilinen bir parçası olan Melikgazi İlçesi´nin 69 mahallesi bulunmaktadır. İlçe sınırları
içerisinde 45 adet ilkokul, 44 adet ortaokul ve 156 adet cami yer almaktadır. Erciyes üniversitesi ile
Raşit Efendi Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi ilçe sınırlarında bulunmaktadır.
İlçemiz sınırları içerisinde 4 adet yerel televizyon kanılı ile 18 adet radyo istasyonu
bulunmakta ve ayrıca günlük olarak bayi satışı olmak üzere 5 adet, matbaa satışı olarak 6 adet gazete
olmak üzere 11 adet gazete yayını yapılmaktadır. Bununyanında 4 adet haftalık gazete, 7 adet aylık
dergi yayın hayatnı sürdürmektedir.
‫م‬
MELĠK GAZĠ KĠMDĠR?
Melik Gazi, Kayseri‟de kendi ismi ile anılan ve eşi tarafından yaptırılan Melikgazi Türbesinde
yatmaktadır.Kayseri´nin fetih başarısından dolayı Halifelik makamınca kendisine “Melik” unvanı
verilmiştir.Melik Gazi 1086 tarihinde, Kayseri‟nin fethini gerçekleştirerek Kayseri Fatihi unvanını
almış ve 13 Muharrem 1636 tarihli Şer-i Mahkeme Sicili´nde kayıtlı Padişah fermanı ile bu fetih ve
unvan tasdik edilmiştir.Melik Gazi ya da Emir Gazi(ö. 1134), Danişmendliler´in ikinci hükümdarı ve
kurucusu olan Danişmend Gazi´nin oğullarından biridir. Emir Gümüştekin Gazi, Melik Gümüştekin
Gazi ve Melik Mehmet Gazi adlarıyla da tanınmıştır.
Anadolu‟nun Türkleşmesinde büyük payı olmuştur. Zamantı kalesi yakınlarında
hükümdarlığını sürdüren Danişmendli Meliki, Kayseri, Konya, Çankırı, Kastamonu, Antalya ve Urfa
illerinin güvenliğini sağlamıştır.
Haçlı ordularına karşı büyük başarılar gösteren bu büyük kumandana Abbasi Halifesi ile
Büyük Selçuklu Sultanı Sencer, “Melik” ünvanını vermişler ve çeşitli hediyeler göndermişlerdir. Bu
hediyeler; 4 Türk bayrağı, Davul, Altın gerdanlık ve Asa‟dır.
4 Türk Bayrağı‟nın anlamı: bu bayrakları, hükümranlığın altındaki toprakların dört cephesinde
dik ve islamiyetin gücünü buralarda ebediyen payidar eyle. Bayrak bağımsızlığın sembolüdür. Onlar
burçtan inerse, seninde hükümdarlığın biter. Bunun için gücünü bunların gönderinde dalgalandır ve
ayakta tut.
Davulun anlamı: Hükümdarlığını duyurman ve sesini yayman için bir işarettir. Eğer senin
davulun ülkende gür ses verirse, başarın devam edecek demektir. Bununla ordularını topla coştur ve
düşman üzerine korkusuzca yürü. Fethettiğin yerde sesini bu davulla yankılandır. Çünkü davul zaferin
habercisidir.
Altın Gerdanlığın Anlamı: Servetin işaretidir. Güçlülük yalnızca kılıçla olmaz. Servetin de
fazla olmalıdır. Çünkü halkının refahı ve rahatlığı bununla sağlanır. Sana bu altını bir sembol olarak
veriyoruz. Bunun daha fazlasına sen kendi gayretinle ulaş ve halkını huzurlu kıl.
Asa‟nın anlamı: Asa, Kemal‟in işaretidir. Emrindeki insanlara karşı yumuşak davran. Yaşlı insanların
elinde olan bu asa, sana olgunluğun işareti olarak verilmektedir. Yaşlandığın zaman bile seni ayakta
tutacak bu emaneti şimdiden eline al ve aynı zamanda ihtiyarlayacağın günleri de ihmal etme ona göre
de hazırlıklı ol. Yaşlılık, insanın geçmişiyle muhasebesini yapması için bir fırsattır. Bunu iyi
değerlendir. Halkına merhametli davran. Adil ol, haksızlık yapma!..
Melik Gazi, tasavvuf ehli bir generaldir. Boş vakitlerinde kumandanlarıyla oturup, istişareler
yapar, onlara askerlere ve halka karşı yumuşak davranmalarını tavsiye ederdi. “Allah‟ın yolunda
mücadele ve mücahede için yaşamak istediğini” söylerdi.
“Biz yumuşak yastıkta, sıcak döşekte ölmek için doğmadık.” Diye düşünen bu büyük kumandanın
kabri, bugün kendi adıyla anılan Pınarbaşı İlçemizin Melikgazi köyündedir.
‫م‬
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards