KONGRELER

advertisement
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ
HAVZA BİLDİRİSİ (Genelgesi)
Mustafa Kemal, İzmir’in işgalini Anadolu’ya
duyurmak ve milli bilincin uyanmasını sağlamak için
bir genelge yayımladı.

İşgallere karşı protesto mitingleri yapılacak

İt. Dev. Ve İstanbul hükümetine işgalleri
kınayan telgraflar çekilecek.
Önemi:
- Milli direniş bilinci ilk defa uyandırıldı.
- Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı. Mustafa
Kemal, Amasya’ya hareket etti.
AMASYA GENELGESİ

Vatan’ın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı
tehlikededir. (Gerekçe)

İstanbul hükümeti üzerine düşen görev
sorumlulukları yerine getirememektedir. (İstanbul’a
tepki)

Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve
kararı kurtaracaktır. (Yöntem-Milli Egemenlik)

Sivas’ta milli bir kongre düzenlenecektir.
(Her bölge üç delege gönderecek)

Askeri
birlikler
ve
milli
güçler
dağıtılmayacaktır.

Her türlü denetimden uzak bir kurul
oluşturulmalıdır. (Bir meclisin gerekliliği)
Önemi:
- Kurtuluş savaşının gerekçesi, metodu, amacı
açıklanmıştır.
- Kurtuluş
savaşı
resmen
ilanıdır.(ihtilal
beyannamesidir. )
- Milli egemenlik yolunda ilk adım
- Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı. 7-8 Temmuz
1919’da Mustafa Kemal görev ve askerlikten istifa
etti.
ERZURUM KONGRESİ
 Bölgesel amaçlı toplandı, alınan kararlar sayesinde
milli bir kongre oldu.
- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
- Geçici bir hükümet kurulacak ve bu hükümetin
milli bir kongre toplaması gereklidir.
- Manda ve Himaye kabul edilemez. (İlk kez tam
bağımsızlık hedeflendi)
- Milli iradeyi hakim, Kuvva-i Milliye yi etkin
kılmak esastır.
- Azınlıklara
ayrıcalık
verilemez.
Mebusan
Meclisinin toplanmasına çalışılacaktır.

Kongre sonunda Temsil Heyeti seçildi.
Başkan Mustafa Kemal oldu.
Önemi:
- İlk kez milli sınırlar ve milli devletten
bahsedildi.
- İlk kez savaşmaktan bahsedildi.
- Kapitülasyonlara karşı çıkıldı.
BALIKESİR-ALAŞEHİR KONGRELERİ
Bölgesel niteliktedir.
Yunanlılara karşı silahlı direnişte ve Batı
cephesinin kurulmasında etkili oldu.
SİVAS KONGRESİ

Amasya ve Erzurum kararlarını uygulamak
için toplandı.

İstanbul hükümeti ve işgalciler, kongrenin
toplanmasını engellemeye çalışmışlardır.

Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmak ve
M.Kemal’i tutuklamak için görevlendirildi.
- Manda ve Himaye kesinlikle reddedildi.
- Bütün yararlı cemiyetler “Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı ile
birleştirildi. (Yürütme yetkisi Temsil Heyetine
verilmiştir)
- Temsil Heyeti genişletildi. Yetkileri arttırıldı.
- “İrade-i Milliye” adıyla bir gazete çıkarıldı.
Önemi:
Her yönüyle milli bir kongredir.
Bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımdır.
M.Kemal, İstanbul hükümeti ile bütün bağlarını
kesti. Damat Ferit paşa istifa etti. Ali Rıza Paşa
geldi.
Batı Cephesi oluşturuldu. (Komutan Ali Fuat Paşa
oldu – Temsil Heyetinin ilk defa yürütme yetkisini
kullanmasıdır)
AMASYA GÖRÜŞMELERİ
Ali Rıza Paşa’nın teklifi ile gerçekleşti.
Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M.Kemal arasında
bir protokol yapıldı.
İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul
edecek.
Milletvekili seçimleri serbestçe yapılacak.
Temsil Heyeti’nin görüşleri alınmadan barış
yapılmayacak.
Not: Böylece İstanbul Hükümeti, milli mücadeleyi
ve AveRMHC’ni hukuken kabul etti.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi:

Mebuslar Meclisi’nin açılması ile seçimler
yapıldı. M.Kemal Erzurum milletvekili oldu.

Mecliste, Felah-ı Vatan grubu oluştu.

Misak-ı Milli kararları kabul edildi.
(28 Ocak 1920).

MİSAK-I MİLLİ:

Mondros imzalandığı andaki topraklar bir
bütündür bölünemez. Batı Trakya, Kars, Ardahan ve
Artvin’de Plebisit (halk oylaması-referandum)
yapılacak.

Kapitülasyonlar kabul edilemez.

Azınlıklara, dışarıdaki Türkler kadar hak
verilecektir.
- Milli mücadelenin programı niteliğindedir.
- Türk yurdunun sınırları çizildi.
- 16 Mart 1920’de Meclis kapatıldı.
- TBMM’nin kurulması için harekete geçildi.
Download