İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com KONGRELER

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM
KONGRELER
1. Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan
B) Aldığı kararlar ve toplanış şekli açısından
kararlarıyla ulusal olan
ulusaldır.
kongreaşağıdakilerden hangisidir?
C) Heyet-i temsiliye ilk kez burada seçilmiştir.
A) Erzurum Kongresi
D) Erzurum Kongresinde alınan kararlar kabul
B) Sivas Kongresi
edilmiştir.
C) Amasya Genelgesi
8. Sivas Kongresi’nin “Ulusal bir kongre”
D) Amasya görüşmesi
olarak kabul edilmesinin
2. Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
ulusal olan kongreaşağıdakilerden hangisidir?
A) Kongreye katılımın çok olması
B) Erzurum kongresine katılan bazı delegelerin
A) Erzurum Kongresi
bu kongreye de katılması
B) Sivas Kongresi
C) Vatanın her yöresinden gelen delegelerle
C) Amasya Genelgesi
toplanması
D) Amasya görüşmesi
D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
3. Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa
9. Temsil Heyeti ilk defa hangi kongrede
Kemal aşağıdaki illerimizinhangisine gitti?
seçilmiştir?
A) Ankara
B) Erzurum
A) Balıkesir Kongresi
C) Samsun
D) Sivas
B) Erzurum Kongresi
4. Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik
C) Alaşehir Kongresi
görevinden ne zaman ayrılmıştır?
D) Sivas Kongresi
A) Amasya Genelgesini yayınlayınca
10. Erzurum Kongresi ile ilgili
B) Sivas Kongresi sırasında
bilgilerden hangisi yanlıştır?
C) Erzurum Kongresinden önce
D) Samsuna çıkınca
A) Doğu illerinden gelen delegeler arasında
5. “Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi
yapılmıştır.
hakim kılmak esastır.”
B) Alınan kararları ulusaldır.
C) Bu kongreye Mustafa Kemal başkan
Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır?
seçilmiştir.
A) Balıkesir Kongresi
D) Misak-ı Milli bu kongrede belirlenmiştir.
B) Erzurum Kongresi
11. Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu
C) Alaşehir Kongresi
müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in
D) Sivas Kongresi
tepkisi ne oldu ?
6. Doğudaki yararlı cemiyetler “ Doğu
A) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha
Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” olarak
istekte bulundu.
nerede birleştirilmiştir?
B)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek
A) Balıkesir Kongresi
askerlik görevinden tümüyle istifa etti.
B) Erzurum Kongresi
C) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam
C) Alaşehir Kongresi
etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.
D) Sivas Kongresi
D) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik
7. Sivas Kongresiyle ilgili
unvanı verdi.
bilgilerden hangisi yanlıştır?
12. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemleri
A) Manda ve himaye kesin olarak
ilk kez nerede belirtilmiştir?
reddedilmiştir.
A) Sivas Kongresi
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve
B) Paris Konferansı
kararı kurtaracaktır
C) Erzurum Kongresi
IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen
D) Amasya Genelgesi
yola çıkması gerekmektedir.
13. Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerleyişini
Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve
durdurmak için hangi kongreler yapıldı?
dayanağını belirten genelge
A) Sivas-Alaşehir
maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?
B) Alaşehir-Erzurum
C) Erzurum-Sivas
A) I ve II
B) I ve III
D) Balıkesir-Alaşehir
C) I ve IV
D) III ve IV
14. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en
18. Erzurum Kongresinde:“kayıtsız şartsız
önemli kararlardan bir manda ve himaye
bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi”
fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Bu
onaylanmıştır. Sivas Kongresinde:Kuvay-i
karardan çıkarılabilecek en doğru
Milliye’yi egemen kılmak” temel ilke olarak
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
benimsenmiştir.Bu maddelere dayanarak
Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili
A) Dış yardımların reddedildiği
olarak aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?
B)Tam bağımsızlıktan yana karar alındığı
C) İstanbul Hükümeti’ne bağlılığın devam
A) İki kongrenin kararları birbirini
edeceği
tamamlamaktadır.
D) Yeni bir Türk Devletinin kurulacağı
B) Saltanatın çıkarlarını ön plana
15. Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından
çıkarmaktadır.
Ali Fuat Cebesoy’ un batı cephesi
C) Ulusa, geleceği konusunda karar verme
komutanlığına
hakkını tanımaktadır
atanması aşağıdakilerden hangisinin
D) Vatanı düşmandan kurtarmayı
hedeflemektedir.
göstergesidir?
19. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda
A)Temsil heyetinin bütün yurdu temsil ettiğinin
ve himaye düşüncesi reddedilmiştir
B) Temsil heyetinin geçici hükümet
Buna göre,ulusal
çalışmalarına başladığının
mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı
C) Temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini
kullandığının
çıkılmıştır?
D) Temsil heyetinin silahlı mücadeleyi
A) Milli iradeye
başlattığının
B) Milli Bağımsızlığa
16. İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadeleyi ve
C) Sömürgeciliğe
Temsil Heyetini resmen tanıdığı
D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesine
olay aşağıdakilerden hangisidir?
20. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin
yapılmasının temel
A) Sivas Kongresi
amacıaşağıdakilerden hangisidir?
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Genelgesi
A) Milli birlik ve beraberliği sağlamak.
D) Amasya Görüşmeleri
B) Kurtuluş Savaşını başlatmak.
17. Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar
C) Manda ve himayeyi reddetmek.
şunlardır:
D) Yeni bir devlet kurmak.
I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı
tehlikededir.
II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır
www.testimiz.com
CEVAPANAHTARI
İNTERAKTİF EĞİTİM
1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
6. B
7. C
8. C
9. B
10. D
11. B
12. D
13. D
14. B
15. C
16. D
17. B
18. B
19. C
20.
A
NOT:Ziyaretçilerimiztarafındaneklenenintern
etpaylaşımıdır.Cevapanahtarıyanlışolabilir.Şü
phelendiğinizsorularılütfenkontrolediniz.
www.testimiz.com
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards