1) Misaki Milli kararları nerede kabul edilmiştir

advertisement
verdiler. Bu durumda aşağıdaki devletlerin hangisi en
çok etkilenmiştir ?
A-Fransa
b. Rusya,
c. İtalya
d. Almanya
İNKILAP TARİHİ
(8.SINIF)
1) Aşağıdakilerden hangisi, Çanakkale
Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?
A) Türk ordusu zafer kazandı.
B) İstanbul'a yönelen tehlike önlendi.
C) Binlerce insan yaşamım yitirdi.
D) İngiltere savaştan çekildi.
9)Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin amacı Türk
milletinin haklarını dünya kamuoyuna Basın-yayın
yoluyla
duyurmak ve milli güçleri birleştirmektir?
A)Kilikyalılar Cemiyeti
B)İzmir
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C)Milli Kongre Cemiyeti
D)Trakya Paşaeli
Cemiyeti
2) Önce İttifak Devletleri arasında yer alan İtalya'nın
savaş başladıktan sonra taraf değiştirmesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) kendisine Anadolu'da toprak vadedilmesi
B) İngiltere'den çekinmesi
C) kaybettiği yerleri geri alma düşüncesi
D) Almanya'nın güçsüz olduğuna inanması
10-) Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerle
ilgili değildir ?
a) İşgallere karşı kurulmuşlardır.
b)
Bölgesel faaliyet göstermiştir.
c) Azınlıkların bölücü çalışmalarına karşı
durmuşlardır.
d) Mandayı desteklemişlerdir.
3-)I.Dünya Savaşının en önemli nedeni ham madde ve
Pazar arayışından kaynaklanan devletler arası rekabettir.
Buna göre I. Dünya Savaşının nedeni aşağıdaki
olaylardan hangisinin sonucudur?
a-)Haçlı Seferleri
b)Sanayi Devrimi
b-)Fransız İhtilali
d)Balkan Savaşları
11) Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek
değildir benim fikirlerimi duygularımı anlıyorsanız
hissediyorsanız bu kafidir. Atatürk bu sözüyle
aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir ?
a. görüşlerine evrensel boyut kazandırılmasını
b. Yaşam biçimine her yönü ile uyulmasını
c. İlke ve inkılaplarını yaşatılmasını
d. Ülkedeki birlik ve beraberliğin korunmasını
4)Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşının
sonuçlarından değildir?
A)Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
B)İmparatorlukların yıkılarak, yerine yeni devletlerin
kurulması
C)Devletlerin yönetim şekillerinde değişmeler olması
D)Almanya nın ikiye ayrılması
12)Misaki Milli kararları nerede kabul edilmiştir?
A)Sivas kongresinde
b)Amasya görüşmesinde
c)Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
d)Erzurum kongresinde
5)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya
Savaşına katılmasını zorunlu kılan nedenlerden biridir?
A)İki Alman savaş gemisinin Osmanlılara sığınması
B)Satın alınan gemilerin Rus limanlarını bombalaması
C)Avusturya veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
D)Almanyanın Fransa ya saldırması
13-)Amasya Genelge’nde yer alan “Vatanın
bütünlüğü Milletin İstikbali tehlikededir”hükmü Kurtuluş
savaşının
neyini açıklamaktadır?
a-)Gerekçesini
b-)Amacını
c)Seyrini
d-)Özelliğini
6) I.Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, Ege
adalarını, Doğu ve Batı Trakya ile Makedonya'yı
kaybetmiştir.
Bu durum, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki-erden
hangisinin göstergesidir?
A)Anadolu'ya göçler yaşandığının
B) Haçlı Birliğinin oluştuğunun
C) Siyasî haritasının değiştiğinin
D) Azınlık haklarını genişlettiğinin
7) Osmanlı Devletinin dağılmasını hızlandıran en
önemli etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Coğrafi Keşifler
B) Fransız ihtilali
Reform
D) Rönesans
14)İtilaf Devletlerinin İstanbul u işgal etmelerine neden
olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sivas Kongresinin ilanı
B)Amasya görüşmelerinin yapılması
C)Anadolu da ayaklanmaların başlaması
D)Misakı Millinin kabul edilmesi
15. Erzurum Kongresinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ulusal egemenlik fikrine
aykırıdır?
A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz.
B) Manda ve himaye kabul edilemez.
C) Azınlıklara ayrıcalık verilemez
D) Ulusal kuvvetler padişah ve halifeyi de içinde
olduğu durumdan kurtaracaktır.
C)
8) İngilizler Paris Barış Konferansı ‘ nda ( 18 ocak
1919 ) Yunanlılara Batı Anadolu’yu
1
16)Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki kararlarından
hangisi, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul
Hükûmeti'nin tutumunu ifade etmektedir?
23)Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Patkına
katılmamıştır?
a)İran
b)Irak
c)Afganistan
d)Suriye
A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı
tehlikededir.
B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu
yerine getirememektedir.
C) Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
D) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanmalıdır.
24)Şeyh Sait Olayı türkiye nin aşağıdaki hangi
sorununun çözümünü engellemiştir?
A)Musul Sorunu B)Yabancı okullar sorunu
C)Hatayın anavatana katılması D)Boğazların
egemenliği
17. Kuva-yi Milliye birlikleri düzenli ordunun olmadığı
bölgelerde, Fransız ve Yunan işgallerine karşı or
taya çıktı.
Buna göre, Kuva-yi Milliye için aşağıdakiler-den
hangisine ulaşılabilir?
25- Atatürk’ün ekonomik alandaki görüşlerini
belirttiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık
A) Düzenli ordu disiplinine sahiptir.
B) İşgallere tepki olarak ortaya çıkmıştır.
C) Saltanata son vermiştir.
D) İtilâf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının
yaşanmasını sağlamıştır.
18-Lozan Antlaşmasında istediğimiz gibi çözümlenemeyen
konular hangileridir?
a-)Yabancı okullar ve azınlıklar konusu
b-)Sınırlar ve azınlıklar konusu
c-)Boğazlar ve Musul-Irak sınırı konusu
d-)Kapitülasyonlar ve Suriye sınırı
19- Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşı’nın sonuçları
arasında yer almaz?
a) Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması imzalanmıştır.
b) Düzenli orduya Türk Halkının güveni artmış, orduya
asker alımı hızlanmıştır.
c) Fransızlar Anadolu’dan çekilmeye başlamıştır.
d) İtilaf devletleri TBMM’yi Londra Konferansına davet
etmiştir.
20)Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi
komutanı kimdir?
a)Fevzi Çakmak b)Rauf Orbay
c)Kazım
Karabekir d)Ali Fuat Cebesoy
21) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda
yapılan yeniliklerden değildir?
A)Kıyafette Değişiklik
B)Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik
C)Soyadı Kanunu
D)Yeni Türk Harflerinin Kabulü
22- aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan
inkılaplardan biridir?
A)Harf inkılabı
B)Cumhuriyetin ilanı
C)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
D)Medreselerin kaldırılması
2
Download