Mondros mütarekesinden sonra ülkenin içinde bulunduğu

advertisement
1. TBMM’nin iç isyanlara karşı:

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması

İstiklal Mahkemelerini kurması

İsyancıların cezalandırılması
gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) İnsan haklarına saygılı olmadığının
B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun
C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının
D) İnkılaplara zemin hazırladığının
2. Misakımillî’de, halk oylaması sonucu gelecekleri hakkında
karar verecek olan bölgeler şunlardır.

Batı Trakya

Kars, Ardahan ve Batum
Buna göre, bu bölgelerde halk oylamasına başvurulmasında
aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A)
B)
C)
D)
Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması
Büyük devletlerin bu bölgelerde çıkarlarının olması
Bu bölgelerdeki Rum ve Ermeni etkinliğini kırma fikri
Bölge halkının Türk Hükümeti’ne baskı yapması
3. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına
rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları
sonucu Yunanistan’a verilmiştir.
İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden
han-gisinin bir göstergesidir?
B) İzmir’in stratejik öneminin azaldığının
C) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir
devletin İzmiri almasını istemesi.
D) İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının
E) Yunanistanı korumak istediğinden
4. Siyasi yollardan yürütülen faaliyetler vatanın kurtuluşu
için yeterli olmayınca Türk milleti silahlı mücadele yolunu
seçmiştir. Sivil direniş ilk işgallerle ortaya çıkmıştır.
Özellikle İzmir’in işgalinden sonra düşmana karşı koyan,
düşmanı durdurmaya çalışan sivil silahlı güçlere Kuva-yı
Milliye denilmiştir.
Buna göre Kuva-yi Milliye hareketinin ortaya
çıkmasındaki nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
Ülkede başlayan işgalleri durdurmak
Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak
İstanbul Hükümetinin işgallere karşı sessiz kalması
Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak
5. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde Türk vatanının
sınırları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?
A)Amasya Genelgesi
Antlaşması
C) Sivas Kongresi Kararları
B)Mondros Ateşkes
D) Misak-ı Milli
6. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye hareketini doğru
olarak tanımlamaktadır?
A) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş kuvvetleridir.
B) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
C) Osmanlı devletinin oluşturduğu Halifelik ordusudur.
D) TBMM nin oluşturduğu düzenli birliklerdir.
7. Amasya Genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile ne
vurgulanmak istenmiştir?
A) Milli mücadelenin amacı ve yöntemi
B) Milli sınırların varlığı
C) Cumhuriyet yönetiminin gerekliliği
D) Milli bir kongrenin toplanmasının gerekliliği
8. Sivas kongresinde işgallere karşı kurulan tüm cemiyetler
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında
birleştirilmiştir.
Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amacın
aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A)
B)
C)
D)
Saltanatı kaldırmak
Ulusal birliği sağlayabilmek
Demokratik bir yönetim oıluşturmak
Türk nüfusunu çoğaltmak
9. Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha
sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını
gösterir?
A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür
B) Manda ve himaye kabul edilemez
C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir.
D) Kuva-yi milliye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
10.
Mondros mütarekesinden sonra ülkenin içinde
bulunduğu durumdan kurtarılması için bazı kurtuluş fikirleri ortaya atılmıştı. Bunlar;
 İngiliz himayesine girmek
 Amerikan mandasını kabul etmek
 Bölgesel kurtuluş yolları aramaktı
Fakat M. Kemal bu fikirleri kabul etmedi.
Bunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Ekonomik açıdan yük getirmesi
Azınlıkları ayaklandırması
Wilson ilkelerine aykırı olması
Milli bağımsızlık düşüncesine ters düşmesi
11. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri
şunlardır:




Osmanlı ordusu terhis edilecek.
Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek.
Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin
denetimine verilecek.
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir
durum-da herhangi bir stratejik noktayı işgal
edebilecek.
Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin
içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi
ifade eder?
A) İstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi
tamamen yok edilmiştir.
B) Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık
duruma getirilmiştir.
D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.
17.
12. Mustafa Kemal, Samsuna çıktığında halkın, kurtuluş için,
üç farklı görüşü benimsediğini görmüştür. Bunlar;
İngiltere’nin mandasını isteyenler, Amerikan himayesini
isteyenler, bölgesel kurtuluş yollarını arayanlardır. Ancak,
Mustafa Kemal, bu fikirleri reddederek, tam bağımsızlığın
şart olduğunu ifade etmiştir. Buna göre Mustafa Kemal’in
bu fikrini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
A) Ya istiklal, ya ölüm
B) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri
C) Yurtta sulh, cihanda sulh
D) Bir Türk dünyaya bedeldir
13. Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinde
alınan kararlar incelendiğinde büyük benzerlikler görülür.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Alınan kararlar birbirlerini tamamlamaktadır.
B) Her kongrede bir önceki kararlar değiştirilmektedir.
C) İşgal kuvvetlerinin baskısından dolayı doğru kararlar
alınamamaktadır.
D) Halkın istekleri karar almayı zorlaştırmaktadır
14. TBMM'yi Osmanlı Mebusan. Meclisi'nden ayıran en
önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli egemenliğin üstünde bir güç tanınmaması
B) Üyelerinin seçimle belirlenmesi
C) Hükümet kurulmasının zorunlu olması
D) Tüm ülkenin temsilcilerinden oluşması
15. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin
toplanmasına karşı çıkmamışlardır, Ancak meclisin' Misak-ı
Milli Kararlarını alması üzerine İstanbul'u resmen işgal edip
meclisi de dağıtmışlardır. İtilaf Devletleri'nin bu
uygulamaları aşağıdakilerden hangisine karşı olduklarını
gösterir?
Sevr Antlaşması’nın özellikleri ile ilgili Aylin, hakan hande ve
Gökçe’ nin söylediklerinden hangisi, antlaşmanın hukuken
geçerli olmamasının nedeni olarak gösterilebilir?
A) Aylin’in
C) Hakan’ın
B) Hande’nin
D) Gökçe’nin
18. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’nde her sancaktan
(ilden) halkın güvenini kazanmış üç temsilcinin Sivas’ta toplanacak olan milli kongreye katılmalarını istemiştir.
Bu durum, Mustafa Kemal’in ilk amacının aşağıdakilerden
hangisi olduğunu gösterir?
A) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak
B) Bölgesel menfaatleri önlemek
C) Milli birliği sağlamak
D) Bölgesel kurtuluş için çareler aramak
19. Temsil Kurulu başkanı Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul
Hükümeti temsilcisi Salih Paşa arasında Amasya Görüşmesi
sonucu ortak bir protokol yapılmıştır. Ancak İstanbul
Hükümeti bu protokol kararlarını uygulamamıştır.
Bu açıklamaya göre İstanbul Hükümeti ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Temsil Kurulu’nun varlığını tanıdığı
B) Anadolu hareketini hukuken kabuk ettiği
C) Protokol kararlarına uymadığı
D) Türk milletinin gerçek temsilcisi olduğu
A) Mebusan meclisinin yapısına
B) Mebusan meclisindeki milletvekillerinin kökenine
C) Milli iradeye
D) Mustafa Kemal'e
20. Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgallere
karşı;
**Anadolu halkı direniş cemiyetleri oluşturmuştur.
**Amasya Genelgesi ile Sivas'ta ulusal bir kongrenin
yapılacağı duyurulmuştur.
**Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu'daki direniş
güçlendirilmiştir.
**Sivas Kongresi'nde tüm yurttaki cemiyetler bir çatı
altında toplanmıştır. Mondros Mütarekesi'nden Sivas
Kongresi'ne kadar olan bu gelişmelere bakarak, aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
16- İtilâf Devletleri, Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında
I. Dünya Savaşı’na girmesini istemiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bunun sebepleri arasında
yer almaz?
a) Almanya karşısında güçlerinin azalacağını düşünmeleri
b) Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve askerî yönden iyi
durumda bulunmaması
c) Süveyş Kanalı’nın Osmanlıların eline geçme endişesi
d) Rusya'ya yardım sağlanmasının aksaya¬cağı endişesi
A) Her kongre sadece kendi bölgesinin kurtuluşuna yönelik
kararlar almıştır.
B) Bölgesel olarak başlayan ulusal mücadele zaman içinde
ulusal nitelik kazanmıştır.
C) İstanbul Hükümeti ulusal cemiyetlerin kurulmasına tepki
göstermiştir.
D) İşgal hareketleri Batı Anadolu'dan başlayarak doğuya
doğru yayılmıştır.
Download