Milli Mücadele`nin Hazırlık Dönemi

advertisement
IM
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
TEST
5
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
1. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir?
4. Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa’nın
istifa etmek zorunda kalmasının önemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
C) Ankara müftüsünden karşı fetva alınması
D) Takririsükun Kanunu’nun çıkarılması
E) İstanbul hükümeti ile ilişkiler kesildi
maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
I. Kurtuluş Savaşı’nın sebebi ortaya konmuştur
II. Milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştir
III. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardır
IV. Padişaha doğrudan tepki vardır
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
3. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin
özelliklerinden değildir?
A) Toplanış şekli bölgeseldir.
B) İlk kez millet iradesinden bahsedilmiştir.
C) İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.
D) Manda ve himaye reddedilmiştir.
E) Aldığı kararlar bakımından ulusaldır.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Amasya Genelgesi’nin;
•Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
•Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
A) Padişah Temsil Heyeti’ni desteklemiştir
B) Osmanlı Hükümeti’ne karşı ilk siyasi başarı elde
edilmiştir
C) İtilaf Devletleri Temsil Heyeti’ni tanımıştır
D) İtilaf Devletleri’yle iş birliği yapılmıştır
E) Temsil Heyeti resmen tanınmıştır
5. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin özelliklerinden biridir?
A) Osmanlı Hükümeti’nin görevini yerine getirmediğinin
ilk kez belirtilmesi
B) Milli Mücadele’nin yönteminin belirlenmesi
C) Manda ve himaye fikrinin ilk kez reddedilmesi
D) Mustafa Kemal’in sivil olarak katıldığı ilk kongre olması
E) Tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti olarak birleştirilmesi
6. Sevr Anlaşması’nın (10 Ağustos 1920) hukuken
geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişah’ın imzalamaması
B) Türk halkının istememesi
C) Mebusan Meclisi’nin onayından geçmemesi
D) Mustafa Kemal’in karşı çıkması
E) TBMM’nin onayından geçmemesi
TEST
TEST
23
5
Precautionary
Measures
Milli
Mücadele’nin
Hazırlık- Preferences
Dönemi
7. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan milli cemiyetlerin
ortak özelliklerinden değildir?
10. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivas Kongresi’nde birleştirilmeleri
B) Bölgesel nitelikte olmaları
C) Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları
D) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri
E) İşgallere karşı çıkmaları
A) Mebusan Meclisi’nin açılması
B) Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun oluşturulması
C) TBMM’nin açılması
D) Sivas Kongresi’nin yapılması
E) Kuvayımilliye’nin kurulması
Amasya Genelgesi – Milli Mücadele’nin yöntemi
belirlenmiştir.
II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisi’nin açılması kararı
III. Sivas Kongresi – Temsil Heyeti’nin yürütme gücünü
kullanması
IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten
ayrılması
V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan
mebus seçilmesi
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) III ve V
C) IV ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
9. Mustafa Kemal’in Meclis’in yetkileri ve hükümetin
kurulması konusunda verdiği 24 Nisan önergesinde
“Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir.”
denilerek TBMM’nin üstünde bir güç olmadığı belirtilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
I. İstanbul Hükümeti’nin yok sayıldığına
II. Meclis’in bağımsız olduğuna
III. Kabine sisteminin kabul edildiğine
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
:.............................................
EESSTT
AATT
KKAAZZAAN
N
KKAAVVRRAAMM
IMIM
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. I.
11. Osmanlı Devleti 1878’de kaybettiği Kars, Ardahan
ve Batum’u 1918’de Brest Litovsk Anlaşması’yla
Ruslardan geri aldı. Ermenilerin Doğu Anadolu’daki
hak iddialarının geçersizliği General Harbord Raporu
ile tescillenmişse de İngiltere Doğu Anadolu üzerinde
Sevr hayali kuran Ermenileri desteklemeye devam
etti. Bu desteklerin sonucu olarak saldırıya geçen
Ermeniler, Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu karşısında bozguna uğradı. TBMM’nin ilk askeri başarısıyla Ermeniler, Sevr hayalinden 3 Aralık 1920’de
Gümrü Anlaşması ile uyandılar ve Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçtiler.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kurtuluş Savaşı’nda Ruslarla savaş yapılmıştır.
B) General Harbord Raporu Türklerin haklılığını ortaya
koymuştur.
C) İngilizler bölgeye Ermeniler yoluyla nüfuz etmeye
çalışmıştır.
D) Ermeniler Gümrü Anlaşması ile Doğu Anadolu’dan
vazgeçmişlerdir.
E) TBMM’nin ilk askeri başarısı Doğu Cephesi’nde kazanılmıştır.
12. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Antalya
ve Konya illeri hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
A) İngiltere
C) ABD
E) İtalya
B) Fransa
D) Yunanistan
10 11
11 12
12
11 22 33 44 55 66 77 88 99 10
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
..............
Download