Test 23 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
11.
KAVRAMA
Test
23
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
FİZİK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ELEKTRİK VE MANYETİZMA - X
1. Aşağıdakilerden hangisi alternatif akımın avantajlarından değildir?
4. Bir alternatif akım devresinde devrenin direnci;
A) Enerji kaybını azaltır.
D) Birçok alanda kullanılabilir.
E) Cep telefonu, kumanda gibi düzeneklerde kullanılır.
2. DC akım ile ilgili;
I. Enerji kaybı daha fazladır.
II. Açığa çıkan ısı enerjisi nedeniyle taşıma hatlarının
maliyetini arttırır.
III. Yükseltilip alçaltılamaz.
verilen ifadelerden hangileri dezavantajdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
I. Devredeki ohmik dirence
II. Akımın frekansına
III. Akım makarasının yapısına
değerlerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Bir alternatif akım devresinde gerilimin etkin değeri 50 volttur.
Devredeki akımın maksimum değeri 5ñ2 amper olduğuna göre devrenin direnci kaç Ω’dur?
A) 5ñ2 B) 10
C) 10ñ2
D) 25
E) 50
MEB 2016 - 2017
D) II ve III
C) I ve II
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Yükseltilip alçaltılabilir.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) İletken maliyetini azaltır.
3. Bazı ülkelerde kullanılan AC akımının gerilim ve frekans
değerleri birbirinden farklıdır.
Bu durumun sebebi;
I. Mesafe farkları sonucu enerji kaybının fazla olması
II. Taşıma tehlikesi
III. Santrallerdeki teknolojik donanımlar
etkenlerinden hangileridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6. Kondansatör, bobin ve dirençten oluşan bir alternatif
akım devresinde kaynağın frekansı artarsa;
I. Ohmik direnç değişmez.
II. İndüktans artar.
III. Kapasitans azalır.
hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız II B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
11.
Test
23
SINIF
FİZİK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ELEKTRİK VE MANYETİZMA - X
7. Frekansı 60 Hz olan bir alternatif kaynağına akım makarası şekildeki gibi bağlanıyor.
10. Bir kondansatör devresi için;
L = 0,2 H
A
I. DC devresinde bir süre sonra akımı durdurur.
II. AC devresinde sürekli yük depolar ve boşaltır.
III. AC devresinde devrenin direncini arttırır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) 6
B) 12
C) 30
D) 60
E) 72
8. Frekansı 50 Hz olan bir alternatif akım kaynağına kondansatör şekildeki gibi bağlanıyor.
C=
1 F
60
Kondansatörün sığası C =
sitansı kaç Ω’dur? (π = 3)
A) 0,2
B) 0,4
A
1
F olduğuna göre kapa60
C) 0,5
D) 1
E) 2
9. Bir alternatif akım devresinde bobin için;
I. Doğru akıma göre akımı bir miktar azaltır.
II. Özindüksiyon akımı oluşturur.
III. Devrenin direncini azaltır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) II ve III
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Akım makarasının özindüksiyon katsayısı L = 0,2 H
ise indüktansı kaç Ω’dur? (π = 3)
MEB 2016 - 2017
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Yalnız I
D) II ve III
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
E) I, II ve III
I. İndüktans ve kapasitans değerleri artar.
II. Devrenin direnci azalır.
III. Devrenin etkin akımı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
12. Özindüksiyon katsayısı L= 0,25 H olan bir bobin ve bir
kondansatör seri bağlanarak oluşturulan AC devresinde
kaynağın frekansı 1000 Hz’dir.
Devre rezonans durumunda olduğuna göre kondansatörün sığası kaç µF’dır?
A)
E) I, II ve III
:.........................................................
C) I ve II
11. Kondansatör, bobin ve dirençten oluşan bir alternatif
akım devresini rezonans durumuna getirirsek;
C) I ve II
Adı
B) Yalnız II
1
2 3
1
9
4 5
B)
1
3
6 7
C)
1
2
D)
2
3
E)
3
4
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download