5.3. *LET***M - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

advertisement
5.3. İLETİŞİM
1
5.3. İLETİŞİM
 Geniş anlamıyla iletişim: istenen sonuçları başarmak ve
davranışları etkilemek amacıyla insanlar arasında sözlü ya da
sözlü olmayan diğer araçlarla anlayış sağlamadır. Örgütlerde
iletişimin iki temel amacı vardır:
 İlki, örgütün amaçlarını gerçekleştirmesi için faaliyetlerin
eşgüdümlenmesi, görevin ilgili personele kişiye iletilmesidir.
 İkincisi, örgüt üyelerinin iletişim yoluyla örgütsel planları
istekli ve şevkli biçimde başarmak için canlandırılmasıdır.
2
•
Örgütsel iletişimin amacı, örgütün çeşitli
departmanlarında görev yapan çalışanlar
arasında
etkileşimi
sağlayarak
örgüt
amaçlarının ve politikalarının tüm çalışanlar
tarafından benimsenmesini sağlamak, çalışana
önemsendiği duygusunu vermek ve bu
bağlamda personelin iş doyumunu arttırmak, o
örgütün işleyişini sürdürmek ve örgütü
başarıyla hedeflerine ulaştırmaktır.
3
• Örgüt içinde kurulan sağlıklı bir iletişim, o
örgütün veya şirketin verimliliğini ve başarısını
arttırır.
• Ayrıca, örgüt içinde kurulan samimi ve etkili
iletişim stili çalışanların örgütün amaçlarını ve
kurallarını da benimseyerek, o örgütle
bütünleşmesini sağlar.
• Böylece bu ortam içinde çalışan kişinin işe
bağlılığı artar ve iş verimliliğinin önemli ölçüde
yükselmesiyle işçi, örgüt başarısının artmasına
da önemli katkılarda bulunur.
4
• Etkili bir örgütsel iletişim, örgütteki iletişim
kanallarının herkes için açık ve anlaşılır olmasıyla
ilgilidir.
• Ayrıca örgüt içi iletişimin etkin ve başarılı olması
için yöneticilerin de çalışanlarla etkileşime istekli
olması
gerekir.
Örgüt içi iletişimin etkin olabilmesi için o
örgütün, tüm çalışanlarıyla eşit bir biçimde
etkileşime girdiğine inandırması gerekir.
• Yönetici tüm çalışanlarla aynı derecede
etkileşmeli, onlarla iletişim kurmaya istekli ve
girişken olmalı, üstler astların sorunlarını ve
önerilerini dinlemeli ve problemleri çözmede
istekli olduğunu çalışanlara göstermelidir.
5
İletişim sürecinin üç temel öğesi vardır.
Bunlar: mesajı ileten gönderici, mesajın
iletildiği kanal ve mesajı alan ve onu
yorumlayan alıcıdır. Genişletilmiş iletişim
süreci ise şöyledir:
Gönderici – Mesaj – Kanal – Alıcı Şifre –
Anlam Bulma-Geri Bildirim
6
5.3.1. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM BİÇİMLERİ
A.Biçimsel İletişim Sistemi
 Örgütteki hiyerarşik yetki yapısıyla ilgili olan
biçimsel iletişim sistemi, örgüt içindeki ve örgüt
çevre arasındaki bilgi akımını sağlayan kanalları
gösterir.
 Örgüt şemalarına baktığımızda kimin kiminle
iletişimde bulunacağını hemen anlarız. Biçimsel
iletişim sistemi, iletişim kanallarının düzene
sokulması için bazı kısıtlamaların getirilmesini
gerektirir. Örgütlerde biçimsel iletişim üç yönde
hareket eder.
7
1.Yukarıdan aşağıya iletişim
Örgütün genel müdüründen başlayıp emirkomuta zincirini izleyerek aşağılara doğru
uzanan iletişimdir. Bu iletişimde ulaştırılan
mesajlar:
– Politikalar, usuller, kurallar ve iş çizelgeleri de
içeren emirleri,
– Bilgi taleplerini,
– Belirli bir konuda grup birliğini sağlayacak
bilgileri içermektedir.
8
2.Aşağıdan yukarıya iletişim
Bu tür iletişim, astların gerekli bilgileri üstlere verme
aracı olmaktadır. Yukarıya doğru iletişim,
genellikle astın verdiği rapor ve tepkilerden oluşur.
Ancak bu tür iletişimin gerçekleşmesini engelleyen
bir çok etmen söz konusudur.
– Fiziksel Uzaklık ya da Erişemezlik
– Her kademede bilgilerin değişikliğe uğraması
– Amirin davranışı
– Astın saygınlığı (statüsü)
– Gelenekler
9
3.Yatay İletişim: Aynı örgütsel düzeydeki kişi
ve birimler arasında yapılan iletişimdir. En
önemli işlevi, çeşitli örgütsel birimler içinde
ve arasında faaliyetlerin eşgüdümlenmesini
sağlamaktır.
4.Çapraz İletişim: Biçimsel iletişim kanalları
yukarıda açıklandığı gibi üç türde gelişir.
Ancak bazı durumlarda, iletilen bilginin
niteliğine göre çapraz bir yolda izlendiği
görülebilir.
10
B. DOĞAL İLETİŞİM
Biçimsel yapının eksik kalması nedeniyle,
çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere,
örgütlerde doğal gruplar oluşturulmaktadır.
Bu grupların bir önderi, kendilerine özgü
normları, ödüllendirme ve cezalandırma
sistemi ile iletişim ağları bulunmaktadır.
Doğal
iletişimi
biçimsel
iletişimin
tamamlayıcısı
olarak
betimlemek
mümkündür…
11
5.3.2. İLETİŞİMİ ENGELLEYEN ETMENLER
İletişimin niteliğine etki edecek etmenleri üç grupta
toplamak olanaklıdır:
1.Teknik engeller: İletişimde çevresel engellere
teknik engeller demekteyiz. Teknik engeller içinde
önemli olanlar şunlardır: Zamanlama, aşırı bilgi
yükleme, gürültü ve kültürel farklılıklar.
2.Dil güçlükleri: seçilen sözcük veya semantik
(sözcüklerin anlamları bilimi)
3. Psikolojik güçlükler: İletilecek şeyin açıklığa
kavuşturulması, güven ve açıklık, kıskançlık,
dinlememe, duymak istenileni duymak
12
5.3.3. İLETİŞİMİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
1.Geribildirim: Göndericiler mesajı alanın tepkilerine dikkat
etmeli, onu anlayıp anlamadığını gösteren işaretler
bulmaya çalışmalıdırlar.
2.Alıcının Dünyasına Karşı Duyarlık: İletişimde bulunan
yönetici, yalnızca kendi anlayabileceği dille bir mesaj
iletmeye kalkarsa, farklı değer ve tecrübelere sahip olan
alıcı bu mesajdan bir şey anlamayacaktır.
3.Etkili Dinleme Çok Okuma Ve Gözlemde Bulunma
4Sözde Anlatımın Yanında Eylemle Açıklama: Yönetici
açıklamalarını hareketleriyle güçlendirmelidir.
5.Yeterince Tekrarlama
13
6.Tehdit Edici Olmayan İş Ortamı Yaratma
7.Geçişim Analizi: Bu analize göre çalışan her bireyde üç tür
ego durumu vardır. Bunlardan ilki ana baba egosudur. Bu
benliğe bürünen kişi baba tutumu takınır. Bu tutum ya
babacan ya da otoriter görünümündedir. İkinci tür ego
çocuk egosudur. Buna göre kişi bazen çocuklaşır.
Davranışları çocuk gibidir. Üçüncü ego ise yetişkin
davranışıdır. Buna benliği bulma davranışı da diyebiliriz.
8.Uyuşmazlık Yönetimi: İletişimi kolaylaştıran tekniklerden
bir diğeri örgütsel uyuşmazlıkların yönetimidir. Çalışanların
arasında geçmiş yaşam, tecrübe, özlem düzeyleri ve
kişilikler yönünden farklılıklar vardır.
9.Johari Penceresi
14
Johari Penceresi
15
Teşekkürler….
16
Download