örgütsel adalet

advertisement
Adaletsizlik Nedir?
Örgütlerdeki Adaletsizlikler?
Örgütlerdeki Adaletsizlik Sonuçları?
Adaletin Toplumsal Açısından Önemi?
Adalet Nedir?
Örgütsel Adalet Nedir?
Örgütsel Adaletin Önemi?
Örgütsel Adaletin Boyutları?
Örgütsel Adalet Algılamalarına Etki Eden Kurallar?
Adalet talebimiz daima adaletsizlik ithamlarımız
üzerinden yükselir.Adalet arayışımızı mağduru
olduğumuz adaletsizlik motive eder.Adaletin ne
olduğu ne olması gerektiğini ve nasıl tahsis edileceğine
dair buluşlarımızın tümünü adaletsizliğe borçluyuz.
 Seçim ve Yerleştirmede Adaletsizlik
Örgütlerde çalışanların örgütsel adalet
algısının oluşması daha ilk işe başvuru
anında ve seçim sürecinde
oluşmaktadır
Çalışanların belirli bir örgütte çalışmayı
istemesi kendi geçimini ve statüsünü
sağlamaya yetecek kadar bir ücret
almayı arzu etmesi söz konusudur
Günümüzde hızlı rekabet yönetim ve
organizasyon faaliyetlerinde kıdem,sicil ve
yaş gibi geleneksel kıstaslar yerine yeni
yönetim bilgi ve eğitim sistemlerinin
önemini daha fazla açığa çıkarmaktadır
Örgütte huzurlu ve güvenilir bir
çalışma ortamı yaratmak amacıyla
ücret ve maaşın dışında sosyal
yardımlar şeklinde bazı ek ödemeler
yaparlar
Çalışanların moralini artırmak,personel
devir hızını düşürmek,sağlık ve güvenlik
duygularını geliştirmek çalışma hayatını
iyileştirmek ve kolaylaştırmak gibi
düşüncelerle para ve eşya şeklindeki
ödemelerin dışında birtakım dolaylı
ödemeler ve hizmetler de sunulmaktadır.
Çalışanların mensubu oldukları örgütün
yönetim uygulamalarının ve işlemlerinin ne
derece adil olup olmadığı hakkındaki
algılamalarda ve yargılarda en fazla dikkat
ettikleri kıstaslardan biri de örgüt
yönetiminin izin kullanımları konusundaki
adalet ölçütleri olmaktadır
Saldırgan Davranışlar
Örgüt içinde başkalarıyla ilişkiyi
kesme,söylenti ve dedikodu yayma,kötü
sözler söyleme şeklinde ortaya
çıkar.Buradaki temel amaç düşmanlık
duygularını ifade etmektir.
Pasif,gizli, üstü kapalı saldırganlık
davranışları ile bireyler başkalarına zarar
vermeye çalışırken kendilerine gelecek
zararlardan korunmayı
hedeflerler.Başkalarının işlerini yapmaya
engel olmaya onları üst yönetim karşısında
zor duruma düşürmeye yöneliktir.
Şiddete yönelik
davranışlardır.Örgütlerde görülme
sıklığı düşüktür,ama daha
tehlikelidir.İtme,çekme, düşürme gibi
davranışlardır.
Adalet bir toplum içinde düzen ve haksızlığı önleyen en iyi
sistemdir.
Adalet olduğu sürece insanlar arasında birlik,beraberlik ve
düzen olur.
Adalet olmadığı taktirde her insan kendi istediği gibi
davranır ve karşıdaki insanların düşüncelerini onun
hakkında yanlış olacağını ve topluma zarar verebileceğini
düşünmez.Çünkü onun yanlış davranışlarını
engelleyecek,cezalandıracak bir sistemin olmaması ona
rahatlık verecektir.
Nitelikleri üzerinde ortak bir anlaşmaya
varılamayan,tanımlanamayan bir kavramdır.Pek çok
düşünür ve yazar tarafından adalet kavramı
tanımlanmaya çalışılmış ve adaletin en yüksek erdem
olduğu hukuk dahil pek çok kavramı içine alan bir
çerçeve,terim olduğu belirtilmiştir.Bu anlamda hem bir
durumu hem de insanların davranışlarını tanımladığı
için ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.
Adams,çalışanların değişimleri neden ve ne zaman adil ya
da adil değil şeklinde ve adaletsiz algısı olduğu zaman nasıl
tepki verdiklerini anlamak istemiştir.Adaletin algı olarak
tanımlanmasının sebebi bireyin örgütün davranışlarını ne
kadar adil bulduğu ile ilgilidir.Örgüt içerisinde
ücretlerin.ödüllerin,cezaların ve terfilerin nasıl yapılacağı
bu tür kararların nasıl alındığı yada alınan kararların nasıl
söylendiği ve çalışanların buna tepki verme biçimidir.
Çalışanlar davranışları var olan bir duruma algılama
biçimine göre şekillendirirler.Örgütün adil olup
olmadığına ilişkin algıları örgütsel adalet konusunun
önemini arttırmaktadır.Örgütlerde adil bir durumun
algılanmasının pozitif tutum ve davranışlara sebep
olur.Adaletsiz bir durumun algılanmasında ise ‘’ücret
aşırı derecede düşük ve diğer çalışanlardan daha az
ücret alıyorum’’ gibi nedenlerden dolayı çalışan
hırsızlığı olarak nitelendirilen olumsuz davranışlara
yol açar.
Bireyler elde ettikleri
sonuçları(gelir,prim ,terfi,sosyal haklar
gibi)adaletli veya adaletsiz olarak
algılayabilir.Dağıtımsal adalette esas
olan bireylerin dağıtılan kaynaklardan
adil şekilde pay aldığını düşünmesidir.
Alınan kararın evrelerindeki dürüstlüğe
denir.İşlemsel adaletin iki alt boyutu
vardır.Bunlardan birincisi,karar alma
sürecinde kullanılan yöntemler ve
uygulamalar.
İkinci boyut ise karar alma sürecinde
kullanılan politika ve uygulamalar
Karar alındığında bu kararların
bireylere nasıl söylendiği veya
söyleneceği ile ilgili adalet
algılamasıdır.
Grup davranışlarına odaklanır ve gruplardaki belli
kimlikleri olan bireylerin oluşturduğu sosyal
kimliklere saygıya odaklanır.İlişki adaleti grup değeri
modeli ilişkileri geliştirilmesi modellerinden oluşur.
Çalışanların bilgilendirilmesi ve örgütte
olanları çalışanların adil ve dürüst bir
biçimde bilgilendirilmesi sürecini
açıklamaktadır.
Doğruluk ve Dürüstlük
Meslek Ahlakına Uyma
Tutarlılık
İtirazları Dikkate Alma
Esnek Davranma
Kararlara Katılma
Download