ETK*L* *LET***M TEKN*KLER

advertisement
ETKİLİ
İLETİŞİM
TEKNİKLERİ
İletişim nedir?
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek
her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim,
haberleşme, komünikasyon
İletişim, kelimeler, ses tonu ve beden dilinden
oluşan bir bütündür.
Kelimeler “ne” söylediğimizle; ses tonu ve beden
dili “nasıl” söylediğimizle ilgilidir.
Doğru Anlama
 Beden
Dili
 Algı
 Dinlemek
 Empati
Beden Dili
Ses tonu ve konuşmanın akıcılığı mesajın
iletimindeki etkinlik açısından önemlidir. Üzerinde
ölü toprağı varmış gibi konuşan birinin yahut
sözcükleri ağzında yuvarlayan birinin söyledikleri ne
kadar etkili olabilir!
Beden duruşu (yüz yüze iletişim).
Mimikler beden dilinin en önemli bileşenleridir.
Duygu ve düşüncelerin ifadesi sözden ziyade
mimiklerden okunur.
Algı
Algıyı belirleyen ya da etkileyen en önemli
süreçlerden biri dikkattir.
Algı toplumdan topluma, kişiden kişiye ve aynı
kişide zaman içinde değişim sergileyebilir.
İnsanların kültürel değerleri, fizyolojik özellikleri,
kişisel deneyimleri ve çevresel faktörler algının
farklılaşmasının nedenleridir
Dinlemek
Dinlemek sadece duymak demek değildir.
Dinlemek önem vermektir.
Dinleme bilişsel bir süreçtir.
Etkin dinlemenin göstergelerinden biri geri
bildirimdir. Anlatıcıya yöneltilen sorular dinleme
ediminin verimini gösterir.
Empati
Empati üç aşamadan oluşur:
 Olayları karşımızdaki gibi algılamaya çalışmak
 Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru
olarak anlamak
 Kendisini anladığımızı karşımızdakine
sözlerimizle, ses tonumuzla ve beden dilimizle
ifade etmek.
Doğru Anlatma
 Kızgınlık
 Olumlu
İlgi
Kızgınlık
Kızgınlık kavramı da diğer büyün duygular gibi
iletişim açısından olumsuz bir etki yaratır. Burada
önemli olan duygu kontrolünü doğru bir şekilde
sağlamak ve kızgınlığın bir iletişim engeli olmasının
önüne geçmektir. Etkili bir iletişimi sağlayabilmenin
en önemli yolu da duygu kontrolüdür.
“ BEN” MESAJI, “SEN” MESAJI
İletişimde kızgınlığı bastırmak hiç doğru bir şey
değildir. Kızgınlığımızı dışa vurmamız ama bunu da
sağlıklı bir biçimde dışa vurmamız gerekmektedir.
Bunun yolu da “Ben Dili”ni kullanarak iletişim
kurmaktan geçer.
Karşımızdaki kişilerle sorun yaşadığımızda,
dikkati karşımızdakinin yanlış olan davranışlarına
çekmekle sorunu çözemeyiz. Bu durum, kişilerin
savunmaya geçmesine neden olur. Bu noktada ben
dili yerine sen dili kullanılmalıdır.
Olumlu İlgi
İletişimde başarılı olmak için ben dili ile
konuşmak yeterli değildir, olumlu ilgi de gereklidir.
Olumlu ilgi, karşı tarafa değer verildiğini gösterir.
Konuşma ve Dinleme
 Konuşma;
Konuşma, bir düşünce alışverişi, yaşantılarımızı
başkalarıyla paylaşma işidir.
Kişiliğimizi de, düşünsel gelişimimizi de belirleyen
ana ölçüt konuşmamızdaki yetkinliğimizdir.
Konuşmada Dikkat Edilecek Noktalar






Düşüncelerimi açık ve etkili bir biçimde belirtebiliyor
muyum?
Sözcükleri söylerken söyleyiş ve dil yanlışları
yapıyor muyum?
Sesimi duygu ve düşüncelerimi besleyecek,
zenginleştirecek bir yönde kullanabiliyor muyum?
Tekdüze mi, yoksa canlı ve hareketli bir biçimde mi
konuşuyorum?
Beden dilim söylediklerimle uyumlu mu?
Söylediklerimi karşımdakiler kolayca anlayabiliyor
mu?
KONUŞMANIN ÖĞELERİ
Konuşmanın ögeleri dinleyici, ortam, konu ve
konuşmacı
Dinleyici
Dinleyiciler kimdir, neye karşı ilgi duyarlar,
yaşları, eğitim ve zekâ düzeyleri nedir gibi soruların
cevapları bilinmezse konuşmaya bir yön vermek ya
da istenilen amaca ulaşmak çok zor olacaktır.
Ortam
Ortam konusu ele alınırken şu noktalara dikkat
etmek gerekmektedir:
 Toplantının Niteliği
 Toplantının Programı
 Toplantının Süresi
Konu ve Konuşmacı





İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır.
İyi bir konuşma yıkıcı değil yapıcıdır, iyi bir konuşma,
dinleyicilerin ilgi ve dikkatini toplar.
İyi bir konuşma, etkili ses tonu, el yüz hareketleriyle
geliştirilir.
İyi bir konuşma, konuşmacının kişiliği ile bütünleşir.
İyi bir konuşma, belli bir amaca yöneliktir.
Dinlemeye Engel Olan Unsurlar





Fiziksel engel ve rahatsızlıklar
Düşünce hızı
Önyargılar
Bölünmeler
Konuşanı suçlamaya yönelme davranışı
İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN
NE YAPALIM?
 Kaynağın
neyi aktarmak istediğine odaklanmak
gerekir.
 Göz temasına dikkat etmeli.
 Söz veya mimiklerle dinlediğimizi kaynağa belli
etmeli.
 Kaynak kişi aktarım yaparken sözünü kesmemeli.
 Kaynak cevap beklediği anda iletişime katılmak
gerekir.
 Söylenenlerin anlamına ilişkin olarak dinleyicide
kuşku ve duraksama olmamalıdır.
 Anahtarlık, kalem sallamak, kâğıtları karıştırmak
gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçının.
İkna Edici Konuşma Girişleri
 Dikkati Toplama
 Sesin
Tonunu Ayarlama
 İyi niyet Yaratma
 İçeriğe Yöneltme
İKNAYA DİRENME
Başarılı bir ikna sürecinin, sonucunda hedefte
belirli bir davranış değişikliği yaratabilen ikna çabası
olduğunu öne süren davranış değişimi kuramı, ikna
sürecinin beş karakteristik özelliğe bağlı ilerlediğini
varsayar:
1- Dikkat: Kitlenin/hedefin dikkati çekilmezse
ikna gerçekleşmez.
2-İdrak
3- Kabul
4- Alıkoyma
5- Davranış
İkna Edici Konuşma Sonuçları
Konuşmanın sonuç bölümünün iki temel amacı
olmalıdır:
 Konuşmayı izleyicilerin konuşmanın bütününde ne
söylendiğini hatırlaması için toparlamak.
 İzleyicilerin ne söylendiğini unutmaması için
vurgulamak
Etkin iletişim kurabilmek için, hem konuşmacıya
hem de dinleyiciye bazı görevler düşer.
Konuşmacı
Ne demek istiyorsa onu söylemeli ve karışık
mesajlar vermemelidir.
Açık ve net bir dil kullanmalı, sade ve dosdoğru
konuşmak en iyisidir. Konuşmayı teşvik edici bir
ortamı (havayı) oluşturmalıdır.
İletilen mesajın ulaştığından emin olmalıdır.
Dinleyici
Soru sormalıdır.
Açıklama istemelidir.
Tahmin yürütmemeli, mesajı almalıdır.
Etkin dinlemelidir.
Sunum
Sunum birden fazla kanalın kullanıldığı bir iletişim
şeklidir.
Sunum Kaygısını Anlama ve
Denetleme
Heyecanın olmaması gerektiğine inanılması.
Sunum kaygısının çok az bir bölümünü dinleyiciler
fark eder.
Sunum üç aşamadan oluşur
 Herkesin
dikkatini çeken bir ‘giriş’
 Sunmak istediğiniz bilgiyi net ve basit bir şekilde
ifade eden ‘ gelişme ‘
 Sunumunuzu özetleyen bir ‘ sonuç ‘ bölümünden
oluşmalıdır.
Sunuma Hazırlık
 Sunumun
amacını belirleyin
 Sunumun planlamasını yapın
 Kullanılacak teknik donanımı belirleyin
 Dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olun
Hazırlık yapılması gereken konular
 Mesajın
açık, net ve tutarlı olması.
 Zamanı iyi ayarlama
 Aktif katılımcı
Sunucunun kendini hazırlaması
 prova
yapmayı ihmal etmeyin
 Görünüş be giyinişe özen gösterme
Sunum Anı
 Göz
teması
 Ses tonunuz, jest ve mimikler
 Beden Dili
 Samimi ve doğal olunuz.
 kısa cümleler kullanınız.
Sunum Sonrası
 Konunuzun
önemli yerlerini kısa bir özet yaparak
sunumu sonlandırabilirsiniz.
 Mutlaka soru –cevap bölümüne yer ayırınız.
 Sunumunuzu teşekkür ederek bitiriniz.
TEŞEKKÜRLER…
GAMZE PİRENDE
İKBAL KARACA
TUBA ERBAŞ
Download