Felsefe Tarihi

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
FELSEFE TARİHİ
201604
6
2+0
4
4
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. İsmail TAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr. İsmail TAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefenin mahiyetini ve İslam öncesi felsefi düşüncenin gelişimini
kazandırmak.
1) Felsefe nedir, felsefi tavır nedir, nasıl felsefe yapışır, felsefe nasıl
öğrenilir, sorularına cevap verebilir
2) İslam öncesi felsefi düşüncenin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
Dersin Öğrenme
Çıktıları
3) İlkçağ felsefesinin İslam düşüncesi ile ilişkisini kurar
4) Platon felsefesini tanır
5) Aristo felsefesini tanır
6) Aristo sonrası felsefe okullarını bilir
Dersin İçeriği
Bu derste, başlangıcından Çağdaş döneme kadar felsefenin doğuşu ve
gelişimi temel okullar ve konular üzerinden işlenecektir.
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Bilim Felsefesi
2
Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi
3
Sanat Felsefesi, Eğitim Felsefesi
4
Tales, Anaksimandros, Anaksimenes
5
Pythagoras, Parmenides, Zenon Heraclitus, Empedokles,
Ön Hazırlık
6
Anaksagoras, Demokrito, Sofistler ve Sokrates
7
Platon
8
Platon Metin İncelemesi
9
Aristoteles Aristoteles, Metin İncelemesi, Aristoteles sonrası Felsefe
10
Descartes, Spinoza
11
Leibniz, Locke
12
Hobbes, Hume
13
Hegel, Kierkegaard
14
Feuerbach, Marx.
KAYNAKLAR
Ders Notu
Skirbekk, Gunnar, ve Nils Gilje. Antik Yunan´dan Modern Döneme Felsefe Tarihi.
İstanbul: Üniversite Kitabevi, 2004.
Kadir Çüçen, Felsefeye Giriş, Bursa, Asa Yayınları.
Diğer Kaynaklar
Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Bursa, Asa Yayınları.
Platon, Devlet, tr., S Eyüboğlu, M. A. Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi
Aristoteles, Politika, Tr., Mete Tunçay, İstanbul: Remzi Kitabevi
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
30
Kısa Sınav
0
0
Ödev
1
15
Toplam
45
Yıliçinin Başarıya Oranı
0
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Ders Kategorisi (B)
Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Âdab ve usulüne göre Kur’ân-ı Kerim’i okuyabilir ve okuduğu metinleri usulüne uygun
olarak yorumlayabilir.
2
Kendi alanıyla alâkalı temel ve klasik metinlerin yanında çağdaş metinleri anlayabilecek,
onları yazılı ve sözlü olarak aktarabilecek bir seviyede Arapça seviyesine ulaşır.
3
Allah Resulü’nün, kavlî, fiili ve takriri sünnetini kavrar, onun Kur’ân’a dayalı güzel ahlâkını
tanır; hadis ilminin tarihî süreç içindeki geçirdiği safhaları, hadis metodolojisinin
oluşumunu, Kur’ân-Sünnet bütünlüğünü, Sünnetin dindeki yerini, hadisin temel
problemlerini ve farklı algıları tanır.
4
Klasik ve modern kaynaklara dayalı olarak İslâm hukukunun mevzularına vâkıf olur;
hukuk tarihi çerçevesinde İslâm hukukunun yerini kavrar; onun diğer hukuk sistemleri ile
kıyaslamasını yapabilir, aralarındaki farklı ve benzer yönleri bilir.
5
İslâm dininin itakadî esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde tanır, kelamın problemlerine ve
bunların çözüm yollarına dair ilmî usullere göre bilgi ve fikir sahibi olur.
6
Tarih içinde dinî ve siyasî sebepler ve amaçlar sonucu oluşan klasik ve modern akımları,
bunların temel özelliklerini ve yapılarını bilir.
7
Tasavvuf tarihi, zühd hareketleri, tasavvufi terimler, tasavvuf müesseseleri hakkında bilgi
sahibi olur; meşhur mutasavvıfları, temel düşüncelerini ve temel özelliklerini tanır.
8
Eğitim tarihi içinde din eğitiminin yerini, klasik ve modern eğitim metotlarını tanır;
bunların mukayesesini yapabilir, eğitim vasıta ve metotlarını kavrayarak kendine öz
güven kazanır.
9
Felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dallarının verilerini ve metotlarını kullanarak
düşünme sistemi içinde sağlam bir alt yapı edinir; Batılı ve Doğulu meşhur filozoflarla
bunların felsefeleri, tarihî süreçleri, doğuşları ve tesirleri hakkında malumat sahibi olur.
X
10
Yaşayan dinleri ve tarihin bir döneminde var olup müntesipleri kalmayan dinlerin temel
esaslarını ve özelliklerini tanır.
X
X
X
İslâm tarihinin ve medeniyetinin evrelerini tanır; büyük medeniyetleri, medeniyetler arası
münasebetleri bilir; İslam medeniyetini ve İslâmî bilimleri analiz ve sentez yöntemleri ile
11
değerlendirebilir, tenkit usulleri çerçevesinde bunların zaaf ve eksikliklerini görüp
müzakere edebilir.
Türk İslam Edebiyatı’nın türlerine ve bunların belli başlı örneklerine vâkıf olur,
Müzikle ilgili teorik bilgilere sahip olur; temel usul ve makamları icra edebilir. İslâm
12 mimarisinin temel özelliklerini tanıyıp onu diğer mimari yapılardan ayıran farkları kavrar,
ayrıca tezyin sanatları ve tarihçesi ile bunların önemli örneklerini bilir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ödevler
1
15
15
Sunum / Seminer Hazırlama
1
15
15
Arasınavlar
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam İş Yükü
110
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3.66
Dersin AKTS Kredisi
4
Download