ISLE433 11. Hafta Sunusu

advertisement
 Özellikle firmaların imajlarının, ünlerinin ve
pazarlama çabalarının bu alandaki problemler
yüzünden yıprandığını fark ettiklerinden beri,
son yıllarda stratejik planlamada etiğin ve
sosyal sorumluluğun rolü daha önemli hale
gelmektedir.
 Yeni skandal raporları ve yanlış davranışlar
tarafından güdülenen müşteriler
pazarlamacıların sosyal sorumlu ve etiğe
uygun davranmasını artan bir hızla talep
etmektedirler.
 Firma etik ve sosyal sorumluluğu kucaklayınca
pazarlama stratejisinin geliştirilebileceği bir
iskeleti oluşturur.
 Pazarlama stratejisinde etiğin ve sosyal sorumluluğunun
rolü
 Sosyal sorumluluğun boyutları
 Sosyal sorumluluk örgütün toplumdaki olumlu etkileri
arttırırken olumsuz etkileri azaltma zorunluluğu ile ilgilidir.
 Ekonomik bakış açısından firmalar tüm hisse sahiplerinden
sorumludurlar.
 Pazarlamacıların kanunlara ve düzenlemelere uymak için
zorunlulukları vardır.
 Pazarlama etiği, toplum, devlet otoriteleri, özel ilgi grupları,
rakipler ve firmanın kendisi tarafından belirlenen kabul edilir
pazarlama davranışını tanımlayan prensip ve standartlardır.
Philanthropic faaliyetler firmanın toplumdaki, yerel
kuruluşlardaki, çevre ile ilişkili olumlu etkisini arttıran
faaliyetleri gerektirir.
The Pyramid of Social
Responsibility
 R.J. Reynolds has been
accused by critics of
using its “Joe Camel”
cartoon character, as
shown in this 1988 ad, to
target children for
cigarette consumption.
 How has society acted to
protect children from
advertising such as this?
What obligations do
companies have to
protect children?
Pazarlama etiği ve strateji
Pazarlama etiği pazarlama
kararları verirken bireylerin ve
grupların davranışlarına yön veren
prensip ve standartlardan oluşur.
Potential Ethical Issues in
Marketing
 Etik ve sosyal sorumlu olma mücadelesi
 Örgüt kararları doğruluğun her zaman açık
olmadığı bir çok karmaşık ve detaylı tartışmalar
gerektirir.
 Sınırlı iş deneyimi olan bireyler kendilerini
pazarlamanın gri alanlarıyla ilişkili anlık kararlar
vermeleri gerekmektedir.
 Bireyin evinde, okulda ve toplumdaki
deneyimleri ve kararları işteki deneyim ve
kararlarından farklı olabilir.
 Bireyin değerleri iş grubundaki varolan değerler
ile uyumsuz olduğunda etik çatışma ortaya
çıkar.
Pazarlamada aldatıcı uygulamalar
 Hile yanlış izlenim yaratmak için yargıları
manipüle eden, yanıltan yanlış iletişim
uygulamalarının kullanılmasıdır.
 Yanıltıcı iletişim ve tutundurma pazarlama
hilelerinde en çok kullanılan hususlardır.
 Tutundurmadaki suistimaller abartılmış
iddialardan outright lyinge kadar uzanır.
 Yanıltıcı pazarlama uygulamalarının
düzenlenmesi
 Bazı firmalar kanuni sorunlarla
karşılaşmamak için kendi etik
sorumluluklarını düzenlemektedirler.
 Bazı kuruluşlar kendi üyeleri için davranış
kodları oluştururlar.
 Pazarlama etiğinin ve sosyal sorumluluğunun örgütsel
belirleyicileri
 Etik seçimler genellikle işgrupları, komiteler ya da birarada
çalışanlarla görüşmeler sonucunda yapılır.
 Örgüt kültürünün ve astların, üstlerin ya da akranların etik
karar verme süreci üzerinde önemli bir etkisi vardır.
 Örgüt kültürü biçimsel olarak çalışan el kitaplarında,
davranış kodlarında, merasimlerde ifade edilebilir.
 Örgüt kültürü biçimsel olmayan biçimde kıyafet kodlarında,
program dışı faaliyetlerde ve kısa öykülerde ifade olunur.
 Bir firma ya da endüstri kültürü çalışanları diğerlerinin etik
ya da etik dışı olarak kabul edeceği davranışlar için
cesaretlendirebilir.
 Etik iklim uygun davranış için örgüt beklentilerini
yönlendiren örgüt kültürünün bir parçasıdır.
 Etik iklim bireyin bir hususun etik bileşene sahip olup
olmadığını algılayıp algılamadığını belirler.
 Davranış kodları
Davranış kodları (etik kodlar)
örgütün çalışanlarından
beklediklerini tanımlayan biçimsel
ifadelerdir.
Etik davranış kodlarının geliştirilmesi
ve uygulanması için anahtar
kurallar
Key Considerations in Developing
and Implementing a Code of
Ethical Conduct
 Davranış kodları tüm etik hususları
çözümlemez. Ama çalışanlara ve
yöneticilere yol gösterir.
 Başarılı olması için:
Tüm çalışanlarla iyi iletişiminin olması
Günlük temelde güçlendirilmiş olması
Doğru davranış beklentileri ve kodun
çiğnenmesi durumundaki cezalandırmalar
hususunda açık olması gerekir.
Download