Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel

advertisement
Kapsam Parametre
Fiziksel
Gürültü
Faktörler
Standart No
TS EN ISO 9612
Fiziksel
Faktörler
Gürültü
TS 2607 ISO 1999
Fiziksel
Faktörler
Gürültü
TS EN ISO 11201
Fiziksel
Faktörler
Gürültü
TS EN ISO 11202
Fiziksel
Faktörler
Gürültü
TS EN ISO 11204
Fiziksel
Faktörler
Gürültü
TS ISO 1996-2
Fiziksel
Faktörler
Gürültü
TS EN ISO 11690-3
TS EN ISO 11690-1
Standart Adı
Akustik Çalışma Ortamında Maruz
Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve
Değerlendirilmesi İçin Prensipler
Akustik – İş Yerinde Maruz Kalınan
Gürültünün Tayini Ve Bu Gürültünün
Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini
Akustik - Makina Ve Donanımdan
Yayılan Gürültü - İhmal Edilebilir
Düzeydeki
Çevresel
Düzeltmelerle
Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas
Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde
Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki
Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini
Akustik - Makina Ve Donanımdan
Yayılan Gürültü - Bir İş İstasyonundaki
Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler
Uygulanmış
Belirtilen
Diğer
Konumlardaki Emisyon Ses Basınç
Seviyelerinin Tayini
Akustik - Makine Ve Donanım
Tarafından Yayılan Gürültü - Bir İş
İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer
Konumlarda Emisyon Ses Basınç
Seviyelerinin Ölçülmesi - Çevresel
Düzeltmeler Gerektiren Yöntemi
Kullanılabilirlik
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
(Ortam
ölçümüne
uygun standart
bulunamadığı
için bu standart
Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi, ortam ölçümleri
Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi - Bölüm için
2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini
kullanılabilir
ancak uygun
standart
bulunduğunda
bu standart
kaldırılacaktır.)
AKUSTİK - İÇİNDE MAKİNE BULUNAN
DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYELİ
İŞ YERLERİNİN TASARIMI İÇİN TAVSİYE
EDİLEN UYGULAMA BÖLÜM 3: SES YAYILIMI VE ÇALIŞMA
ODALARINDAKİ GÜRÜLTÜ
TAHMİNİ
ve
AKUSTİK - İÇİNDE MAKİNE BULUNAN
DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYELİ
UYGUN
(Ortam
ölçümüne
uygun standart
bulunamadığı
için bu
standartlar ikisi
beraber
kullanıldığı
takdirde ortam
İŞ YERLERİNİN TASARIMI İÇİN TAVSİYE
EDİLEN UYGULAMA BÖLÜM 1 : GÜRÜLTÜ KONTROL
STRATEJİLERİ
Fiziksel
Faktörler
Gürültü
TS 2673
Fiziksel
Faktörler
Titreşim
TS EN ISO 5349-1
Fiziksel
Faktörler
Titreşim
TS EN ISO 5349-2
Fiziksel
Faktörler
Titreşim
Fiziksel
Faktörler
Titreşim
Fiziksel
Faktörler
Titreşim
TS EN 1032+A1
TS ISO 2631-1
TS ISO 2631-4/A1
Fiziksel
Faktörler
Titreşim
TS ISO 2631-5
Fiziksel
Faktörler
Titreşim
TS ISO 2631-2
ölçümleri için
kullanılabilir
ancak uygun
standart
bulunduğunda
bu standartlar
kaldırılacaktır.
Akustik - Havada Akustiksel Gürültülerin UYGUN DEĞİL
Ölçülmesi
Ve
İnsan
Üzerindeki (Kılavuz)
Etkilerinin Değerlendirilmesine İlişkin
Kılavuz
Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz UYGUN
Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi
Ve
Değerlendirilmesi – Bölüm 1 : Genel
Kurallar
Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz
Kaldığı,
Elden Vücuda İletilen Titreşimin
Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm
2: İş Yerlerinde Ölçme Yapmak İçin
Pratik Kılavuz
Mekanik Titreşim - Titreşim Emisyon
Değerinin
Belirlenmesi
Amacıyla
Hareketli Makinaların Deneye Tâbi
Tutulması
Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut
Titreşime
Maruz
Kalma
Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel
Kurallar
Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut
Titreşime
Maruz
Kalma
Değerlendirilmesi - Bölüm 4: Sabit-Raylı
Ulaşım
Sistemlerinde
Yolcu
Ve
Mürettebat Konforu Titreşim Ve Dönme
Hareketi Etkilerinin Değerlendirilmesi
İçin Rehber
Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut
Titreşime
Maruz
Kalma
Değerlendirilmesi - Bölüm 5: Birden
Fazla
Şok
İçeren
Titreşim
Değerlendirilmesi İçin Yöntem
İnsanın Tüm Vücut Titreşimine Mâruz
Kalmasının
Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Binalarda
Sürekli
Titreşim Ve Darbe İle Meydana Gelen
Titreşim
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN DEĞİL
(Yönetmelik
kapsamında değil)
UYGUN DEĞİL
(Yönetmelik
kapsamında değil)
UYGUN DEĞİL
(Yönetmelik
kapsamında değil)
Fiziksel
Faktörler
Termal
Konfor
Fiziksel
Faktörler
Termal
Konfor
Fiziksel
Faktörler
Aydınlatma
Fiziksel
Faktörler
Aydınlatma
Fiziksel
Faktörler
Aydınlatma
Fiziksel
Faktörler
Fiziksel
Faktörler
Fiziksel
Faktörler
Aydınlatma
Fiziksel
Faktörler
Toz Ölçümü
Fiziksel
Faktörler
Fiziksel
Faktörler
Toz Ölçümü
Fiziksel
Faktörler
Toz Ölçümü
Fiziksel
Faktörler
Toz Ölçümü
TS EN ISO 7730
TS EN 27243
COHSR-928-1-IPG039
TS EN 12464-1
TS EN 12464-2
Aydınlatma
Aydınlatma
ISO 8995-1:2002
(CIE S 008/E:2001)
ISO/FDIS 89952:2005-09
ISO 8995-3:2006
(CIE S 016/E:2005)
HSE / MDHS 14/3
Toz Ölçümü
NIOSH NMAM
0500
NIOSH NMAM
0600
ASTM D 4532
TS 2361
Fiziksel
Faktörler
Toz Ölçümü
CEN-TR 16013-3
(1 Hz İlâ 80 Hz)
Orta Dereceli Termal Ortamlar- Pmv Ve UYGUN
Ppd İndislerinin Tayini Termal Rahatlık
İçin Şartların Belirlenmesi
UYGUN
Sıcak Ortamlar-Wbgt (Yaş-Hazne Küre
Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan
Üzerindeki Baskısının Tahmini
Measurement Of LightingLevels İn UYGUN
TheWorkplace
CanadaOccupationalSafetyAndHealthRe
gulations, PartVı
Işık Ve Işıklandırma - İş Mahallerinin UYGUN DEĞİL
Aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı (Kılavuz)
Alandaki İş Mahalleri
Işık Ve Aydınlatma - Çalışma Yerlerinin UYGUN DEĞİL
Aydınlatılması - Bölüm 2: Açık Çalışma (Kılavuz)
Alanları
UYGUN DEĞİL
Lighting Of WorkPlaces -- Part 1: Indoor
(Kılavuz)
Lighting Of WorkPlaces - Part 2:
Outdoor
Lighting Of WorkPlaces -- Part 3:
LightingRequirementsForSafetyAnd
Security Of OutdoorWorkPlaces
General
MethodsForSamplingAndGravimetric
Analysis Of RespirableAndInhalableDust
UYGUN DEĞİL
(Kılavuz)
UYGUN DEĞİL
(Kılavuz)
UYGUN
Partıculates Not OtherwıseRegulated, UYGUN
Total
UYGUN
Partıculates Not OtherwıseRegulated,
Respırable
Standard
Test UYGUN
MethodForRespirableDustİnWorkplace
Atmospheres Using CycloneSamplers
UYGUN
(Toz ölçümü
Hava Kirliliği Ölçme Metotları Havada olarak değil
Süspansiyon
Durumunda
Bulunan aerosol ölçümü
Maddeler Miktarının Tayini
olarak yetki
verilebilir)
WorkplaceExposure - Guide ForTheUse
Of
Direct-Reading
İnstrumentsForAerosolMonitoring
Part3:
Evaluation
Of
AirborneParticleConcentrations Using
Photometers
UYGUN
(Toz ölçümü
olarak değil
aerosol ölçümü
olarak yetki
verilebilir)
Fiziksel
Faktörler
Toz Ölçümü
TSE CEN TR 15230
Fiziksel
Faktörler
Fiziksel
Faktörler
Silis Analizi
HSE MDHS 101
Manyetik
Alan
TS EN 50413
Kimyasal
Faktörler
VocMaruziy
eti
TS ISO 16200-1
Kimyasal
Faktörler
VocMaruziy
eti
TS ISO 16200-2
Kimyasal
Aromatik
Faktörler Hidrokarbon
ölçümü
Kimyasal
Faktörler
Kurşun
Analizi
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
CrystallineSilica
RespirableAirborneDusts
UYGUN
(Toz ölçümü
olarak değil
aerosol ölçümü
olarak yetki
verilebilir)
İn UYGUN
İnsanların
Elektrik,
Manyetik
Ve
Elektromanyetik Alanlara (0 Hz - 300 Ghz)
Maruz Kalması İle İlgili Ölçmeler Ve
Hesaplama İşlemlerine Ait Temel Standard
UYGUN
İşyeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik UYGUN
Bileşiklerden Numune Alma Ve Çözücü
Desorpsiyonu/Gaz
Kromatografisiyle
Analiz-Bölüm 1: Pompa İle Numune
Alma Yöntemi
İşyeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik UYGUN
Bileşiklerden Numune Alma Ve Çözücü
Desorpsiyonu/Gaz
Kromatografisiyle
Analiz-Bölüm 2: Difüzyonla Numune
Alma Yöntemi
UYGUN
Hydrocarbons, Aromatıc
Cıva Analizi
EPA METOT 245_2Civa
Formaldehit
Analizi
NIOSH 3500
İşyeri Havası - Tanecik Hâlindeki Kurşun UYGUN
Ve Kurşun Bileşiklerinin Tayini - Alevli
Veya
Elektrotermal
Atomik
AbsorpsiyonSpektrometrik Metot
UYGUN DEĞİL
(iş hijyeni
Mercury
kapsamında
(AutomatedColdVaporTechnique)
değil, çevre
metodu)
UYGUN
FormaldehydeByVıs
Yağ
buharları
NIOSH 5026
OılMıst, Mıneral
NIOSH 6009
Mercury
Hidrojen
siyanür
NIOSH 6010
HydrogenCyanıde
Amonyak
NIOSH 6015
Ammonıa
Hidrojen
siyanür -IC
NIOSH 6017
HydrogenCyanıde
Oksijen
NIOSH 6601
Oxygen
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
NIOSH 1501
GuidanceForSampling Of İnhalable,
ThoracicAndRespirableAerosolFractions
Cıva
TS-ISO-8518
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Kimyasal
Faktörler
Karbonmon
oksit
NIOSH 6604
CarbonMonoxıde
Alüminyum
NIOSH 7013
AlumınumAndCompounds, As Al
Bakır
NIOSH 7029
Copper (DustAndFume)
Çinko
NIOSH 7030
ZıncAndCompounds, As Zn
Kadmiyum
NIOSH 7048
CADMIUM AndCompounds, As Cd
Ağır MetalICP
NIOSH 7300
ELEMENTS ByICP
(Nitric/PerchloricAcidAshing)
Asbest
NIOSH 7400
ASBESTOS AndOTHER FIBERS ByPCM
NIOSH 7401
AlkalıneDusts
Silis-Silika
Kristalleri
NIOSH 7601
Sılıca, Crystallıne, ByVıs
Arsenik
NIOSH 7900
ARSENIC AndCompounds, As As
(Except Ash3 AndAs2O3)
NIOSH 7901
ARSENIC TRIOXIDE, As As
NIOSH 7903
Acıds, Inorganıc
Ağır Metal
Çalışma
Ortamında
AAS ile ağır
metal tayini
Anlık Gaz
Ölçümü
Uçucu
Organik
Bileşikler
OSHA ID 121
ASTM 4490-96
(2011)
Uçucu
Organik
Bileşikler
TS EN ISO 16017-2
Kimyasal
Faktörler
Anlık Gaz
ölçümü
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
Metal
&MetalloidParticulatesInWorkplaceAtm
ospheres (AtomicAbsorption)
StandardPracticeForMeasurementOfMe
talsİnWorkplaceAtmospheresByFlameAt
omicAbsorptionSpectrophotometry
UYGUN
StandardPracticeForMeasuringTheConc
entration Of ToxicGasesOrVapors Using
DetectorTubes
Dahili Çevre Ve İşyeri Havası- Numune
Alma Ve Uçucu Organik Bileşiklerin
Sorbent
Tüp/ThermalDesorpsiyon/Kapiler Gaz
Kromatografisi İle Analiz- Bölüm 1:
Pompa İle Numune Alma
Bina İçi, Ortam Ve İşyeri Havası - Emici
Tüp/Isıl
Desorpsiyon/Kapiller
Gaz
Kromatografisi
Yoluyla
Uçucu
Bileşiklerden Numune Alma Ve Bu
Bileşiklerin
Analizi-Bölüm2:
Difüzif
Numune Alma
İş yeri atmosferi-Dedektör tüplü kısa
dönemli ölçüm sistemleri-Özellikler ve
deney metotları
UYGUN
UYGUN
ASTM D 4185-06
TS EN ISO 16017-1
Kimyasal
Faktörler
UYGUN
UYGUN
Alkalin
tozları
Arsenik
trioksit
Inorganik
Asit
UYGUN
TS EN 1231
UYGUN
UYGUN
UYGUN DEĞİL
(ölçüm metodu
değil)
Kimyasal
Faktörler
Dedektör
Tüple Anlık
Gaz Ölçümü
Kimyasal Uçucu
Faktörler Organik
Bileşikler
(Örnekleme
+Analiz) 2
ayrı metot
halinde
Kimyasal Anlık Gaz
Faktörler Ölçümü
TS EN 50271
ASTM D 3686-13 +
ASTM D 368707/reapproved
2012
JIS K 0804:1998
Ortam
havasında
bulunan
gaz
konsantrasyonlarının portatif gaz ölçüm
cihazı ile tayini
StandardPracticeforSamplingAtmospher
estoCollectOrganicCompoundVapors
(ActivatedCharcoalTubeAdsorptionMet
hod)+StandardPracticefor Analysis of
OrganicCompoundVaporsCollectedbyth
eActivatedCharcoalTubeAdsorptionMet
hod
GasDetectorTubeMeasurementSystem
(length-of-staintype)
UYGUN DEĞİL
(ölçüm metodu
değil)
UYGUN
UYGUN DEĞİL
(ölçüm metodu
değil)
Download