Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2

advertisement
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
İ STANBUL BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Laboratuvarları
Akreditasyon No: AB-0142-T
Test
TS EN ISO IEC 17025
Revizyon No: 04 Tarih: 30-Ekim-2012
AB-01 42-T
Deneyi Yapı lan
Malzemeler / Ürünler
( KÖMÜR Devam )
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deney Adı
Kömür ve Kok Numunesinde
Kükürt için Standart Metodu
ASTM D 4239
Bombalı Kalorimetre ile Katı
Mineral Yakı tlarda Brüt Isı l Değer
Tayini ve Alt 'sil Değerinin
Hesaplanması
TS ISO 1928
Kömür ve Kokta Uçucu Madde TS 711 ISO 562
Tayini
GÜRÜLTÜ
_
Kömürde ve Kokta Bünye Nemi
Tayini
ASTM D 3173
Kömürde Toplam Nem Tayini
TS 690 ISO 589 (Metot C)
El Tipi Ses Seviyesi Ölçme Cihazı
Eşdeğer Ses Bası ncı (Ses
Seviyesi) Ölçümü dBA
TS 9315 ISO 1996-1
TS ISO 1996-2
KAPSAM SONU
H. Irfan AKSOY
Genel Sekreter V.
Download