Namaz

advertisement
Kasım-1981
NAMAZ
َّ ‫ص ٰلوةَ َو ٰاتُوا‬
َ‫الز ٰكوة‬
َّ ‫َواَق۪ ي ُموا ال‬
َ‫الرا ِك ۪عين‬
ْ ‫َو‬
َّ ‫ار َكعُوا َم َع‬
(Bakara: 43)
Muhterem Cemaat!
Namaz, yüce Allah'ın Miraç gecesinde,
sevgili Peygamberi vasıtası ile, inanan insanlara
gönderdiği hediyesidir.
Namazın farz oluşu, çeşitli ayet ve hadisler ile
sabittir. Şu ayeti kerimede Yüce Allah, akıl ve
baliğ olan bütün iman ehline namazın farz
olduğunu haber veriyor:
"Namazı kılın. Çünkü namaz, Müminlere
vakitli olarak farz kılınmıştır". (1)
Hz. Muhammedin (S.A.V.) şu Hadisi
Şeriflerinde de, namaz, İslam’ın beş esasından biri
olarak sayılmıştır. "İslam beş esas üzerine
kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve
Hz. Muhammedin (S.A.V.) Allah'ın kulu ve resulü
olduğuna inanmak, Namaz kılmak, Zekat vermek,
hacca gitmek ve Ramazan Orucunu tutmak". (2)
Çok mübarek İslam dininin yüce Peygamberi
Hz. Muhammedin (S.A.V.) bunun gibi hadisi
şerifleri ve Peygamberlik hayatı boyunca namaza
önem vermesi, namazın değerini ortaya
koymaktadır.
Yüce Allah'ın "Ey inananlar, mallarınız ve
çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alı koymasın.
Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır"
(3) mealindeki ayeti ve Hz. Muhammedin
(S.A.V.) "Namaz dinin direğidir. Namazı terk
eden dinini yıkmış olur" şeklindeki mübarek
hadisi, namazı terk edenlerin acı akıbetini haber
vermektedir.
Aşağıda manası yazılı olan bir hadisi kudside
de, Yüce Allah sevgili Peygamberi vasıtası ile,
namazı dosdoğru kılanları büyük mükafatlar ile
müjdelemekte, ihmal edenlerin ise, akıbetlerinin
karanlık olduğunu haber vermektedir:
"Ben, senin ümmetine beş vakit namazı farz
kıldım. Namazını vaktinde eksiksiz kılanları
cennete koyacağımı ahdettim. Namazını ihmal
edenlere ise, hiç bir ahdim yoktur". (5)
Ne büyük bir nimet! Beş vakit namazını huşu
ile kılmak sureti ile cennete kavuşmak! Yüce
Allah, Müminûn suresinin baş tarafında, beş vakit
namazı, huşu ile kılmayı, gerçek müminlerin
vasıflarından biri olarak haber vermiştir.
Zaten beş vakitlik namazını huşu ile kılan
insanların namazı, onları her türlü kötülükten
alıkoymakta ve cennetin yoluna daha çok
yaklaştırmaktadır. Bu hakikat, Kainatın yaratıcısı
olan yüce Allah tarafından şöyle haber verilmiştir:
"Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da
kıl. Çünkü namaz, kötü ve iğrenç şeylerden
vazgeçirir". (6)
Muhterem Müslümanlar!
Namazın daha çok hikmet ve faydaları vardır.
Her türlü zulmün karşısına çıkarak, kainatı tebliğ
ettiği İslam’ın nuru ile aydınlatan Hz. Muhammed
(S.A.V.) namazın bazı faydalarını şöyle ifade
etmiştir:
"Yüce Allah, beş vakit namazı mükemmel
kılan kullarına, şu beş nimeti ikram etmektedir:
Hayat sıkıntılarını ve kahir azabını ondan kaldırır.
Ahiret gününde amel defterini sağ eline verir.
Sırat köprüsünden parlayan şimşek gibi geçer ve
hesaba çekilmeden Cennete girer". (7)
Elbette ki namazı ihmal edenler de, bu
nimetlerin tersi olan cezalar ile yüz yüze
geleceklerdir.
Aziz Cemaat!
Biz "Evlerinizi namaz kılmak ve Kuran
okumak ile nurlandırın" (8) mealindeki hadisin
ifade ettiği gibi, namaz ve Kuran ile evlerimizi
aydınlatmalıyız.
Biz "Her şeyin bir alameti vardır, imanın
alameti de namazdır" (9) mealindeki hadise göre
de, beş vakit namazımızı mükemmel bir şekilde
kılmak suretiyle imanımızı ortaya koymalıyız.
Ve biz Resulullahın (S.A.V.) "Çocuklarınız
yedi yaşına varınca, onlara namazı öğretin. On
yaşına vardığı halde, hala namazı kılmıyorlarsa,
onları namaza alıştırmak için hafifçe döğün" (10)
mealindeki hadise göre de, çocuklarımızı abdest
ve namaz ile yetiştirmeye çalışmalıyız.
***
(1) Nisa : 103
(2) Sahih-i Bııhari ve Tecrid-i Sarih Tercümesi. C. 1, S. 28
(3) Münafikun : 9
(4) İhya-i Ulum-id Din C. 1, S. 399
(5) Et--Tac. C. 1, S. 134
(6) Ankebut : 45.
(7) Kitab-iil Kebair S. 24
(8) Muhtar-ül Ehadis. S. 152, H. 1285.
(9) Kenz-ül İrfan : 13
(10) Sahih-i Bııhari ve Tecrid-i Sarih Tercümesi c.2 s. 941
Download