وَاعْبُدْ رَبَّكَ حََّتَّ يَأْتِيَكَ الْيَقِني:

advertisement
İLİ
: AMASYA
TARİH : 02/09/2016 (1. HAFTA)
NAMAZ DİRİLİŞTİR
:‫ب ِۡس ِم ٱ ِهلل ٱ َّلر ۡ َۡح ٰـ ِن ٱ َّلر ِح ِمي‬
:‫َوا ْع ُب ْد َرب َّ َك َح ََّّت يَأْ ِت َي َك الْ َي ِقني‬
:‫سلَّم‬
َ ‫َو‬
ِ ُ ‫ال رس‬
‫اّللُ َعلَْي ِه‬
‫صلَّي ه‬
َ ‫ول هّلل‬
ُ َ َ َ‫ق‬
.‫وٱٱوالدمك ابلصالة لس بع‬
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayeti kerimde Rabbimiz şöyle
buyuruyor! “Sana ölüm gelinceye kadar
Rabbine ibadet et.”.(1)
Okuduğum
hadisi
şerifte
ise
Peygamberimiz
(SAV)
şöyle
buyuruyor!
“Çocuklarınıza yedi yaşına geldiklerinde
namaz kılmalarını öğütleyin.” (2)
Aziz Kardeşlerim!
İslam dini, Müslümanların hayatında rol
oynayan temel bazı ibadetler getirmiştir. Namaz
da bunlardan birisidir.
Namaz, günün belli vakitlerinde, Yüce
Allah’ın huzurunda durma, Kur’an’dan ayetler
okuma, rukuya eğilme, secde yapma ve tahiyyata
oturmaktan oluşan bir ibadettir.
Namaz, Allah’a kulluğun ikrarı, diğer
bütün ibadetlerin bir sentezidir. Sadece şekilsel
hareketlerden değil, bedenin, aklın ve kalbin
katılımıyla gerçekleşen bir ibadettir.
Kur’an-ı Kerimde namazın şeklinden çok
manası, ruhu ve gayesi üzerinde durur.
“Namazlara ve orta namaza devam edin.
Allah’a gönülden boyun eğerek namaza
durun”(3)
Namaz, imandan sonra Müslüman’ın,
Rabbine karşı yerine getirmesi gereken en önemli
ibadettir.
Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle, dinin
direği olan namaz, kulun samimi ve içten
yönelişiyle hakkın huzuruna durarak manevi bir
yükseliş yaşamasıdır. Yine namazı, “gözümün
nuru” diye niteleyen Sevgili Peygamberimiz(sav),
“Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir?
Sorusunu, “vaktinde kılınan namaz”(4) diye
cevaplamıştır.
Muhterem Müminler!
Allah’ın rızasını kazanmak için günde beş
defa tekrar edilerek, kulluk bilincimizi tazeleyen
namaz, büyük bir huşu ve ciddiyetle yerine
getirilmesi gerekir. Bu konuda Yüce Allah,
Kur’an-ı kerimde şöyle buyurmaktadır: “(Ey
Muhammed) Kitaptan sana vah yolanı oku.
Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı
hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı
anmak(olan namaz) elbette en büyük ibadettir.
Allah yaptıklarımızı biliyor.”(5)
Gerçek mahiyetine uygun olarak eda edilen
namazın, çirkinlik ve kötülüklerden alıkoyma
fonksiyonu vardır. Namazın bu özelliğine rağmen,
namazı kıldığı halde kişi, kütü ve çirkin işlerden
vazgeçemiyor,
İslam’ın diğer emir ve yasaklarına riayet
etmiyorsa, böyle bir durumda namazın eda ediliş
biçimini sorgulamak gerekir.
Değerli kardeşlerim!
Namazı kılmakla manevi dereceler
kazanan kişinin, bu ibadeti ihmal ya da büsbütün
terk etmekle, ölüm ötesi hayatta aynı oranda ceza
görmesi tabiidir. Bu durum kâinatta hâkim
bulunan adalet ve dengenin bir gereğidir.
Allah’ın müminler üzerinde hakkı bulunan
namazın, zamanında ve eksiksiz olarak eda
edilmesi gerekir. Daha açık bir ifadeyle, namaz
günde beş defa ve vakitleri içerisinde eda edilmiş
olacaktır. Bu kayıt ve şartlara ilaveten Allah
katında makbul bir namaz kılabilmiş olmak için
namazın farzlarına, vaciplerine riayet etmek
gerektiğini iyi anlamak gerekir.
O halde, ruhumuzun gıdası, gönüllerimizin
huzur ve mutluluğuna vesile olan namazlarımızı
vaktinde, mümkünse cemaatle kılmaya gayret
edelim.
Hutbemi, Sevgili Peygamberimizin şu
hadisiyle bitiriyorum: Namazı kasten terk etmeyin.
Kim namazı kasten terk ederse, Allah’ın ve
Resulü’ nün himayesinden uzak olur.
__________________________________
KAYNAKLAR:
1-Hicr,99
2-Tirmizi, Salât,188
3-Bakara,238
4-Müslim, İman,138
5-Ankebut,45
HAZIRLAYAN : Murat BİLGİN
ÜNVAN: Ortaova Köyü Camii İmam Hatibi
Merzifon/AMASYA
REDAKSİYON : İl İrşat Kurulu
Download