İŞİTME ENGELİ

advertisement
İŞİTME ENGELİ
İşitme
 Sesin olması ( insan kulağının
alabileceği frekans ve şiddet sınırları
içinde)
 Sesin kulağa ulaşması,
 Sesin kulaktaki dış, orta ve iç
bölümleri aşması,
 Sesin işitme merkezine ulaşması ve
merkezce algılanması gerekmektedir.
Bu işlevlerden birinin aksaması işitme
yetersizliğini ortaya çıkarabilmektedir.
Dış kulak
 Kulak kepçesi
 Kulak kanalı: Ses
titreşimlerini tınlatarak ve gelen
sesi bir miktar güçlendirerek
kulak zarını titreştirir
 Kulak zarı: Dış kulak kanalında ses dalgalarının oluşturduğu
basınç değişikliği ile titreşerek, orta kulaktaki kemikcikleri
harekete geçirir.
Orta kulak,
 Kulak zarı
 Oval pencere
 Çekiç, örs, üzengi :
Mekanik iletimi
sağlar.
İç kulak
 Vestibüler sistem:
Denge
Ses titreşimlerinin sinir
uyaranlarına dönüştüğü yerdir. Koyu
kıvamlı sıvı harekete geçerek sinir
uçlarını uyarır.
 Gerekli düzeltmelere rağmen özel
eğitim gerektirecek kadar işitme
yetersizliğinin olması durumudur.
İşitme engeli vakalarının
 %95’inin doğum öncesinde, doğumda
veya çocuk dili kazanmadan önce,
 %5’inin ise çocuk dili kazandıktan
sonra
İşitmenin Ölçülmesi
 Odyometrik ölçüm araçları
 Sesin şiddeti desibeldir (dB) olarak
ifade edilir.
İŞİTME KAYBINDA SINIFLANDIRMA
 İşitmenin miktarına göre
 İşitme kaybının meydana gelme
zamanına göre
 İşitme kaybının meydana geldiği yere
göre
SINIFLANDIRMA 1
 İletimsel Tip
 Duyusal Sinirsel
Tip
 Merkezi İşitme
Özürü
 Karma İşitme
Özürü
SINIFLANDIRMA II
 20-40 dB: Hafif : Konuşma seslerinin
bazılarını duyabilme güçlüğü vardır. Fısıltı
ile konuşulanları duyamaz. Karşılıklı
konuşmaları anlamada güçlük çeker.
 40-70 dB: Orta: İşitme cihazı olmadan
konuşmaları anlayamaz ve takip edemez
 70-92 dB: İleri Konuşma seslerini duyamaz.
Sadece çevredeki şiddetli sesleri duyabilir
 92 dB>: Çok ileri: Konuşma seslerini
duyamaz. Çok yüksek şiddetteki sesleri
duyabilir
İşitme engelinin oluş zamanına
göre
 Dil öncesi işitme kaybı,
 Dil sonrası işitme kaybı
GELİŞİMSEL ÖZELLİKLER
 Bilişsel
 Düşük okuma
başarısı
 Motor
 Vestibüler hasar
durumunda zayıf
denge
 Duyuşsal
 Ataklık
 Davranış
bozuklukları
İletişim becerileri kazandırmak için;
 İşitsel Eğitim
 Kaba sesler
 Müzikal sesler
 Konuşma sesleri
 Dudaktan Okuma
 Konuşma seslerini tanıma
 Hece, sözcük, cümle oluşturma
 Konuşma Eğitimi
BEDEN EĞİTİMİ




Öğrenciyi tanıma
İletişimi geliştirmek(
Sosyal Etkileşimi artırma
Özel program ve öğretim teknikleri
kullanma
Öğrenciyi tanıma
 İşitme düzeyi,
 İletişim tarzı,
 Fiziksel aktivitenin zararı
İletişimi geliştirmek
 Gereksiz sesleri en aza indirmek,
 Dudaktan okumayı kolaylaştırmak,
 İşaret dili, direktifleri anladıklarından emin
olmak
Sosyal Etkileşimi artırma
 Olumlu yaklaşım,
 Küçük grup eğitimi,
 Popüler oyunlar, işbirliğine dayalı aktiviteler
)
Özel program ve öğretim
teknikleri kullanma
 Araç-gereçler,
 Denge aktiviteleri,
 Ritm ve dans aktiviteleri
Download