4-) Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını en fazla önler?

advertisement
IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI
Çalışma Yaprağı
Adı Soyadı
Sınıfı
Numarası
:
:
:
1)Aşağıda verilen terimlerden uygun olanları kullanarak
cümlelerdeki boşlukları tamamlayalım.
sonar - yayılma - titreşim - maddesel ortam - radar - katı - boşluk - her
yöne - sıvı
a) Bir ses kaynağından çıkan sesin yayılabilmesi için …………………
gerekir.
b) Ses ……………….. ta yayılamaz.
c) Farklı maddesel ortamlarda sesin ……………….. farklı şekilde olur.
ç) Bir kaynağın çıkardığı sesin yayılması ………………… doğrudur.
d) Ses, ses kaynağının yaptığı ………………..hareketi sonucu meydana gelir.
e) Denizlerin derinliğinin veya batık gemilerin yerinin tespit
edilmesinde……….……….adı verilen bir cihazdan yararlanılır.
f) Ses en iyi şekilde ……………….. maddelerde yayılır.
1
2 ) Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanın
önüne Y yazınız.
1-(….) Bir ışık kaynağından çıkan ışık doğrusal şekilde yayılır.
2-(….) Ses, suda yayılabilir.
3-(….) Tüm cisimlerin ürettiği sesler aynıdır.
4-(….) Bir kalemle farklı cisimlere vurulduğunda farklı sesler çıkar.
5-(….) Ses kaydedilemez.
6-(….) Farklı yalıtım maddeleri sesin yayılmasını farklı oranlarda engelleyebilir.
3 ) Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
1-) Işık ve ışığın yayılması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) ışık her yönde yayılabilir
B) ışık doğrusal olarak yayılır.
C) Işık bir engelle karşılaştığında yayılmayı sürdürür.
D) ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ısınları denir.
2-) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Ses, maddelerin titreşimi sonucunda oluşur.
B) Ses, farklı kaynaklar tarafından oluşturulabilir.
C) Işık enerjisi başka enerjiye dönüştürülemez.
D) Cisim, ışık kaynağına yaklaşınca gölge boyu uzar.
2
3-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir cismin yapıldığı madde değişirse ürettiği ses de değişir.
B) Bir cismin ortamı değişirse ürettiği ses de değişir.
C) Farklı kaynaklar tarafından oluşturulan ışık miktarı farklıdır.
D) Işık ve ses birer enerji türü değildir.
4-) Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını en fazla önler?
A) Karton kaplı madde
B) Köpük dolu madde
C) Naylon kaplı madde
D) Kumaş kaplı madde
5-) “…… saydam olmayan maddelerden geçer, ama…… saydam olmayan
maddelerden geçemez.” cümlesinde boşluklara sıra ile hangi kelimeler
getirilmelidir?
A) Ses-yansıma B) Işık-ses C) Ses-ışık D) Işık-ses kaynağı
6-) Aşağıdakilerin hangisinden çıkan ses en az duyulur?
A) Plastik top
C) Tahta kasık
B) Cam bardak
D) Porselen tabak.
3
Download