dolaşım sistemi fizyolojisi

advertisement
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
FİZYOLOJİSİ
Doç.Dr. Mehmet Özler
1
KVS
• Ana fonksiyonu dokuların ihtiyacını karşılayan kanın uygun basınç ve
akımda dokulara ulaştırılması
• Bu iş için ihtiyaç;
1. Uygun damar içi bileşen kan
2. Uygun pompa
•
•
•
Özel kas yapısı
Özel elektrik sistemi
Özel odacık ve damar çıkışı
3. İletici kanallar
•
•
Yüksek basınçta iletici arterler
Depo ve toplayıcı venler
4. Kontrol mekanizmaları
•
•
•
Kalbin kendine ait refleksler
Damarların kendine ait refleksler
Sistemik düzenleyici mekanizmalar
– Sempatik/parasempatik
– Baroreseptörler
2
Kalp
• Göğüs kafesi içine
yerleşmiş (2-5. kostalar
arası)
• Ağırlığı ve büyüklüğü: yaş
cinsiyet ve vücut ölçüsüne
göre değişir
• Ortalama 70-80atım/ dk,
5l/dk, 7500l/gün,
• Ömür boyu 3 trilyon atım
3
Kalp kası-fonksiyonel ünite
• Kayan filamentler
– Aktin-miyozin
– sarkomer
• SR iyi gelişmemiş
• Z çizgisine yakın beş kat daha geniş ama tek T tübül
sistemi
• Mitokondriden zengin
• Kapiller ağ genişliği 3-4 kat fazla
4
Kalp Kası
• Çizgili görünüm
• İnterkale diskler
• Gap junction (yarık bağlantı)
Sinsityal yapı



Atriyum kası
Ventrikül kası
Özelleşmiş ileti hücreleri
5
Kalp kasında aksiyon potansiyeli
• Dinlenim
potansiyeli; -85 mV
• Platolu aksiyon
potansiyeli
– Hızlı depolarizasyon
– Uzamış depolarize
durum (plato)
– Hızlı repolarizasyon
http://www.apsubiology.org/anatomy/2020/2020_Exam_R
eviews/Exam_1/CH18_Physiology_of_Contraction.htm
6
https://www.researchgate.net/figure/316688980_fig2_Figure-24-The-generation-of-the-action-potential-AP-The-changes-in-membrane
AP’nin Kaynağı
• Sinoatriyal düğüm
hücreleri
• Pace-maker potansiyel
(ritmik-spontan)
• Dinlenim; -55/-60mV
• Dinlenim potansiyeli
sabit değil
7
İleti sistemi
•
•
•
•
•
SA
Atriyum kasında orta 0,3 m/sn,
Düğümler arası yolda 1 m/sn
AV düğümde yavaş
His demeti ve Purkinje liflerinde
çok hızlı 1.5-4 m/sn
• Miyokard kasında hızlı
•
•
•
Guyton ve Hall Tıbbi Fzyoloji 13. baskı , Sf 127 Güneş Tıp Basımevi, 2017
Sinüs Ritmi ; 70-80/dak
A-V ritim; 40-60/dak
Purkinje; 15-40/dak
•
Parasempatik etki
• K geçirgenliğinde artış
•
Sempatik etki
• Sodyum ve kalsiyum geçirgenliğinde artış
8
Kalp döngüsü
• Bir kalp atımının başlangıcından bir kalp atımının başlangıcına
kadar olan olaylar
• Kalp hızının artması döngünün süresini azaltır
• Normalde sistol döngünün %40’ı
• Hız 3 kat artarsa %65’i
• Diyastol sonu hacim
• Sistol sonu hacim
• Ejeksiyon fraksiyonu
• Frank-starling yasası
9
Kalp kapakları
• Atriyoventriküler kapaklar;
– Sağ; triküspid
– Sol; biküspid (mitral)
• Ventriküler kapaklar
(semilunar);
– Sağ; pulmoner
• Sol; aortik
• Sistolün başında birinci
kalp sesi
– AV kapakların kapanma sesi
• Sistolün sonunda ikinci
kalp sesi
– Aort ve pulmoner kapakların
kapanma sesi
10
Dolaşım Sistemi
Damar enine kesit alanları (cm2)
• Aort 2,5
• Arteriyoller 40
• Kapiller 2500
• Venüller 250
• Ven kava 8
Guyton ve Hall Tıbbi Fzyoloji 13. baskı , Sf 170 güneş tıp basımevi, 2017
11
Dolaşım Sistemi
• Damar yarıçapındaki küçük artışlar akımı çok fazla
artırır.
• Periferik direncin 2/3’ü küçük arteriyollerdedir.
• Her sistolde yeni bir kan dalgası arterleri doldurur.
– Nabızı etkileyenler; atım hacmi ve kompliyans
– Direnç ve komplians nabzın sönmesine neden olur.
12
Guyton ve Hall Tıbbi Fzyoloji 13. baskı , Sf 175 güneş tıp basımevi, 2017
Kapillerde kanın fasılalı akımı
vazomosyon
• Kanın kapillerden akımı
sürekli değildir
• Kapiller bölgede kan
akımının ayarlanması
hipoksiye göre yapılır
13
https://www.slideshare.net/drchintansinh/capillary-circulation
Mikrodolaşımda Etkili Basınçlar
Starling Kuvvetleri
• Hidrostatik basınçlar
– Kapiller hidrostatik basıncı
– İnterstisyel sıvı hidrostatik basıncı
• Onkotik basınçlar
– Kapiller onkotik basınç
– İnterstisyel sıvı onkotik basıncı
14
Dolaşımın Düzenlenmesi
• Lokal düzenlemeler
– Lokal kan akımı kontrolü
– Frank-starling yasası
– Atrial refleks (bainbridge)
• Hümoral düzenlemeler
– Epinefrin, norepinefrin, vazopressin, ANP …
http://slideplayer.com/slide/9030253/
• Sinirsel düzenlemeler
– Baroreseptörler
• Aort 30 mmHg ↑
• Karotis 60 mmHg ↑
– Vazomotor merkez
• Sempatik ve parasempatik
15
Download