TÜSİAD: “Türkiye ekonomisi, istikrarlı büyüme patikasında üçüncü

advertisement
13 OCAK 2005
TS/BAS-BÜL/05-02
TÜSİAD: “Türkiye ekonomisi, istikrarlı büyüme patikasında üçüncü yılını da geride
bırakmıştır”
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)’ın her yıl yayınladığı, “Türkiye Ekonomisi”
raporunun 2004 yılına ilişkin değerlendirmeleri yayınlandı. Raporda, genel denge, istihdam, enflasyon,
kamu dengesi, para politikaları ile dış denge ve dünya ekonomisi konularında yıl genelinde yaşanan
gelişmeler ele alındı. Raporda ayrıca, petrol fiyatlarının enflasyon ve küresel büyüme üzerindeki etkileri,
parasal durum endeksi, istihdam dostu büyüme, milli gelir ölçüm problemleri gibi çeşitli konularda kısa
analizlere de yer verilmiştir. Raporda yapılan genel değerlendirmede aşağıdaki görüşlere yer verildi:
“2004 yılı, geçmiş iki yılda elde edilen kazanımların korunabildiği ve makroekonomik göstergelerdeki
iyileşmelerin derinleştiği bir yıl olmuştur. Nitekim, yıl içerisinde aralıklarla ortaya çıkan olumsuz dış
konjonktüre karşın, ekonomi “düşük enflasyon-yüksek büyüme” yörüngesinden sapmamıştır. 2001
krizinin ardından izleyen 3 yılda makroekonomik göstergelerde görülen belirgin iyileşme, şüphesiz
ekonomik programın getirdiği istikrar ve azalan belirsizliğin sonucu gerçekleşebilmiştir. Krizin ardından
uygulanmaya konulan ekonomik program, Türkiye ekonomisinde istikrarı sağlamanın yanı sıra büyük bir
yapısal dönüşümü de başlatmıştır. Devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanması ve piyasaların
rekabetçi yapısının güçlenmesi olarak özetlenebilecek olan yapısal dönüşüm, ekonomik birimlerin karar
verme süreçlerini de olumlu yönde etkilemiştir.
Ekonomik büyüme kesintisiz olarak son on iki çeyreklik dönemde pozitif olmuş ve önümüzdeki dönemde
bu eğilimini korumaya ilişkin beklentiler de olumlu seyrini korumuştur. Ekonomide sağlanan yüksek
büyümenin yanı sıra, fiyat istikrarına yönelik olarak önemli kazanımlar elde edilmiştir. Diğer taraftan,
kamu borç stokunun çevrilebilirliğine ilişkin kaygılar da ekonomik sorunlar arasındaki önceliğini
yitirmiştir. Tüm bu olumlu çerçevenin temel belirleyicileri ise mali alanda disiplin anlayışının yerleşmesi
ve yasal düzenleme ile Merkez Bankası’nın bağımsız yapısının sağlanması olmuştur.
Türkiye ekonomisinin hali hazırda karşı karşıya olduğu sorunlu alanların üstesinden gelinmesi ve mevcut
yapının hızlı, sağlıklı ve kalıcı bir büyüme sürecine dönüşmesi ancak kamu maliyesinin nihai olarak
düzelmesiyle mümkün olacaktır. Bütçe açığının ve kamu borçlarının milli gelire oranı makul seviyelere
gerileyene kadar, mali disiplin içerisinde, 2005 yılında, yüksek faiz-dışı fazla politikasına devam
edilmedir. Kamu maliyesindeki iyileşmenin mutlak suretle, içinde bulunulan reform sürecinin daha ileriye
götürülmesiyle desteklenmesi gerekmektedir. Yapısal reformların derinleştirilmesi ve bu alanda hükümet
tarafından sergilenecek kararlılık ise güven ortamının korunmasında belirleyici olmaya devam edecektir.
Bu noktada, IMF ile Stand-by düzenlemesiyle desteklenen yeni üç yıllık programın kesintisiz
uygulanabilmesi sağlam bir çıpa etkisi gösterecektir. Bununla birlikte, temel dengesizliklerin giderildiği
bir makroekonomik ortamda, yapısal reformların maliyetleri ise göreceli olarak azalacaktır. Söz konusu
yapısal reformların kararlılıkla devam ettirilmesi ve uygulanmasıyla birlikte, olumsuz dış şokların etkileri
istikrar eğiliminden geçici sapmalarla sınırlı kalabilecektir.”
TÜSİAD Türkiye Ekonomisi 2004 raporu www.tusiad.org adresinde yer almaktadır.
TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
BASIN BÜROSU
Meşrutiyet cad.No.74 Tepebaşı 80050 – İSTANBUL
Tel: (0212) 2495448 / 2491929 / 2515313 / 2490723 Fax: (0212) 2933783
Download