KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
İKTİSAT POLİTİKASI
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
EKN-401
ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ
7
3+0
3
3
Seviyesi
Lisans
Ders Türü
Zorunlu
Koordinatörü
Doç.Dr. Metin BAYRAK
Ders Veren
Prof.Dr. Cusup PİRİMBAYEV
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
-
Derslik
-
Dersin Amacı
Öğrencinin iktisat teorisinde öğrendiği bilgilerinin para ve maliye politikaları araçları ile ekonomi
politikasının oluşturulmasında ve uygulanmasında piyasa mekanizmasının ulusal ve dünya
ölçeğinde gösterdiği dinamik gelişmelerle birlikte iktisat teorisinden iktisat politikasına geçiş
sınırlarını veriler ışığında değerlendirme ve amaç ve uygulama sonuçlarını analiz etme gücü ve
becerisini kazandırma.
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 Keitch Cuthbertson, İktisat Politikası,
Kitap
2 Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası, OM Yayınları, İstanbul, 2002.
Kitap
3 William H. Branson (Çev: İbrahim Kanyılmaz), Makro İktisat Teorisi ve Politikası, Alfa, İstanbul,
1995
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Öğrencinin iktisat politikasında kullanılan araçları ve kurumları, iktisat politikasının temel kavram, ilke ve kuramları
ile ekonomiye mikro ve makro müdahale etki ve sonuçlarının analitik analiz yöntemlerini bilmesi sağlanır ve bu
konularda değerlendirme ödevi hazırlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
Giriş: Bilim ve Bilimsel Yöntem. Ekonomi Bilimi. Ekonomi Politikasının Amaçları. Ekonomi ve
Ekonomi Politikasının Tarihçesi. Ekonomi Politikasının Bazı Önemli Sorunları.
2. Hafta
Hazine Müsteşarlığı. Maliye Bakanlığı. Merkez Bankası. Devlet Planlama Teşkilatı. Dış Ticaret
Müsteşarlığı. Gümrük Müsteşarlığı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu.Sermaye Piyasası
Kurulu. Rekabet Kurumu.Politika Oluşturmada Kurumların İşbirliği.
3. Hafta
Ekonomi Politikası ve Uluslararası Kuruluşlar: Uluslararası Kuruluşlar. Uluslararası Ekonomik
İşbirliği. Uluslar Arası Para Fonu (İMF). Dünya Bankası Grubu. Dünya Ticaret Örgütü (WTO).
Uluslararası Kuruluşların Etkileri.
4. Hafta
Makroekonomik Denge: Tüketim Ve Tasarruf. Yatırım. Devlet Giderleri. Dış Denge. Ekonominin
Genel Dengesi.
5. Hafta
Makroekonomik Denge: Ekonomik Dengenin Parasal ve Reel İfadesi. Klasik Genel Denge. Keynesyen
Genel Denge. İS, LM Eğirlerinden Makroekonomik Dengeye.
6. Hafta
Milli Gelir, Gelir Dağılımı ve Büyüme: Tanımlar. Milli Gelirin Hesaplanması. Matematiksel Bir
Yaklaşım. Milli Gelirin Ekonomik Anlamı. Kişi Başına Gelir. Ekonomik Büyüme. Milli Gelirin Paylaşımı
(Gelir Dağılımı). Türkiye Örneği.
7. Hafta
Kamu Finansmanı: Bütçe. Bütçe Finansmanı. Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi. Kamu Kesimi İç
Borçlanması. Hazine Dış Borçlanması. Borç Stoku ve Borç Yükü.
Haftalık Ders İçeriği
8. Hafta
Kamu Finansmanı: Borçların Geri Ödenmesi (Borç Servisi). Türkiye’de Kamu Kesimi Borçlanma
Gereği. Bütçe Gelir-Gider ve Finansman Şeması. Bütçe Dışı Kamu Maliyesi.
9. Hafta
Para Ve Döviz Kuru: Para. Döviz Kuru. Türkiye’de Para Politikası.
10. Hafta
Mali Piyasalar,Para Piyasası.Para Piyasası Kurumlar:Bankalar.Sermaye Piyasası.Borç Verilebilir Foт
Piyasası ve Özel Kesimin Piyasa Dışına İtilmesi.Türkiye’de Para ve Sermeye Piyasası. Türkiye
Bankacılık Sektörü. Piyasalar İle Ekonomi Politikası İlişkisi.
11. Hafta
Ödemeler Dengesi: Genel Açıklamalar. Ödemeler Dengesi Tablosunun Ayrıntıları. Ödemeler Dengesi
Verileri. Analitik Ödemeler Dengesi Tablosu. Ödemeler Dengesi Tablosunun Yorumu. Türkiye’de
Ödemeler Dengesi Gelişmeleri.
12. Hafta
Enflasyon: Tanımlar. Enflasyon Çeşitleri. Enflasyonun Hesaplanması. Enflasyonla İlgili Çeşitli
Konular. Türkiye’de Enflasyon. Enflasyonla Mücadelede Gelirler Politikası. Türkiye’de Enflasyonla
Mücadelenin Geçmişi.
13. Hafta
Ekonomide Beklentiler: Giriş. Beklentilerin Oluşturulması. Rasyonel Beklentiler Teorisi. Beklentilerin
Ekonomi Politikasındaki Önemi.
14. Hafta
Makroekonomik Tahmin. GSMH Büyümesinin Yön Ve Boyut Tahmini. İstihdam ve İşsizlik Oranı.
Bütçeyi Okumak. Kamu Borçlanmasını İzlemek. Ödemeler Dengesinin Gidişi. Parasal Göstergelerin
Anlamı. Mevduat ve Kredi Değişimleri.Borsa Endekslerinin İzlenmesi.
15. Hafta
Makroekonomik Amaçlar, Araçlar,Çelişkiler.Maliye Politikası.Para Politikası.Para ve Maliye
Politikalarının Uygulanması.Döviz Kuru Politikasının Esasları.Kur Rejimi,Para ve Maliye
Politikası.Faiz Politikası. Dış Ticaret Politikası. İstikrar Politikası.
16. Hafta
Türkiye’de Ekonomi Politikası: 2000 Yılı Öncesi Uygulamaları. Ekonomik Krizler ve Türkiye. 2000
Yılından İtibaren Uygulanan Programlar. Türkiye İçin Ekonomi Politikası Çerçevesi. Ekonomik ve
Siyasal İstikrar İlişkisi.
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
1
40
40
Final
1
60
60
Download