PowerPoint Sunusu - Tıbbi Onkoloji Derneği

advertisement
Altyapısı Yetersiz Hastanelerde
Tıbbi Onkolog Olmak
Dr. Bülent ERDOĞAN
Ağrı Devlet Hastanesi
 Yıllık 145000-165000 yeni kanser vakası olduğu tahmin
edilmektedir
 2023 yılı tahminlerine göre ülkemizde kanser
insidansının binde 3-3,2 civarında yıllık yeni kanser
vaka sayısının ise 245000-345000 aralığında olması
beklenmektedir
Başlıca Sorunlar
 Onkoloji konusunda yeterli eğitimi ve deneyimi olmayan
diğer branş hekimleri
 Tanı imkanlarının kısıtlılığı
 Multidisipliner yaklaşımın olmaması
 Kalifiye personel ve donanım eksikliği
 Yöneticilerin onkoloji hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması
 Hastanelerin kurumsallaşamaması ve kişiye bağımlı olması
Onkoloji Altyapısı
 İdarenin Anladığı
 Kemoterapi koltuğu ve kabini
 Tıbbı Onkoloğun Anladığı/İstediği
 Tanı konulan hastane
 Komplikasyonlarla baş edilebilen hastane
 HEKİM
 Mesleğin gereklerini yerine getirememek
 Malpraktis
 İş gücü kaybı
 HASTA
 Modern tanı ve tedavi imkanlarından faydalanamama
ÇÖZÜM ÖNERİLERİM
 Alt yapısını en azından asgari düzeyde tamamlamış,
yeterli teşhis ve tedavi imkanlarına sahip hastanelere
atama yapılmalıdır
 Atama yapılan hastanelerde idarede birimin
devamlılığını sağlamakla sorumlu görevli olmalıdır
SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Download