M. Meclisi B : 114 23 . 2 . 1978 O : 2 Bunun dışında, sadece

advertisement
M. Meclisi
B : 114
Bunun dışında, sadece 100 bin tonluk bir açığı­
mız yar, bu 100 bin tonun sağlanması için de Ma­
caristan ve ttalya ile kesin anlaşmalara bir - iki gün
içinde varacağız.
Bunu bilgilerinize bu şekilde arz etmek isterim.
İkincisi, göztaşı konusu söylediniz. Bu konuyu
kesinlikle araştırmış değilim; ama ulaştırdınız, bunu
inceleme fırsatını bulunca size yazılı olarak cevap ve­
receğim Sayın Dalkıran.
Üçüncüsü, traktörler konusu. Biraz önce, iç pi­
yasa hareketlerinde söylediğim gibi, gerçekten Tür­
kiye'de bir fiyat anarşisi var. Hele bu, araba, kam­
yon, otobüs ve traktör gibi devamlılığı olan tüketici
maddelere gelince daha fazladır. Biliyorsunuz, 129
bin lira resmi fiyatı olan bir renault bugün maalesef
250 bin liraya satılıyor. Bunda, kısmen üretim ve tü­
ketim arasındaki talep boşluğu olduğu gibi, aradaki
aracıların da, çok fazla aracının ve el değiştirmesi­
nin de rolü var. Bu konularda sağlıklı bir çalışma
yapıyoruz ve kısa zamanda size bu çalışmaların so­
nucunu arz edeceğim efendim.
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır efendim.
Sayın Müfit Bayraktar, buyurun efendim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Bakan
devamlı dış ticaret açığının varlığından bahsetmekte­
dirler. Bununla, bugünkü ithalatın fazla olduğunu
mu söylemek istemektedir, bugünkü ihracatın fazla
olmadığını mı belirtmek istiyor? İthalatta kısıntı yap­
mayı düşünmekte midirler?
2. Ocak 1978'de ithalat ve ihracat durumları
nedir?
3. Zirai kredilerden büyük toprak ağalarının
faydalanmış olduğunu ifade ettiler. Bu kesimin, kre­
di miktarındaki yüzdesi kaçtır?
4. Ziraat Bankası kaç dönüm sulu araziye trak­
tör kredisi verecektir?
Son bir soru: «Hayat pahalılığı % 50 artış gös­
terdi» diyen bir kimse, pancar çiftçisinin sızlanma­
sına çâre olarak pancar paralarını ne zaman ödeye­
cektir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar.
Sayın Bakan, yazılı, sözlü?..
TİCARRET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜ­
LER (Devamla) — Efendim, birincisini hemen ce­
vaplayayım; ama müsaade ederlerse öbürlerini yazı­
lı cevaplayayım..
«Bugünkü ithalatın fazlalığından mı bahsediyor»
dediler. Şimdi Sayın Bayraktar, Türkiye'de, piyasada
öyle malları görürsünüz ki, dünyanın, ekonomisi en
-
23 . 2 . 1978
O :2
gelişmiş ülkelerinde dahi o mallan böylesine bolca
bulmak mümkün değildir arkadaşlar. Biz gelişmekte
olan bif ülkeyiz. Geniş kaynaklarımız var; ama eko­
nomi yönünden henüz gelişme seviyesine, sanayileş­
me seviyesine ulaşmamış bîr ülkeyiz. Çıkın, İstan­
bul'da, Ankara'da, hatta gidin Gaziantep'e, bazı yer*
lere, çok zengin Avrupa ülkelerinde göremediğiniz
bazı tüketim maddelerini bol bol görürsünüz, bulur­
sunuz.
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Kaçakçılıktan dolayı
sayın Bakan.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Yalnız kaçakçılık değil; herkesi kaçak­
çılıkla itham etmeyelim.
Yalnız geçen yıl 5,7 milyar dolarlık ithalat ya­
pıldı; toplam ithalat yekûnu 5,7 milyar dolar. Biz
1978 yılı ithalat programım hazırlarken, bilhassa li­
berasyon listelerindeki spekülatif amaçla ithalata
mani olmak üzere, bu miktarı 4 950.000 000 dolar
olarak indirdik. Yani, 800 milyon dolardan daha
aşağı tutmayı bir prensip haline getirdik.
Bunun yanında Sayın Bayraktar dostuma şunu
açıklamak isterim: Her ay (yeni dış ticaret ithalat
kararnamesine bağlı getirdiğimiz bir prensip kararı­
mız var) Ticaret Bakam, Maliye Bakam, Gümrük ve
Tekel Bakanı ve Sanayi Bakanı liberasyon listelerin­
den istemeleri kontrol edeceğiz. Biliyorsunuz arka­
daşlar, ülkemizde bir ara demir tahsisleri verildi ve
bu demir tahsisleri ne şekilde, gümrüklerden değişik
tarife pozisyonlarıyla ithal edildi ve kimler tarafın­
dan piyasaya nasıl sürüldü; bunların hepsi belgelen­
di. Ülkemizde dış ticaretin daha düzenli hale getiril­
mesi ve hiç bir kalkınmış ülkede görülmeyen mal
bolluğunun, mal anarşisinin daha düzenli hale geti­
rilmesi için, bundan sonra Hükümetimiz daha iyi
bir kontrol sistemi üzerinde durmaktadır. Yani dış
ticaret açığını nasıl önleyebiliriz; bunun bence birin­
ci esas unsuru, ithalatı kısıtlama ile birlikte, daha
önemli unsuru, ihracatımızı artırmaktın Ben, ülke*
mizin kaynakları itibarıyla 1,7 milyar dolar değil,
bundan çok daha üst seviyede bir ihracat kaynağı Ve
olanağı olduğunu kabul ediyorum.
Diğer sorularınızla ilgili cevapları, müsaade eder­
seniz yazılı olarak cevaplandıracağım Sayın Bayrak­
tar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sâym Gündüz Onat.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan,
arz edeceğim soruların Sayın Bakan tarafından ce­
vaplandırılmasını dilerim.
635 -
Download