Kanun işe yarıyor değil mi?

advertisement
T.B.M.M.
B:63
3.2.1993
0:1
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kanun işe yarıyor değil mi? Ne güzel işliyor
Sayın Bakanım. Arkadaşlar çok tenkit etmişti... Allah büyüktür, ne güzel işliyor...
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Kanun, tabiî, sakatların bile işine
yarıyor.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Tabiî, siz de kullanın.
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Gerçekten çok yarıyor.
Yani, yavaş yavaş oturmaya başladı.
,
HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Bakan, bu yeşil kartı yırtan o kadar çok insan
var ki...
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Doğru (!..)
BAŞKAN —- Sayın Bakan, siz sözlü som önergesine cevap verin efendim...
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Arkadaşlarımın söyledikleri sözleri,
değer taşıyor düşüncesiyle cevaplamak istiyorum. Onlar milletvekili arkadaşlarım çünkü...
BAŞKAN — Efendim, değer taşırlar da, siz cevaplamayın.
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Şimdi, diğer soruya geliyorum:
"İnsanların ve gelecek nesillerin sakat kalmamaları için ne tedbirlerin düşünüldüğü?"
Biraz evvel söylediğim gibi -köyde birçok kimse birbiriyle akraba olduğu için- akraba evlilik­
lerinin devam etmesi, risk gruplanyla akraba evliliğinin olması, tabiî, hastalığın devamına imkân
verecek durumdadır.
*
Şimdi, bizim yapacağımız, 1992 yılında başladığımız, yaygın olarak, 338 kişide, elektromiyografi ve biopsi çalışmasıyla, kesinkes, rakamsal olarak, birbirleriyle evlenmesi halinde kimlerde
hastalığın ortaya çıkabileceğini ismen ortaya koyacağız, kayda geçireceğiz. Bunu yaptığımız tak­
dirde, köydeki kişilerden kimlerin birbirleriyle böyle bir evlilik ilişkisi içine girmemesi gerektiğini
ortaya çıkarmış olacağız. Bunu, tabiî, hem bilim adamları olarak anlatacağız bölge insanlarına,
hem de din adamlarımız kanalıyla uygun bir şekilde anlatacağız, Bunun bize yararları olacaktır.
Yukarıda belirtildiği üzere, hastalığın kesin bir tedavisi bulunmadığından, çalışmalar, korun­
ma tedbirleri üzerine yoğunlaştırılmaktadır.
Bununla birlikte, bugünkü tıp ilminin ulaştığı nokta ve sağladığı imkânlar ölçüsünde, hastalı­
ğa yakalanmış kişilere tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmeye devam edilecektir.
Teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Sayın Elkatmış, söz istiyor musunuz efendim?
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy­
la selamlarım.
Öncelikle Sayın Bakana, verdiği bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunarım.
Gerçekten bu köyde büyük bir dram yaşanmaktadır. Nitekim, televizyon programlarına da
konu olmuş, televizyonda sırf bu konu için özel bir program da yapılmıştır. Sayın Bakanımızın da
izlediğini tahmin ediyorum.
•
' -
— 46 —
Download