CJ Senatosu B : 47 Hepinizin bildiği gibi, kısaltılmış askerlik

advertisement
CJ Senatosu
B : 47
Hepinizin bildiği gibi, kısaltılmış askerlik eğitimline
tabi tutulan yedeksuibaylar ıvardır. Aynı dönemde
dört ay askerlik yapmışlardır bunlar. Aynı dönem­
de askerlik yapan arkadaşları 1,5 sene askerlik yap­
mıştır. Burada eşitlik ilkesine aykırı bir durum da
katiyetle yoktur.
Birinci ek maddeye özellikle takıhndı. Bu hu­
susta Komisyonun bir açıklannada bulunması iste­
nildi. Bu konuda Sayın Akmandor ve Sayın Müezzinoğlu gerekli açıklamayı yaptılar. Komisyon ola­
rak bizim de söyleyeceklerimiz 'bunun ötesinde bir
şey değildir. Ancak, ben müsaademizle şunu izah
etmek, açıklığa kavuşturmak istiyorum.
işçi olaralk Türkiye'den giden bir kimse, orada
işçi olarak çalışıp patron durumuna gelinceye kadar
29 yaşını zaten geçmiş olur. 18 yaşından önce ora­
ya gitmek pek bahis konusu değildir işçi olarak,
2Q yaşından önce gitmek bahis konusu değildir. 9
seneden, 8 seneden önce de işçi olarak gideni bir
kimsenin işçi ücretinden tasarruflarıyla patron du­
ruma gelmesi oldukça zor bir husustur.
ıHİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Orada çocuk­
larımız; yetişiyor efendim.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
MBBMET EMİ'N ALANYALI ((Devamla) — Ga­
yet tabii düşünülmeyecek konu da değildir, düşünü­
lebilirdi; ama özellikle Milli Savunma ve
Ordu
mensuplarımız, değerli mensuplarımız bunun istis­
marından çekindikleri için bu husus üzerinde önem­
le durmuşlardır. Bu tasandan istifade edebilmek için
askerlik dönemi içinde mutlak, surette işçi statü­
sünde olmasının tevsiki aranacaktır. Bunun bir tek
istisnası vardır, o da doktorlar. Eğer bir doktor
yurt dışında işçi statüsünde çalışıyor ise, işçi olma­
sına ve oturma izni bulunmasına rağmen, bu ta­
sarıdan yararlanamayacaktır. Çünkü,
Türkiye'nin
doktora büyük ihtiyacı vardır.
Taisarı büyük bir ihtiyacı cevaplandırmaktadır.
Sadece yurt dışındaki işçilerimizin işini kaybetme­
melerinin ötesinde, bunlar askerlikten kaçabilmek
için 29 yaşına kadar; malurmuâliniz bunların asker­
lik sürelerini erteleme imkânı vardır Milli Savun­
ma Bakanlığının ve ertelenmektedir. Asker kaçağı
durumundan da kurtulabilmek için zaman zaman
bunların bir yalbancıyla evlenip tabiyet değiştirme
yoluna da gittikleri malumdur, çioğumuzca bilin­
mektedir.
Bu tasarı, ıbu bakımdan yurt dışındaki işçileri­
mizin birçok problemlerine çare getiren ve Milli
— 21
20 . 3 . 1980
O : 2
Salvunmamııza da, çıdk daha geri önemde olmakla
beraber, birinci kriterden, bazı imkânlar sağlayan bir
tasarıdır.
Olumlu (oylarınızla tasarının bir an önce kanunlaş^
masını gerçekleştirirseniz, gerçekten bu memlekete
büyük hizmet sağlayacak bir kanunu
yürürlüğe
koymuş olacaksınız.
'Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın Komisyon, bir noktayı, lütfen açıklarsa­
nız, zira sorulan sorudan onu çıkartma imkânı do­
ğuyor. Sayın Çelebi'nin sorusunda şöyle bir nokta
ıvardı...
'İSKENDER CENAP E G E (Aydın) — Söyledi
onu.
LÜTFİ TAKOĞLU (Kocaeli) — Cevapladılar
efendim.
BAŞKAN — Kafi gelmedi gibi geliyor, tzin ve­
rirseniz biraz açıklasınlar efendim,
«İşyeri açmış olanlar» buyurdunuz. Bu işyeri
açma orada birtakım şartlara bağlı derler,
Sayın
Çelebi de bildirdiklerinde. İşçi olarak çalışılır bir
müddet; ondan sonra işyeri açma hakkı verilir. :b;r.
Bir de diyorlar, orada bir yabancıyla evlenip işyeri
açma hakiki verilir, iki. Bir de işyeri açmıştır, ondan
sonra ayrılmış ve başka birinin namı olan yerde iş­
yerinde çalışmaktadır. Bunlar sigortalıdır diyorlar
aynı zamanda. Bunların sigorta haklan kaybolma­
mıştır; ama işçilik hakları bu istenilen anlamda git­
miştir. Orada devamlı çalışıyor, hatta hatta diyor­
lar, bir kere anlattılar bunu, Berlin'in bir mahalle­
sinde 4Q bin Türk çalışıyor. O 40 bin Türk'ün yiye­
ceğini, içeceğimi sağlayan tüm işçiler Türklerdir di­
yor. Yani bakkallar, dükkanlar; 'büyük patronlar de­
ğil. Bunlar boyacıdır, yoğurtçudur; hepsi var diyor.
Bunlarında ıbu halklardan yararlanma imkânı yok mu­
dur diyorlar; işçilikten geldiğine göre?..
İBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
MEHMET BMIİN ALANYALI (Devamla) — Sayın
Başkan, eğer işçi
statüsü
içinde olduklarını
tevsik edebiliyorlar ise yararlanacaklar.
BAŞKAN — Ama yasa aynen, «İşçi olarak çalış­
makta olan» diyor da ondan korkuyorlar efendim.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın — Açıkladı
ya Sayın Başjkan.
BAŞKAN — Sayın Ege, hiçin sabırsızlık gösteniyorsunuz? Yarın bir haksızlık çıkar efendim. İzin ve­
rin, beş dakikayı almaz bu.
Buyurun efendim.
Download