Diğer önergeyi okutuyorum

advertisement
T.B.M.M.
B : 32
5 . 2 . 1992
O:1
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığa
Görüşülmekte olan 15 Sıra Sayılı "Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine aşağıdaki
fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederiz,
Adnan Kahveci
İstanbul
Hasan Çakır
Antalya
Ülkü Güney
Nevşat özer
Bayburt
Muğla
Halil İbrahim özsoy
Afyon
öneri :
Kat maliklerinin salt çoğunluğunun kararıyla, apartmanlarda veya işyerlerinde ısı payöl­
çer kullanımına geçilebilir. Bu amaçla, daire ve işyerlerinde tesisat döşenebilir. Bu tesisatın ma­
liyeti, Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat malikleri arasında paylaşılır.
Isı payölçer veya kalori ölçer takılan binalarda ısıtma giderleri, ısı payölçerlerin yaptığı
ölçümler üzerinden hesaplanır. Bağımsız bölümlerine ısı payölçer taktırmayan kat malikine,
en yüksek ısı kullanımı kadar Ödeme tahakkuk ettirilir. Isı pay ölçerlerini söken veyahut da
kıranlar, en yüksek ölçüm tarifesi üzerinden ısıtma giderine katılırlar.
BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme koyacağım,
Birinci önergeyi tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan "634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci Maddesine Ek Fıkra Ek­
lenmesi Hakkındaki Kanunun" doğal gaz ibaresinin yanına "soba ve kat kaloriferi" kelimele­
rinin eklenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
Ahmet Dökülmez
Kahramanmaraş
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) - Efendim, takdiri Yüce
Heyete bırakıyoruz
BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz?
ADALET BAKANI MEHMET SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, yeni bir alternatif
getiriyor, daha bir rahatlık sağlıyor anlayabildiğim kadarıyla.
BAŞKAN — Soba meselesi değil mi?
ADALET BAKANI MEHMET SEYFİ OKTAY (Ankara) — Soba değil efendim.
BAŞKAN — Bu, payölçer değil; siz konuşuyordunuz, onun için hatırlatıyorum...
ADALET BAKANI MEHMET SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yüce Heyetin takdirlerine
bırakıyoruz.
BAŞKAN — Eğer tam anlamadıysanız tekrar okutabilirim Sayın Bakan...
— 371 —
Download