M. Meclisi B : 131 var. Bir çelişki haline düşüpte, ıtaıtıbik`aıtı

advertisement
M. Meclisi
B : 131
var. Bir çelişki haline düşüpte, ıtaıtıbik'aıtı sıkıştı­
rır durum'uma gelmeyelim. Yani, Yüksek Seçim
kurullarını sıkıştırır durumla geluneyeil'iîm, temen­
nimiz (bu oluyor. Zira öyle maddeler geliyor ki,
ne Partüerarası Komisyonda görüşülmüş ne Mec­
lisinin kendi yüce komisyonlarımda görüşülmüş, bu­
rada bir yazı ve bir imza ile huzurumuza çıkı­
yor, hemen de oyluyoruz, geçiyor. Çünkü biz
Komisyona itimat ediyoruz ve mutlaka iyisini
getirmiştir düşüncesindeyiz.
Yine temenni ediyoruz ki, bunda 'da bir çe­
lişki olmasın- ve tatbikatta, kolaylıkla karşılaşılsın.
Mühim olan, biraz evvel de arz elıtiği'm gibi,
kış oluşu, soğuk oluşu meselesi değil de, iradenin
teeeUlisi içlin oy çokluğunu sağlayabilmektir. Oy
çokluğunu salğayabilmıefc, daha doğrusu oya katıl­
ma oranını artırabilmenin yanımda, ımillî iradenin daha -salim bir ş'eikilde tecellisi de herhalde
bahis konusu oluyordu.
'Bendeniz, bu hususta bir prensip kararına va­
rılmakta fayda mülâhaza 'ederimi. Zira, kimi ikti­
dar olursa olsun, bugün Adalet Partisinde olur,
yarın başka bir partide olur. Türk ımllletinin da­
ha imişallah -çok yıllar yaşayacağı, nice 50 yıülaır
yalayacağı hepimıizim duası, temennisi ve bepimılizin gayretti ieerislimde olan bir konudur. İktidar­
lar değişebilir. Mutlaka seçilme yönümden İkti­
darların .mahallî seçiımlere etkisi oluyor. Hepimiz
bunları tatbikatta gördük. «Filân partidendir,
ona yardımcı ottunuz, onun yanında olursak, (be­
raber oluruz, çok daha iyii olur.» demımiştir. 15
senedir politika ile meşgul oluyoruz, daha ileri
ve daha fazla meşgul olanlar da var. Hattâ bâzı
politikacıl'arumız da çıkarlar kürsüye, «Biz mu­
halefetteyiz, size daha çok hizmet 'ederiz» deriler;
öbürleri de, «Biz iktidardayız, size daha fazıla
hizmet ederiz» derler. Konuşmaılarımı İster ters
yönden, ister düz olarak alın, yalnız izin verin
de bunların böyle olduğunu kabul edelim. «Bize
oy verin, -size hizmet -edeceğiz» -derler.
BAŞKAN —• Sayın Yorulmaz, kanunum le­
hinde efendim.
CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) —
Lehte efendilin. Çıkmış olanın lehimde fcomuşuyorum -da, bâzı temennilerimiz oıluyor. Çünkü baş­
ka türlü mümkün olmuyor, zira önergeler o ka­
dar değiştirdi ki, lehte 'dediğim ondan -sonra bir
yığın aleyhte şeyler çıktı...
* 21 . 6 . 1973
O : 1
BAŞKAN — Efendim, usulü 'zorlayarak müm­
kün hale getirmeyin.
CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) —
Hay hay efendim. Onun için prensip olarak ma­
hallî seçimleri, büyük seçimlerin önüne -almakta
fayda vardır mülâhazasındayız, biz. Elbette ki
takdir yine Yüce Meclisindir.
Bir temennimiz -daha var. İnşallah büyük se­
çimimizde bunun örneğimi göreceğiz ve zorlanma
lüzumunu hissetmeyeceğiz. Örfi İdare de bu se­
çimlerde kalkmış olur da -seçmenle, 'seçilecek kişiler
çok daha rahat, konuşma ve oy verme iımkâmlarına
sahip olurlar ve o zaman millî irademiz de tam
olarak tecelli eder. öumhuriyet Halk Partisinin
görüşü de bu merkezdedir.
Teşekkür ederilm, saygılar sunarım.
BAŞKAN — 'Efendim, tasarının tümünü oy­
larınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul
edilmiştir. Tasarının tümü Meclisimizce kabul
edilmiştür.
4. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik
Kurumu
Kanununun 36 ncı maddesine bir fırka eklenme­
si hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Maline ve
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonla­
rından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu Geçici Ko­
misyon raporu (1/825) (S. Sayısı : 904) (1)
BAŞKAN — Efendim, bir maddelik bir ka­
nun içilin bir önerge vardır, takdim ediyorum.
Millet Meclisli Başkanlığına
Gündeımin birinci görüşmeısli yapılacak işler
kısmında yer alan, 904 -sıra sayılı, 1312 sayılı
Türkiye Elektrik Kurumu Kaınununun 36 ncı
maddesine bir fıkra eklenmesi haMnnda kamun
tasarısının, önemlime 'binaen gündemdeki diğer iş­
lere tafcdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini
arz ve teklif ederim.
112 No. lu
Geçici Komisyon Başkanı
E'salt Kıraltlıoğiu
BAŞKAN — Takdiımen Ve öncelikle görüşül­
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabuil etmeyenler... Kabul edilmiışıbir.
İvedilikle görüşülmesini oylarımıza arz ediyo­
rum. Kabul edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
(1) 904 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.
sonuna
Download