Uploaded by bruhmomenttwomad

10.Sınıf-Felsefe-Dersi-1.Dönem-2.Yazılı-Sınav-Soruları

advertisement
04.01.2019 CUMA
ADI SOYADI:
SINIF- NO :
10 A/B FELSEFE
MUSTAFA ŞEKER ANADOLU LİSESİ 2018–2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM 10.SINIFILAR FELSEFE DERSİ II. YAZILI SINAV SORULARIDIR:
20
A - Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1. Herhangi bir düşünceyi ya da görüşü ele alırken onu olduğu gibi kabul etmemek felsefi düşüncenin
…………………………........... özelliğindendir.
2. Yanlış da olsa bir yargı bildiren cümlelere …………………..………... denir.
3. .........................................., varlıkları var olmaları bakımından inceleyen felsefe alanıdır.
4. ………………………………., akılcı veya akılsal olma anlamına gelir.
5. Kelime anlamına göre ……………………………., var olan her şeydir.
10
B - Aşağıdaki kavramları karşısındaki kavramlarla eşleştiriniz?
10
C – Aşağıdaki ifadeleri Doğru “D” ve Yanlış “Y” olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
MATERYALİST : ………………..
ARKHE: …………………………
MONİST : ……………………..
REEL :…………………..
METAFİZİK: ………………………...
1.
2.
3.
4.
5.
60
EVREN
İKİCİ
İLK NEDEN
MADDECİ
AKILCI
FİZİK ÖTESİ
GERÇEK
TEKÇİ
İDEA
Ortaya konan bir görüşün delillendirilmesine temellendirme denir.. (……..)
Felsefede doğru cevaplar bir tanedir. (……….)
Dualizm anlayışına göre varlık maddeden meydana gelmiştir. (………)
Tarihte bilinen ilk filozof Farabi’dir. (……)
Felsefe ve bilim, her ikisi de varlığı açıklamaya çalışan etkinliklerdir. (…….)
D – Aşağıdaki soruları cevaplandırınız? Cevaplarınızı
SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kutucuğa yazınız.
11
12
13
14
15
TOPLAM
CEVAPLAR
1.
2.
3.
4.
5.
Kant’a göre; “Sadece felsefe yapmak öğrenilir. Kendi düşünceni, dünyayı, toplumu, deneyimin bizde bıraktığı
bilinmezlikleri eleştirerek.” Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Felsefe, bir sorgulama etkinliğidir.
B) Felsefe, bilimsel bilgi edinme çabasıdır.
C) Felsefe, kapsamlı bilgiye ulaşma çabasıdır.
D) Felsefe, insanın kendi yaşamını gözden geçirmesidir.
E) Felsefe, her dönem farklı fikirlerin ortaya konmasıdır.
Birçoğumuz yaşamın amacı nedir? Bir bilgiyi doğru ya da yanlış kılan şey nedir? İnsan, eylemlerinde özgür müdür?
gibi felsefi soruları hayatımızın akışı içinde sorarız. Bu soruların cevabını ancak felsefi bir düşünüşle bulabiliriz.Buna
göre felsefi soruların kişiye ne kazandıracağını en doğru ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutlu yaşam ilkeleri
B) Yaşamla ilgili problemleri çözebilme
C) Yaşamla ilgili öngörüde bulunma yetisi
D) Doğa olaylarını kontrol altına alma gücü
E) Dünyayı ve insan yaşamını yorumlama gücü
Felsefede sorular çok önemlidir. Çünkü felsefe sorularla gelişir. İnsan zihni, gelişen ve değişen varlık, bilgi ve
değerler hakkında sürekli bir arayış içindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden
biridir?
A) Akıl ve mantık ilkelerine dayanması
B) Dogmatik olmaması
C) Varlığın özüne yönelik olması
D) Kesin cevaplar içermemesi
E) Öznel nitelikte olması
Felsefede soruların tek bir doğru cevabı olmadığı için önemli olan önermelerin birbiriyle mantıksal olarak bir
aradalığıdır. Verilen ifadede felsefenin aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Eleştirel bir tavır sonucu ortaya çıkmıştır.
B) Kendi içinde tutarlıdır.
C) Hiçbir konuda son sözü söylememiştir.
D) Kapsamlı ve bütüncül bir bilgidir.
E) Kişisel ve özgündür.
“Dünya yuvarlaktır.” önermesi “Dünya” diye adlandırdığımız gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması
halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık “Dünya” kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o gerçek bir
varlıktır. Buna göre doğruluk ve gerçeklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Doğruluk bir değerdir.
B) Gerçeklik bir tür var olma durumudur.
C) Doğruluk, düşünceye bağlıdır.
D) Gerçeklik, insan algısından bağımsızdır.
E) Doğruluk, bilginin nesnesine uygunluğudur.
6. Tümevarım, tek tek olayları gözlemleyerek yargılara ulaşmaktır. Tümevarımın bize yaşadığımız dünya hakkında
oldukça güvenilir bilgiler sağladığı düşüncesi her zaman yol gösterici olmuştur. Buna göre tümevarım hakkında
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Mantıksal doğrulara ulaşır.
B) Mutlak olarak kanıtlanmış bilgiler verir.
C) Geçmişe yönelik açıklamalardan oluşur.
D) Özelden genele varmaktır.
E) Genel prensiplere dayanarak gözlemleri açıklar.
7. • Sıcak havalarda ince, soğuk havalarda kalın giysiler giyilmesi gerektiğinin bilinmesi
• Suyla dolu bir havuza taş gibi bir madde atıldığında taşın dibe batacağının bilinmesi
Verilen bilgilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezgisel olmaları
B) Deneyimlerle elde edilmesi
C) Doğuştan, akıl yoluyla gelen bilgiler olması
D) Temelinde inanç bağının bulunması
E) Olgusal bağlantılarının bulunması
8. Varlık felsefesinde “var olan” kavramıyla, zamanda ve mekânda var olan nesnelerin yanında, zihinde varlık bulan
nesneler de kastedilmektedir. Buna göre “var olan” hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Sadece olgulardan ibarettir.
B) Tüm “var olan” düşünen bir zihne bağlıdır.
C) Zihnin dışında algılanan her şeydir.
D) İnsan bilgisinin sınırlarını aşmaktadır.
E) Soyut ve somut olma özelliğine sahiptir.
9. I. Evrenin ana maddesi nedir?
II. İnsan eylemlerinde özgür müdür?
III. Yalnızca maddesel varlıklar mı vardır, yoksa tinsel varlıklar da var mıdır?
IV. Varlık var mıdır?
V. Varlık kaç tarzdadır?
Verilen sorulardan hangileri diğerlerinden farklı bir felsefe disiplinine aittir?
A) II.
B) III.
C) I.
D) IV.
E) V.
10. Varlık felsefesi, olgusal ya da zihinsel tüm varlıkları, daha doğrusu bir bütün olarak ‘Varlık’ı inceler. Varlığından ya
da yokluğundan, niçin ve nasıl var olduğundan ve var olanın ne olduğundan emin olmaya çalışır.
Buna göre varlık felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Varlığın belli bir tarzıyla sınırlı olmadığı
B) Varlığın var olduğundan kuşku duymadığı
C) Varoluşun kaynağı hakkında düşündüğü
D) Varlığın kendisini konu edindiği
E) Varlığın yapısını anlamaya çalıştığı
11. Bir felsefe öğretmeni, derse başlamadan önce kürsüde bulunan sandalyeyi eline alıp öğrencilere, “Bu sandalyenin var
olduğunu kim kanıtlayacak?” diye sorar. Bunun üzerine öğrencilerden biri öğretmenine şöyle bir soru yöneltir:
Hangi sandalyenin? Bu parçaya göre felsefenin, varlığa bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığı tarzlara ayırması
B) Görünen nesneler üzerinde araştırma yapması
C) Olgusal varlık alanını sorgulaması
D) Varlığın var olduğunu kabul etmesi
E) Varlıktan şüphe etmesi
12. Aşağıda felsefeyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Felsefede cevaplar öznel, sorular ise evrenseldir.
B) Felsefe, insanın kendini ve evreni anlama çabasıdır.
C) Felsefe eleştirel düşünmeyi temel alır.
D) Felsefe; merak, şüphe ve sorgulamaya dayanır.
E) Felsefenin ortaya koyduğu tüm bilgiler, bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
13. Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri değildir?
A) Yazma
B) İletişimi kolaylaştırma
C) Sembolleştirme
D) Düşünme ve anlamlandırma
E) Sosyalleşme
14. “Evrenin temel ögesi nedir?” sorusu hangi felsefe disipliniyle ilgilidir?
A) Ahlak felsefesi
B) Sanat felsefesi
C) Varlık felsefesi
D) Bilgi felsefesi
E) Siyaset felsefesi
15. Felsefe sınav kâğıtlarını okuyan bir felsefe öğretmeni “felsefe nedir?” Sorusuna verilen cevapları kontrol ederken;
• Ali’nin “felsefe yolda olmaktır.”
• Ayşe’nin “doğru düşünmektir.”
• Sema’nın “inanılanı sorgulamaktır.”
• Fatih’in “bilgelik sevgisidir.”
• Mehmet’in “düşündüğünü düşünmektir.”
Cevaplarını yazdığını görmüştür. Yukarıda verilen hangi isim Yunanca philosophia (felsefe) sözcüğünün
kelime anlamını yazmıştır?
A) Ayşe
B) Mehmet
C) Ali
D) Fatih
E) Sema
NOT BAREMİ: A ve D Grubundaki her sorunu doğru cevabı 4’er puan, B ve C Grubundaki her sorunu doğru cevabı 2’şer puandır.
( Ayrıntılı not baremi cevap anahtarındadır)
--------------------- BAŞARILAR -----------------
Sinan ŞEKER
Felsefe Grubu Öğretmeni
Download