8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı ( Klasik Sorular)

advertisement
1
210 sayısının asal çarpanlarını yazınız.
2
23,4009 sayısını 10’un kuvvetler�ne göre
çözümley�n�z.
3
8 Matemat�k
8. SINIF
1. Dönem 1. Yazılı
4
12 cm ve 18 cm uzunluğundak� �k� �p eş�t
uzunlukta parçalara ayrılacaktır.
Parça uzunlukları b�rer doğal sayı olacağına
göre, kaç farklı uzunlukta parça elde ed�l�r?
5
n b�r asal sayı ve ( −3 )
n en az kaç olur?
−n
=−
1
�se,
3n
6 × 102 + 2 × 100 + 5 × 10 −2 + 7 × 10 −3
Yukarıda 10’un kuvvetler�ne göre çözümlenm�ş olan ondalık kesr� yazınız.
6
1
B�r sınıftak� öğrenc�ler 2 öğrenc� daha olsaydı,
dörderl� ve beşerl� gruplara ayrılab�lecekt�.
Buna göre sınıf mevcudu en az kaçtır?
8. SINIF
1. Dönem 1. Yazılı
10 Aralarında asal �k� doğal sayının toplamı
12, 24, 28, 36, 45
Yukarıdak� sayılardan hang�ler� 35 �le aralarında asaldır?
8
( −3 ) x = −243
( −7 )y = −343 �se, x − y kaçtır?
9
441 = 72 ⋅ x 2 eş�tl�ğ�nde x’�n poz�t�f tam sayı
değer� kaçtır?
15't�r. Buna göre bu sayıların çarpımı hang�
değerler� alır?
8 Matemat�k
7
4
4
11 a = 2 ve b = 5 olduguna göre a ⋅ b �şlem�-
n�n sonucu kaçtır? (Teog sorusu)
12 0,000000002 sayısının b�l�msel göster�m�
a × 10n d�r.
Buna göre a × n kaçtır? (Teog sorusu)
2
8. SINIF
1. Dönem 1. Yazılı
13
2
x
8
16
3
8 ⋅ 106
( 16 ) −2 ⋅ 103
�şlem�n�n sonucu kaç basamaklı
b�r doğal sayıdır?
Dengede bulunan eş�t kollu teraz�n�n b�r
kefes�nde 83 gramlıık b�r kütle, d�ğer�nde
2x gramlıık b�r kütle bulunmaktadır.
Buna göre x kaçtır?
14 ( −3 ) −2  ⋅ 81 �şlem�n�n sonucu kaçtır?


8 Matemat�k
17 70 ve 84 sayılarının EBOB'u kaçtır?
18
15 50 ve 68 sayılarının EKOK'u kaçtır?
3
( −2 )
−2 5
�şlem�n�n sonucu kaçtır?
8. SINIF
1. Dönem 1. Yazılı
19 108 sayısını asal çarpanların çarpımı şekl�n-
8 Matemat�k
de yazınız.
20
52 ⋅ 50
�fades�n�n sonucu kaçtır?
125
4
Download