T.B.M.M. B : 89 6 . 5 . 1 9 9 7 O : 2 Ticarî promosyonun önemi dikkate

advertisement
T.B.M.M.
B : 89
6.5.1997
O:2
Ticarî promosyonun önemi dikkate alınarak, hedef pazar teşkil eden ülkelerdeki işadamları ve
kuruluşlara ulaşmak ve ikili iş imkânları yaratmak amacıyla uluslararası yayın organlarında Müs­
teşarlığımız koordinasyonunda Türkiye eki çıkarılması çalışmaları devam etmektedir.
Hedef piyasaya yakın olmak ve piyasa ihtiyaçlarına hızla cevap vermek ve KOBİ'leri ulusla­
rarası ticarete adaptasyonuna yardımcı olmak amacıyla Türk Ticaret Merkezleri kurulması çalışma­
ları sürdürülmektedir. Moskova ve Kiev projelerimiz ilk uygulamalar olacaktır.
Uluslararası pazarda tanıtım amacıyla ana sektörlerin ürün ve ürün gruplarının tanıtımı için
TRT/INT aracılığı ile 26 bölümlük bir program planlanmış bulunmaktadır.
Ayrıca, bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde dünya ekonomilerindeki gelişmelerin sektör ve
bölge bazında incelendiği "2000'li Yıllara Doğru Dünya Ekonomisi ve Türkiye İhracatı" adlı ya­
yınımız ilgililere sunulmuştur.
Bu çerçevede, aynı bölgede bulunan Ticaret Müşavirleriyle yurtdışında biraraya gelerek piya­
sa değerlendirmesi yapılacaktır. Bu toplantılardan ilki, 15 AB ülkesindeki Ticaret Müşavirleri ile
8-9 Mart 1997 tarihlerinde Brüksel'de yapılmıştır.
Firmalarımızı ihracata hazırlamak ve firmalarımızın özellikle KOBİ'lerin sorunlarını, yatırımüretim-ihracat aşamasında ele almak amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşların katı­
lımıyla ilki 27 Şubat'ta Gaziantep'de, ikincisi Çorum'da yapılan toplantılar, üretici, imalatçı ve ih­
racatçılara yönelik olarak, Malatya, Kahramanmaraş, Trabzon, Karaman, Erzurum, Edirne, Kayse­
ri, Denizli ve Van'da devam edecektir.
Dünya genelinde hızla yaygınlaşan, iletişim ve enformasyon konusunda yeni ufuklar açan
uluslararası bilgi ağı INTERNET, reklam ve pazarlama anlayışını giderek değiştirmekte, firmala­
rın bilgi kaynaklarına eriştiği, rakiplerini izleyebildiği, müşterileriyle itelişim kurarak hizmet ve
ürünlerin alınıp satıldığı bir ortam olma yolundadır. İşte bu bilinçle, İGEME'nin kuruluş amacı
olan ülkemizi, ihraç ürünlerimizi ve hiracatçı firmalarımızı tanıtmak, ilgili çevrelere ticarî bilginin
doğru ve zamanında ulaşmasını sağlamak, böylece ihracatımızı artırmak amacıyla İGEME, Wcb
Sitesini yurt içi ve yurt dışı kullanıcılara açmaktadır.
İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında UNCTAD'ın uluslararası arenaya "Ticarette Etkinlik
Girişimi" kapsamında ve onun araçlarından biri olarak sunduğu TİCARET NOKTALARI konusu
1994 yılından itibaren ülkemizde de büyük ilgi görmüş ve İGEME başından itibaren bu çalışma­
larda yer almıştır.
Ticaret noktaları (TN), bir ülkenin dış ticaret yapılanması içinde yer alan ve gümrük, banka­
cılık, sigortacılık, haberleşme, taşımacılık ve ticarî bilgi akışı alanlarında faaliyette bulunan kurum
ve kuruluşların, başlangıçta fiziksel, ileride ise sanal bir ortamda dış ticaretle uğraşan kesimlere
hizmet vermesini öngören bir çalışmadır. 1994 yılında 14 pilot ülkede başlatılan Ticaret Noktası
kurma çalışmalarına hâlen 104 ülke katılmış, buralarda 129 tane Ticâret Noktası kurulmuştur.
Öte yandan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin dış piyasalarda başarılı olabilmelerini teminen "Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ" ile, bölgesel kolaylıklar da içerilerek
KOBİ'lerin ihracata yönelik olarak örgütlenmeleri konusunda bir model geliştirilmiştir. Bu uygu­
lamayla, yetişmiş ve kalifiye işgücü gerektiren ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kar­
şılaşılan maliyetlerin ortaklara yayılması amaçlanmaktadır.
1997 yılı Nisan ayı itibariyle, tekstil-konfeksiyonda 8, gıda sektöründe 2, otomotiv yan sana­
yiinde 1, yazılım alanında 1, makine halısı ve dokumada 1, mobilya sektöründe 1, plastik işleme
sektöründe 1 olmak üzere, SDŞ sayısı 15'e yükselerek, biraraya gelen firma sayısı 695'i bulmuş­
tur. Bu yılın sonuna kadar SDŞ Statüsü verilen şirket sayısının 20'yi bulacağı tahmin edilmektedir.
— 74-
Download