TBMM B : 1 1 9 2 6 . 6 . 2 0 0 0 0 : 4 Sektör üretimi, 1996

advertisement
T.B.M.M.
B:119
26.6.2000
0:4
Sektör üretimi, 1996-1998 döneminde, yıllık ortalama yüzde 4 artış gösterirken, 1999 yılında
yüzde 6,3 oranında gerilemiştir. Madencilik sektörünün 1995 yılında cari fiyatlarla yüzde 1,27 olan
gayri safî yurtiçi hâsıladaki payı, 1999 yılında yüzde 1,14'e gerilemiştir. Ayrıca, sektördeki sivil is­
tihdam, 1995 yılında 167 000 kişiyken, 1999 yılında 134 000 kişiye düşmüştür. Sektör ihracatı, 1989
sonrası dönemde sürekli gerileyerek, 1993 yılında 233 milyon dolar seviyesine kadar düşmüştür.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET ARSLAN (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika rica edeyim...
BAŞKAN - Toparlarsanız efendim... Sayın Aksu bekliyor.
MEHMET ARSLAN (Devamla) - 1994 yılından itibaren, gerek Batı ekonomilerindeki can­
lanma gerekse Doğu Bloku ülkelerinin rekabetinin güç kaybetmesiyle, madencilik sektörü ihraca­
tı yeniden canlanma sürecine girmiş ve 1997 yılında, cari fiyatlarla 404 milyon dolarla, Yedinci
Plan döneminde en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 1998 yılında yüzde 10,1 oranında gerileyerek,
363 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 1999 yılında yüzde 5,5 artarak 383 milyon dolara
ulaşmıştır. Bu dönemde de ihracat kalemleri içerisinde en önemlilerini, başta bor tuzları olmak üze­
re, krom, manyezit, mermer gibi madenler oluşturmuştur.
İhracattaki önemli gelişmelerden biri, özellikle yerli sermayeli özel kuruluşların öncülüğünde
mermercilik alanında yaşanmıştır. Üretim teknolojisi alanındaki atılımlarıyla, gerek üretim mikta­
rı gerekse ürün kalitesi konularında mermercilikte önemli gelişmeler sağlanmış ve ihracatta hızlı
bir artış sürecine girilmiştir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Arslan, bitti...
MEHMET ARSLAN (Devamla) - Sayın Başkan, Mihrali Beyin süresinden 2 dakika kullana­
bilir miyim?
BAŞKAN - Tabiî efendim, buyurun. Sayın Aksu'dan gidiyor zaten... Taksimetre çalışıyor!..
MEHMET ARSLAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ül­
kemizde de, KOBİ'lerin inkâr edilemez bir önemi vardır; bu önem, KOBİ'lerin ülke ekonomisine
ve sosyal hayata yaptıkları katkıdan kaynaklanmaktadır. KOBİ'lerin, kendilerine özgü bazı özellik­
lerinin bulunması, önemlerini daha da artırmaktadır. KOBİ'lerin, ekonomilerde zaman zaman orta­
ya çıkan konjonktürel dalgalanmalara hızlı uyum sağlayabilmeleri, bu işletmelerin esnek yapıların­
dan kaynaklanmakta ve ekonomi için çok kritik bir önem taşımaktadır.
Büyük işletmelerin yönetilmesine, yayılmasına, kullanılmasına katkıda bulunmak amacıyla,
sanayiin ihtiyaç duyduğu alanlarda, yükseköğretim düzeyinde örgün ve meslekiçi eğitimlerle va­
sıflı insangücü yetiştirilmedir.
Diğer taraftan, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinin finansman, istihdam, ka­
lite ve standart alanlarında problemlerine çözüm bulmak amacıyla,,, kredi, vergi istisnası, yatırım
indirimi, KDV ve enerji destekleri artırılarak sürdürülmelidir.
Bu düşünceyle, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlayıp bizlerin önüne gelmesini sağ­
layan Devlet Planlama Teşkilatımızın güzide mensuplarına, sivil toplum örgütlerine, şahsım ve Mil­
liyetçi Hareket Partisi Grubu adına tebrik ve teşekkürlerimi sunar; açlık sorununu unutmuş, enflas­
yonun baskısından kurtulmuş, giyim, barınma, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sorunlarını çözmüş,
bugününden emin, yarınından umutlu bir Türkiye'ye kavuşmak dileğiyle, Sekizinci Beş Yıllık Kal­
kınma Planının, hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
-402-
Download