hedef pazar araştırmalarına igeme destek vermekte…

advertisement
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMALARINA İGEME
DESTEK VERMEKTE…
Ülkemizde 1995 yılından beri KOBİ’ lerin “ İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı ”
kapsamında desteklenmesi söz konusudur. Söz konusu karar firmaların ihracata yönelik etkin
bir yönetim modelini gerçekleştirmesi, uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanması için
gereken bilgi, insan gücü, mali kaynaklar ve çevre/ilişkiler gibi girdiler konusunda çeşitli
kolaylıklar sağlamaktadır. Bu desteklerden biri de Merkezimiz tarafından yürütülmekte olan “
İhracat Pazar Araştırması ” desteğidir.
Merkezimiz, Dış Ticaret Müsteşarlığı adına yaklaşık 8 yıldır “ İhracat Pazar Araştırması
Desteği ” ni uygulamaktadır.
DESTEĞİN AMACI :
Alternatif pazarların bulunması ve varolan pazar paylarının genişletilmesi amaçlanmakta
olup; böylece KOBİ’ler pazarlamayı pazarda öğrenme imkanı bulmaktadır.
DESTEKTEN KİMLER, NASIL YARARLANMAKTADIR?
İhracat yapsın yada yapmasın bütün firmalar bu destekten yararlanabilmektedir.
Uygulamadan tüm KOBİ, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve Üretici Dernekleri (ÜD)
faydalanmaktadır. Bunlar yalnız kendilerinin bizzat yaptığı, yürüttüğü projeler ile değil, kendi
bünyelerinde araştırmacı olmaması veya istemeleri durumunda, danışman firmalar yardımıyla
yaptıkları projelerle de bu yardımdan yararlanmaktadır.
KOBİ-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Bir ila iki yüz arasında işçi istihdam ettiği, bağlı olduğu meslek
kuruluşunca tevsik edilen,

Gerçek usulde defter tutan,

İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan,

Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 2 milyon
ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan firmalardır.
SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir.
ÜD-Üretici Dernekleri

Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir.
DESTEK KAPSAMINDA YAPILACAK AZAMİ FİNANSMAN YARDIMI
VE KOŞULLARI NEDİR?
Bir KOBİ’ ye her bir projesi için harcama belgelerine istinaden en fazla 7.500 $; bir yılda en
fazla 15.000 $; bu destek programının uygulamada olduğu süre içinde toplam olarak da en
fazla 75.000 $’lık destek sağlanırken, bir SDŞ veya üretici derneğince yürütülen ve uygun
görülen her bir proje için, harcama belgelerine istinaden en fazla 10.000 $; bir yıl içinde en
fazla 50.000 $’ lık desteği verilmektedir. İPAD kapsamında desteklenen harcama kalemleri:
Ulaşım, konaklama ve satın alınan doküman ve hizmetler olmak üzere üç gruptur.
a) Ulaşım: Türkiye’den araştırma yapmaya gidilecek pazara yalnızca bir defalık gidiş ve bir
defalık dönüş maliyetini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren
veya gemi bileti ücreti; şehirlerarası ve ülkeler arası ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi
sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren ve gemi bileti ücretlerini kapsamaktadır.
b) Konaklama: Hedef pazarda araştırma yapılırken kalınacak süre içinde, günlük 100 ABD
Doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideridir.
c) Satın Alınan Doküman ve Hizmetler:Araştırmaya yardımcı olmak üzere satın alınacak
basılı doküman ve yayın giderleri ile tercüman hizmetlerinin fatura karşılığında ödenmesidir.
Yukarıda belirtilen harcama kalemlerinden (a,b ve c) her biri için ödenecek destek miktarı,
KOBİ ve SDŞ/Üretici Dernekleri için belirlenmiş azami yardım miktarının %50 (yüzde elli)
sinden fazla olamaz.
Bu arada uygulamaya ilişkin bir diğer koşul da pazar sınırlamasıdır. Bir
proje ile en fazla 5 pazarın incelenmesi mümkündür. Ancak bu pazarların
coğrafi konum bakımından yakın, kültürel/sosyal ve pazar özellikleri
bakımından birbirine benzer ülkeler olmasına ve uçuş rotasının uygun
olmasına dikkat edilmektedir.
DESTEKTEN YARARLANMA ESASLARI NELERDİR?
Firmalar ürünleri için pazar bulmak ve doğru ihracat pazarlama stratejisi belirlemek amacıyla,
dünyanın neresinde olursa olsun potansiyel pazar olarak gördükleri ülkede araştırma yapmak
istemeleri halinde, seyahat öncesinde İGEME’ ye başvurarak söz konusu devlet yardımından
yararlanmaktadır. Firmanın Pazar araştırması yaparken yaptığı harcamaların bir kısmı daha
sonra İPAD kapsamında devlet tarafından karşılanmaktadır.
Uygulamada KOBİ, SDŞ ve Üretici Derneklerinin; Pazar Araştırması
Desteğinden yararlanmak için İPAD Rehberinde yer alan başvuru formu ve
taahhütnameyi doldurmaları, rehberde belirtilen standartlara uygun olarak
hazırlayacakları masa başı raporu, seyahat programı ve diğer gerekli
belgeler ile birlikte İGEME’nin Ankara’da bulunan Merkezine ya da
Marmara Bölgesinde yer alan firma/SDŞ/ÜD başvuruları için İGEME
Marmara Bölge Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
Başvurunun İGEME tarafından incelenmesi ve eksikler varsa tamamlanmasından sonra, proje
sahibine İGEME tarafından alan araştırmasını yapmak üzere hedef pazara gidebileceği
konusunda bir ön onay verilmektedir.
DESTEĞİN ÖDENMESİ VE ÖDEME ESASLARI NEDİR?
KOBİ, SDŞ ve Üretici Derneği ön onay bildirim tarihini takip eden 90 (doksan) iş günü
içerisinde hedef pazara giderek Pazar araştırmasını gerçekleştirir, İPAD rehberinde belirtilen
standartlara uygun olarak bir pazar araştırması sonuç raporu hazırlar, harcama belgeleri
(faturalar) ve rehberde yer alan ödeme talep formunu doldurarak İGEME’ ye teslim eder.
İGEME tarafından uygun bulunarak, Müsteşarlıkça desteklenmesine karar verilen projelerin
onaylanmasını müteakip, T. Cumhuriyet Merkez Bankası
ödemeyi öncelikle yapar.
Desteklemede; ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (KDV hariç) TL. cinsinden olanları TL.,
döviz cinsinden olanları ise ödendiği tevsik edilen fatura (belge) tarihindeki T.Cumhuriyet
Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL.
olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
DESTEKTEN YARARLANILMAYAN DURUMLAR NELERDİR?
Belirgin bir projenin parçası olmayan, çok genel mahiyette ön bilgi veren türden araştırmalar,
pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurtdışı geziler, satış amaçlı yapılan geziler, ticaret
fuarları, sergiler ve konferanslara katılımlarla ilgili geziler, grup seyahati, ticaret heyetiyle
gidilen veya resmi kurumlarca düzenlenen yabancı ülkelerde tanıtım amaçlı programlar,
ihracata hazır olmayan ürünlere yönelik projeler, halihazırda başlanmış bulunan, bu projeye
dayalı olarak başlatılmayan pazar araştırmaları ihracat pazar araştırması desteğinden
yararlanamaz.
İPAD DESTEĞİNE İLGİ NE DÜZEYDEDİR?
Pazar Araştırması Desteği Uygulamasının başlangıcından bugüne firmalarımızın konuya
ilgileri günden güne artmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar Merkezimize 577 proje
başvurusu yapılmıştır.
Başvurulardan 561’i KOBİ, 12’si sektörel dış ticaret şirketi ve 4’ü ise üretici derneği proje
başvurusudur. 269 projeye ödemesi yapılmış olup; diğer projelerin aşamaları devam
etmektedir.
Pazar araştırması desteğine başvuran firmaların % 17’si tekstil, % 16’sı otomotiv yan sanayii,
% 12’si makine sektörleri olup, geri kalan firmalar gıda, deri, kimya, tıbbi malzeme,
elektronik, ayakkabı sektöründen firmalara aittir. Pazar araştırması desteği kapsamında
potansiyel pazar olarak seçilen ülkelerin başında Almanya, A.B.D. ve B.A.E. gelmektedir.
Bu ülkeleri Çin, Fransa, İngiltere, Mısır, Rusya takip etmektedir.
DESTEK BAŞVURULARINI ARTIRMA ÇALIŞMALARI NELERDİR?
Uygulamacı kuruluş olarak Merkezimize verilen görev ve yetkiye dayanarak, pazar
araştırması projelerinin hazırlanma şekil ve esaslarını belirlemek ve uygulamaya açıklık
getirmek amacıyla Merkezimiz tarafından bir Rehber hazırlanmış olup ilgili tüm kurum ve
kuruluşlara, talep eden tüm firmalarımıza ücretsiz gönderilmiş olup halen de göndermeye
devam edilmektedir.
Pazar araştırması olgusunun ülkemizde yeterince açık olarak anlaşıldığını
söylemek yanlış olur. Çünkü, bir çok firmamız, pazar araştırmasını, bir
pazara
giderek
orada
satış
görüşmelerinde
bulunmak
olarak
algılamaktadır. Sizin ve rakip ürünlerin nerede, ne kadar, nasıl satıldığını,
tüketildiğini ve buradaki marjları bilmeden nasıl satış yapabilirsiniz. Bu
anlayışın
değiştirilerek
firmalarımızın
bilinçlendirilmesini
ve
bilgilendirilmesini sağlamak üzere, söz konusu destek bir çok ilimizde
firmalarımıza anlatılmış olup; bu konudaki bilgilendirme seminerlerine
2005 yılında da devam etmekteyiz.
Firmalarımızın bu destekten yararlanma kararlarını bize iletmeleri ile
birlikte kendilerine sunduğumuz danışmanlık hizmetimiz başlamaktadır. Bu
amaçla çıkarılan rehberin/başvuru formlarının ivedilikle kendilerine
ulaştırılması, anlaşılmayan noktaların açıklığı kavuşturulması, gerek masa
başı araştırmasına dayanak teşkil edilecek istatistik bilgilerin ve ilgili
adreslerin temin edilmesi gerekse alan araştırmasının nasıl yapılması
gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir. Bunun yanı sıra, incelenecek
ülkeye
ilişkin
pazar
bilgileri
de
Merkezimizce,
araştırmacılara
sağlanmaktadır.
DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN FİRMALARIMIZIN YAPMASI
GEREKENLER?
İGEME, ihracatımızın artırılması ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması
maksadıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda ihracat yapsın veya
yapmasın tüm KOBİ’ lere yardımcı olmaya hazırız. İhracat pazar
araştırması desteğinden KOBİ tanımına uygun bütün firmaların
faydalanması mümkündür. İhraç edebileceği bir malı olduğuna inanan tüm
firmalarımız aşağıda verilen adresimize bizzat ya da faks/posta/e-posta ile
başvurarak, tüm başvuru formları ile prosedür ve süreçlerin yer aldığı,
İPAD rehberinden edinebilirler. Yada İGEME web sayfasına girerek
www.igeme.org.tr adresinden “devlet yardımları” başlığı altındaki “ihracat
pazar araştırması” bilgilerine ulaşarak, 25 sayfalık rehberi görebilirler.
İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
Mithatpaşa Cad. 6o, Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 4172223
Faks: 0312 4172233
Web: http://www.igeme.org.tr
e-posta: [email protected]
İGEME-Marmara Bölge Müdürlüğü
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. D Blok
4. Kat Yenibosna/ Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: 0212-454 08 00
Faks: 0212-454 08 01
e-posta: [email protected]
Download