T.B.M.M. B : 12 5 . 12 . 1991 0 : 1 artıracak önlemler de dahil olmak

advertisement
T.B.M.M.
B : 12
5 . 12 . 1991
0:1
artıracak önlemler de dahil olmak üzere, gelir elde etme ve bunu muhafaza etmelerine yardım­
cı olacak stratejiler geliştirilmelidir. Bu tip stratejilerin, kadınlarla ilgili hukukî, geleneksel ve
benzeri engellerin ortadan kaldırılması, mevcut kredi sisteminden kadınların yararlanma im­
kânının artırılması konularında odaklanması gerekir, hükümetimizin ve yol gösterici olarak
da Meclisimizin, kadınların, geleneksel olan ve olmayan alan ve sektörlerde karar alıcı, politi­
ka hazırlayıcı, yönetici, uzman ve teknisyen olarak sayılarının gerçek anlamda ve gözle görü­
lür biçimde artırılmasını sağlayacak araç ve imkanları araması gereklidir. Kadınların, meslekî
ve idarî üst düzey görevlerde erkeklerle eşit temsil edilebilmesine imkan sağlamak amacıyla,
başta eğitim ve öğretim olmak üzere, temel imkânlardan eşit şekilde yararlanması sağlanmalıdır.
Kalkınmada kadının rolü, işçilerin yönetime katılımı, endüstriyel demokrasi, işçilerin kendi
kendilerini yönetimi, sendikalar ve kooperatifler gibi kurumsal etkinliklerde, kadınların eko­
nomik ve sosyal yapılar içerisindeki karar ve yönetim mekanizmasına çeşitli düzeylerde ve şe­
killerde katılmalarıyla gerçekleşir. Kalkınmada, yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi üze­
rinde etkisi olan bu katılım biçimlerinin gelişmesi ve bunlara kadınların erkeklerle eşit düzeyde
katılması büyük önem taşımaktadır. Kalkınma ile belli sosyokültürel şartlar altında kadının
ilerlemesi arasındaki ilişki, istikrarlı ve eşit büyüme için hazırlanacak etkin politikalara bağlı­
dır. Bulgular, kadının, her etkili katılımını sağlamak için ihtiyaç duyulan toplumsal bilincin
geliştirilmesi ve toplumda daha gerçekçi bir kadın imajının yaratılması için kullanılmalıdır. Ka­
dının, her yönden ve tüm sektörlere katkısı ve özellikle ücretsiz aile işçisi statüsünde katkıları
değerlendirilmeli ve bu katkıların ulusal muhasebe, ekonomik istatistikler ve gayri safî millî
hâsıla içindeki payını ölçecek ve açıkça yansıtacak nitelikte çalışmalar yapılmalıdır. Kadınla­
rın, tarıma, gıda üretimine, yeniden üretime ve hane içi faaliyetlere yaptığı karşılıksız katkıyı
rakamsal veriler haline dönüştürmeye yönelik somut çalışmalar yapılmalıdır.
Ebeveyn sorumluluklarının, ailedeki kadın, erkek ve toplum tarafından paylaşılmasına dayalı
bir sistemin kurulması yönünde somut faaliyetlere gidilmelidir. Bu amaçla, toplumun, aile ve
toplumsal düşüncelerinde değişiklikler yaratarak, yeni ve değiştirilmiş cinsiyet rollerinin kabu­
lünü, geliştirilmesini ve uygulanabilirliğini artıracak bir toplumsal altyapının tesisine öncelik
verilmelidir.
Aile büyüklüğü ve çocuk edinme aralıklarını da içine alan ebeveyn sorumlulukları ile ev
içi işleri konuları, kadın ve erkeklere düşen sorumlulukların daha iyi bir paylaşımının yapıla­
bilmesi amacıyla yeniden incelenmeli ve böylece, kadın ve erkeğin kendine güven kazanması
ve gelecekteki beşerî kaynakların gelişmesi sağlanmalıdır.
Tüm sektörlerdeki kalkınma politika ve programlarının tamamının, kadının kalkınmaya
olan katkısının tanınması ve bu sürece kadını dahil edecek stratejilerin bir araya getirilmesini
sağlayacak ve kalkınma sürecinden eşit yararlar elde etmelerini temin edecek bir odak noktası
olarak, bürokratik mekanizmanın üst düzeyinde, yeterli kaynak ve yetkiye sahip bir resmî me­
kanizma kurulmalıdır.
Sayın milletvekilleri, sizlere, Hükümetimizin, Birleşmiş Milletlerin üye ülkelere sunduğu
, kararlar doğrultusunda, kadın, aile ve çocuk genel müdürlüklerini içeren Bakanlığın kurulma­
sı konusunda aldığı kararın ne kadar yerinde ve isabetli olduğunu vurgulamak içtiyorum. Dev­
let Bakanlığının uhdesinde bulunan Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumunun, yukarı354
Download