MG Konseyi B: 166 27 â 9 . 1983 O : 1 Maddeyi oylarınıza

advertisement
M. G. Konseyi
B: 166
27 â 9 . 1983
O: 1
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak
isteyen?..2 Yoktur.,
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakan­
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak
İsteyen?... Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
nışma Meclisi Üyesi M. Velid Koran ve 49 arkada­
şının Kanser İlaçları ile tnsulinin İthal ve Dağıtı­
mının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne Veril­
mesi Hakkında Kanun Teklifi» incelenmiştir.
Teklif ile, yıllık miktar ve cinsleri Sağlık ve Sos­
yal Yardım Bakanlığınca belirlenen kanser ilaçları­
nın ve insülinin Türkiye'ye ithalinin ve dağıtımının
Türkiye Kızılay Derneğinin monopolüne verilmesi
önerilmektedir.
Yurt içinde imal edilemeyen, yurt dışından temi­
ni de maisraflı olan bu ilaçların halen olduğu gibi
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca temini ve yurt
içinde dağıtımı daha uygun görülmektedir. Zira Ba­
kanlığın teşkilatı dana geniş ve imkânları fazla oldu­
ğundan ilaçların düzenli dağıtılması daha kolay ola­
caktır. Ayrıca Türkiye Kızılay Derneği tarafından
bu tür ilaçların ithal edilmesi bugünkü mevzuatımız
açısından mümkündür.
21. — Kanser İlaçları ile însulin'in İthal ve Da­
ğıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopoline Ve*
rilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mecli­
since Reddedilen Metni ve Millî Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/91; M.
G. Konseyi : 2/143) (D. Meclisi S. Sayısı : 504; M.
G. Konseyi S. Sayısı : 665) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin yirmilbirinci sırası­
na ıgeçiyoruz.
Yirmibirinci sırada, Kanser İlaçları ile Însulin'in
İthal ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Mo­
nopolüne verilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Da­
nışma Meclisince Reddedilen Metni ve Millî Gü­
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer al­
maktadır.
Bu rapor 665 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış­
tır.
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yerlerindedirler.
Bu Kanun teklifinin tümü Danışma Meclisince
reddedilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko­
misyonu da teklifin reddini uygun görmüştür.
Teklifin reddine dair Komisyon raporunu oku­
tuyorum.
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
'Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Eylül 1983
tarihli 157 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu
ile reddedilen ve 7 Eylül 1983 tarihinde Millî Gü­
venlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Da-
Yukarıda açıklanan nedenlerle Danışma Meclisi­
nim ret kararı Komisyonumuzca benimsenmiştir.
Raporumuz, Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
saygıyla sunulur.
Başkan
Proje Subayı
Yurdakul GÜNÇER
Altan ATEŞ
Tuğamiral
Mu. Alb.
Üye
Emine TUNALI
SSYB. Başhukuk Müşaviri
(1) 665 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
BAŞKAN — Sayın JBakan, bu teklifin gerekçesi
neydi, neden buna lüzum hissetmişler; bir gelir sağ­
lasın diye mi, yoksa karaborsaya falan düşmesin di­
ye mi? Röntgen filmlerini ıfalan da Kızılay ithal eder
ve o dağıtır.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA­
YA KILIÇTURGAY — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
konu üzerinde Bakanlığımızın görüşü alınmamıştır.
Yani, bir istişare yapılarak geliştirilmiş bir telklif
değildir. Sonradan Hükümet görüşünün Danışma
Meclisine intikali gerekmiştir ve Bakanlığımız olum­
suz görüş beyan etmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanım, kanser ilaçlarının bir
özelliği vardır, hem odk pahalıdırlar, hem de sta'biliteleri çok azdır ve bu nedenle finans güçlükleri ya­
ratır. Tedavide de bir protokole göre birçoğunu bir
arada kullanmak mecburiyetinde olmamızdan kay­
naklanıyor, bu.
Bugün, 3Q kadar ilacın tedavide yeri vardır. Bun­
lardan 15'i bugün ithal yolu ile gelmektedir; 9'u
ülkemizde imal edilmektedir; 6'sı da ruhsatsızdır/
— 192 —
Download