T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI : B100THG100004/5190
KONU: Kan Temini
................................VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
2005/145
İlgi:
2005 /91 sayılı genelge.
İlgide kayıtlı Genelge’de kan ve kan komponentleri konusunda 2005 Mali Yılı Bütçe
Uygulama Talimatının 18.1 nci maddesine istinaden, resmi ve özel hastanelerin kan
ihtiyaçlarını Kızılay’a ait kan birimi bulunan yerlerden temin edecekleri, buna dair her türlü
işlemlerin talep sahibi sağlık kurumu ile Kızılay kan birimi arasında doğrudan yapılacağı,
hasta veya hasta yakınlarından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacağı, hususları
belirtilmiş idi.
Ancak yukarıda yayınlanan Genelgenin yanlış yorumlandığı, bazı kurumların kan
temininde ve vatandaşın ihtiyacının karşılanmasında zorluklar yaşandığı anlaşılmaktadır.
2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ve ilgili Genelge ile hedeflenen amaç, ülkemizde
kan ihtiyacının düzenli olarak gönüllü kan bağışçıları aracılığıyla karşılanması olup, bu, kan
güvenliği açısından çağdaş dünyanın da hedef olarak benimsediği bir gerçektir. Bu hedefin
gerçekleştirilmesi için kan temin ve kullanım esaslarını yeniden düzenleyen yeni Kan Kanunu
Taslağı tartışmaya açılmıştır. Bu süreçte vatandaşlarımıza da gönüllü kan bağışı konusunda
büyük sorumluluk düşmektedir.
Kan temini konusunda hedeflenen noktaya ulaşılıncaya kadar, hastalarımızın mağdur
edilmemeleri esasından hareketle, hastane kan merkezleri öncelikli olarak Kızılay kan
merkezlerinden kan temini yoluna gidecekler, ancak Kızılay tarafından temin edilemeyen
kanların tedariki için yine vatandaştan kan bağışı talep etmeye ve tam kapasite ile hizmet
vermeye devam edeceklerdir. Bu konuda tüm kurumların gerekli hassasiyeti göstermesi ve
güvenli ve yeterli kan temini hedefine ulaşma konusunda işbirliği yapmaları büyük önem
taşımaktadır.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Müşteşar
Dağıtım:
81 il valiliğine
Download