T. B. M. M. B: 30 3 . 3 . 1988 O : 1 Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji

advertisement
T. B. M. M.
B : 30
Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetki­
lilerinden oluşur.
Çevre kirliliğine yol açan işletmelerin
faaliyet kolları itibariyle gruplandırıknası
kararında Türkiye Ticaret, Sanayi, De­
niz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları
Birliğinden üç, Türkiye Ziraat Odaları
Birliğinden bir üye de kurula katılır.
Kurul üç ayda bir toplanır ve gerek­
tiğinde her zaman Başkan tarafından top­
lantıya çağrılabilir.
Kurulun sekreterya görevlerini Çevre
Genel Müdürlüğü yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is­
teyen arkadaşımız?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka­
bul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci
madde kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — 2872 sayılı Çevre Ka­
nununun 222 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 30 uncu maddesiyle yü­
rürlükten kaldırılan 5 inci maddesi aşa­
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
11 Çevre Kurulu
Madde 5. — İl Çevre Kurulu valinin
başkanlığında, Merkez Çevre Kuruluna
dahil Bakanlık ve kuruluşlardan taşra teş­
kilatı olanların ildeki temsilcilerinden olu­
şur. tideki Belediye Başkanı, Sanayi Oda­
sı, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Oda­
sı, Ziraat Odası bulunan illerde bu oda­
ların başkanları da kurula katılırlar. Ku­
rulun sekreterya görevleri il sağlık mü­
dürlüklerince yürütülür.
Kurul ayda bir toplanır ve gerektiğin­
de başkan tarafından toplantıya çağrıla­
bilir.
11 Çevre Kurulu, Merkez Çevre Ku­
rulunca çevre kirliliğine yol açan ve faa­
3 . 3 . 1988
O: 1
liyet kolları itibariyle gruplandırılan işlet­
melerin derecelerini belirler.
Kurul dereceleri belirlerken, işletmele­
rin kapasitesini, arıtma tesislerinin bulu­
nup bulunmadığını, çevreye verdiği za­
rarın ölçüsünü, cirolarını ve tesisin bu­
lunduğu yerin ekolojik, ekonomik, teknik,
teknolojik ve benzeri özelliklerini dikka­
te alır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is­
teyen arkadaşımız?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka­
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4. — 2872 sayılı Çevre Ka­
nununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekil­
de değiştirilmiştir.
Çevre Korunması
Madde 9. — Kırsal ve kentsel alanda
arazi kullanım kararına uygun olarak tes­
pit edilen koruma alanları ve bu alanlar­
da uygulanacak koruma ve kullanım esas­
ları yönetmelikle belirlenir.
Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde
aşın ve yanlış kullanım nedeniyle ülke­
nin temel ekolojik sistemlerinin dengesi­
nin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin
nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal
zenginliklerin bütünlüklerinin tahr/bi ya­
saktır.
Bakanlar Kurulu, ülke ve dünya ölçe­
ğinde ekolojik önemi olan çevre kirlen­
meleri ve bozulmalarına duyarlı alanları,
tabiî güzelliklerin ileriki nesillere ulaşma­
sını emniyet altına almak üzere gerekli
düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla,
«Özel Çevre Koruma Bölgesi» olarak tes­
pit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygula­
nacak koruma ve kullanma esasları ile
plan ve projelerin hangi Bakanlıkça ha­
zırlanıp yürütüleceğini belirlemeye yetki­
lidir.
— 33? —
Download