MG Konseyi B: 173 MADDE 67. — Tesdie tabi olmayan

advertisement
M. G. Konseyi
B : 173
MADDE 67. — Tesdie tabi olmayan hava aracı
veya payınan temlikinde akitler mülkiyetin temetlük
edene teslimden önce intikalini kararlaştırabillirler.
BAŞKAN — 67 mci maddenin okunan yeni şekli
üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
67 nci maddeyi okunan yeni şekliyle oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil­
miştir.
3 üncü maddenin, bir «tarif eklemek üzere, tekriri
müzakeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler....
Etmeyenler... Kabul edilrniştir.
Okunan maddeler arasında «ferry uçuş» diye bir
terim geçmişti ve bu terimin de tarifi yapılmamıştı,
yapılması gerekliydi. İleride mahkemeye intikali na­
ilinde «ferry uçuş» nedir diye birtakım yanlış tarifler
çıkabilir düşüncesiyle 3 üncü maddeye bu ibarenin
tarifi hakkında bir (f) fıkrası eklenmesi gerektiği için
Komisyonca hazırlanmış bulunan bu (f) fıkrasını oku­
tuyorum:
«f) «Eerry uçuş» terimi; Bir hava aracmın yolca
ve yük taşımaksızın; satım alınması veya kiralanmasın-'
da tescil 'işlemleri yapılmadan yurda getinümesd mak­
sadıyla yapılan uçuşlar dle, uçuşa elverişliliğine halel
getirmeyen kısmî arızalı olarak yapılan uçuşları,»
BAŞKAN — Bu tarif üzerinde söz almak isteyen
var mı? Yok.
(f) fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden­
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
O halde, 3 üncü madde; a, b, c d, e ve f fıkra­
larından teşekkül ediyor.
Şimdi, kalmış olduğumuz 106 nci maddeden
başlayarak müzakerelerimize devam ediyoruz.
106 nci maddeyi okutuyorum:
ÜÇÜNCÜ KISIM^
Havayolu ile Taşımalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İç Hat Taşıma Sözleşmeleri
Uygulanacak 'hükümler
MADDE 106. — Havayolu ile yurt (içinde yapı­
lacak taşımalarda; bu Kamunda hüküm bulunmadıkça,
uluslararası taşımada uygulanan ve Türıkiye'ınin taraf
olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu ant­
laşmalarda da hüküm bulunmadığı haillerde, Türk Ti­
caret Kanunu hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Eğer bu kanunda bir hüküm yoksa,
uluslararası anlaşmalara bakacağız; onda da yoksa,
Türk Ticaret Kanunu hükümlerinle göre yürütülecek.
14 , İÛ . 1983
O: 1
DENlZ KURMAY ALBAY TANER UZUNA Y
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bu kanundaki hükümler
çok fazla olduğu için, hepsini buraya yazmamız müm­
kün olmadı ef endim.
BAŞKAN — Hiç akla gelmeyen bir husus ileride
çıkabilir, diye koydunuz buraya, değil mı?
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY
'(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim.
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik* Konseyi
Genel Sekreteri) — Efendim, burada iki defa
«uluslararası anlaşma» diyor. Halbuki, genel temaül,
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardır;
çünkü onlar da zaten Türkiye'de kanun hükmündedir;
ondan sonra Türk kanunları, Türk mevzuatı gelir;
ondan sonra temaül meyanınıda olan diğer uluslararası
anlamaların gelmesi lazım. Bilmiyorum, bu inceliğe
etkinliği olabilir mi?
BAŞKAN — Peki, 'bizim taraf olmadığımız
uluslararası taşımada uygulanan hükümler bizi hağlar mı?
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bağlamaz efendim.
BAŞKAN — Peki, niye onu yazdık öyle ise?
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri) — Tekrar oluyor, «uluslararası anlaş­
maların» deyince...
BAŞKAN — O zaman şöyle demeli: «Bu kanunda
hüküm bulunmadıkça, Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu anlaşma­
larda da hüküm bulunmadığı takdirde Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır.»
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri) — Bu birinciyi ifade etmekle, taraf
olmadığımız anlaşmalarla da bağlıyız gibi ge­
liyordu bana.
BAŞKAN — Evet, onun için sordum. Bizim taraf
olmadığımız bir uluslararası kaideyi ben niye tatbik
edeyim? Mademki, bizim taraf olduğumuz bir
uluslararası kaideyi kastediyoruz bunda, o takdirde
doğrudan doğruya; «Bu kanunda hüküm bulunmadık
ça, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma­
ların hükümleri ve bu anlaşmalarda da hüküm bulun­
madığı hallerde, Türk Ticaret. Kanunu hükümleri uy­
gulanır» demek lazımdır.
Bizim taraf olmadığımız bir anlaşma mevcut ise,
başka ülkeler tatbik ediyor diye biz de onu tatbik
etmek zorunda mıyız; var mıdır böyle bir mecburiyet?
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN —
Hayır efendim.
— 520 —
Download