Gastrointestinal Stromal Tumor

advertisement
VAKA EŞLIĞINDE GÜNCEL
PRATIK YAKLAŞıM:
GASTROINTESTINAL
STROMAL TÜMÖR
Dr. Nuriye Yıldırım Özdemir
20. Ulusal Kanser Kongresi
VAKA - 1
M.A. 57 yaşında erkek hasta

Eylül 2009’da ani gelişen karın ağrısı ile doktora gidiyor.
Dış merkezde akut karın ön tanısı ile acil operasyona
alınıyor.

Operasyon notu: Batında 1000 cc sero-hemorajik mayi
mevcuttu. İlioçekal valvden 5 cm proksimalde pelvise
fikse, perfore olmuş, yaklaşık 10x10 cm kitle eksize
edildi.

Şikayet: Aktif şikayeti yok

Fizik Muayene:
ECOG PS: 0, batında operasyon skarı dışında patolojik
bulgu yok
Patoloji (27.09.2011)

6 cm çaplı, submukozal olup serozayı bazı alanlarda
infiltre etmiş, bir alanda perfore olmuş kitle.

Gastrointestinal stromal tümör (iğsi + epiteloid tip)

CD117 pozitif, CD34 negatif

Mitoz: 2-3/50 BB

Cerrahi sınır negatif

Toraks – Abdomen BT (postoperatif):
Akciğerde milimetrik nodül, karaciğer segment 4b’de 12
mm şüpheli hipodens lezyon

PET BT (postoperatif):
Normal sınırlarda PET bulguları
Jejenum
ileum
≤5 per
50 hpf
>5≤10
cm
moderate
24%

Hasta AFIP kriterlerine göre orta risk grubunda olmasına
rağmen perfore GIST olması nedeni ile yüksek nüks
riskli kabul dilerek özel izin ile imatinib başlandı
Aralık 2012’de bir yıllık tedavisi tamamlanan hastanın
tedavi süreci özel izin ile 3 yıla uzatıldı
Download